Підручник українська мова 5 клас

ВСТУП

ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА - ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§1. ЧАСТИНИ МОВИ. ОСНОВНІ СПОСОБИ ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ

§2. ІМЕННИК. ГОЛОСНІ У ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ІМЕННИКІВ

Велика літера і лапки в іменниках

§3. ПРИКМЕТНИК. ГОЛОСНІ У ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ПРИКМЕТНИКІВ

§4. ЗАЙМЕННИК. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

§5. ЧИСЛІВНИК

§6. ДІЄСЛОВО. ПРАВОПИС -ться, шся В КІНЦІ ДІЄСЛІВ. ГОЛОСНІ В ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ

Не з дієсловамиТ

§7. ПРИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ВИВЧЕНИХ ПРИСЛІВНИКІВ

§8. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§9. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ Й ЗАЛЕЖНЕ СЛОВА В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

§10. РЕЧЕННЯ

Види помилок

§11. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ

Окличні речення

§12. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ: ДОДАТОК, ОЗНАЧЕННЯ, ОБСТАВИНИ

§13. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

§14. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

§15. ЗВЕРТАННЯ. РОЛЬ ЗВЕРТАНЬ У РЕЧЕННІ

§16. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЙУЖИВАНІШИМИ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ І СПОЛУЧЕННЯМИ СЛІВ

§17. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЗІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І СПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ

§18. ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

§19. ДІАЛОГ. ТИРЕ ПРИ ДІАЛОЗІ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§20. ЗВУКИ МОВИ Й ЗВУКИ МОВЛЕННЯ

§21. ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ

§22. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г

§23. ГОЛОСНІ Й ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

§24. СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

§25. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі

§26. ПРИГОЛОСНІ ДЗВІНКІ Й ГЛУХІ. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ І ПОЗНАЧЕННЯ їх НА ПИСЬМІ

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Чергування [є]-[і], [е]-[и]

Чергування [о]-[а]

Чергування [о], [е] з [і]

Чергування [е] — [о] після [ж],[ч], [ш]

Чергування [и]-[і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

Чергування [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з´], [ц´], [с´]

Основні випадки чергування у-в, і-й

Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-)

Вимова і правопис префіксів роз- (розі-), без-

§28. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

Сполучення літер ьо, йо

§29. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

§30. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

§31. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ М’ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ТА ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§32. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§33. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§34. ОДНОЗНАЧНІ І БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СПІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

§35. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) ТА СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА

§36. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. Синоніми

Антоніми

Омоніми

§37. ПОХОДЖЕННЯ (ЕТИМОЛОГІЯ) СЛОВА

§38. ОСНОВА СЛОВА (корінь, суфікс, префікс) І ЗАКІНЧЕННЯ - ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА Й ФОРМИ СЛОВА

§39. ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ пре-, при-, прі-

§40. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ РОКУ

ДОВІДКОВЕ БЮРО

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

СЛОВНИЧОК СПІЛКУВАННЯ

СЛОВНИЧОК ПОЧУТТІВ

СЛОВНИЧОК ПРНАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити