Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 9. ОМОНІМИ

133. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділених у реченнях слів.

На зелених луках пасся круторогий тур.

В’язи стояли в осінньому вбранні.

Завершився другий тур мовного конкурсу.

Чемпіон мав міцні в’язи та дужі мускули.

ДОВІДКА

Етап змагання, конкурсу, гри. Дикий бик. Шийні хребці. Листяні дерева.

* Чим слова кожної пари однакові? Чим відмінні?

Слова, однакові за звучанням та написанням, але різні за лек­сичним значенням, називаються омонімами.

Омоніми належать до однієї частини мови. Наприклад: веснянка — хорова обрядова пісня і веснянка — крапочка ластовиння; досипати — додавати, наповнювати щось, насипаючи, і досипати — спати до пев­ного часу.

Омоніми утворилися внаслідок випадкового збігу звучання слів. Наприклад:

• прозора пара (газ, у який перетворюється вода при випаровуван­ні) — пара (двоє) коней;

• читання байки (літературного твору) — спідниця з байки (тканини).

Найчастіше омонімічні пари виникають унаслідок запозичення іншомовних слів, за звуковим складом тотожних зі словами, що вже були в мові.

Наприклад: чайка — птах і чайка (з тур.) — бойовий човен козаків; лава — меблі, призначені для сидіння, лава — спосіб шикування, коли люди стоять один біля одного в лінію, шеренга, ряд та лава (з італ.) — розплавлена вулканічна маса; балка (з тур.) — яр і балка (з нім.) — дерев’яна колода.

134. Прочитайте народні прислів’я, визначте вжиті в них омоніми.

135. Прочитайте. Визначте слова, що мають омоніми. На підтвер­дження своєї думки складіть із цими омонімами речення (усно).

1. Летіла зозуля та й стала кувати (Народна творчість). 2. Шумлять навколо дерева, димить туманом балка (М. Луків). 3. В Україні іриси лагідно називають півниками, косичками (3 довідника). 4. Тіло плітки вкрито сріблястою лускою, боки та черево білуваті (3 Вікіпедії). 5. У крону липи, наче у колиску, сховався чи то вітер, чи то птах (Є. Гуцало).

* Складіть усно речення з омонімами: ірис (квітка) — ірис (цукерка); парусник (вітрильник, човен з парусом) — парусник (махаон, великий денний метелик).

У статтях тлумачного словника омоніми позначено арабською цифрою біля слова вгорі. Після заголовного слова подаються його важливі граматичні характеристики (до іменника — закінчення форми родового відмінка і рід, до прикметника — закінчення форми жіночо­го і середнього родів, до дієслова — його особові закінчення тощо) і тлумачення його значення.

Наприклад:

Ласка1, -и, ж. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь.

Ласка2, -и, ж. Невелика хижа тварина.

Омоніми, що збігаються за звуковим складом у всіх формах, назива­ються абсолютними (повними): тирса (трав’яниста степова рослина) і тирса (подрібнена в порошок деревина).

Є спеціальні словники омонімів.

136. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділених слів.

1. Несеться по морю козацька із веслами чайка, тривожно ки­гиче, над нею літаючи, чайка (О. Різниченко). 2. Гарний світ. Та рідний край найдорожчий, найгарніший — лиш поглянь на неба край! (Н. Мовчан-Карпусь). 3. У листопаді — листопад. На зем­лі — барвистий килим. Йде по ньому через сад посивіла осінь мила (В. Глова).

* Звіртеся з Тлумачним словничком у кінці підручника. Зверніть увагу на будову словникових статей.

137. Прочитайте. Поясніть, чим спричинене непорозуміння, скорис­тайтеся Тлумачним словничком.

Учитель географії запитує Саш­ка, що йому відомо про Панамський канал.

— Нічого, — відповідає учень, — наш телевізор на такий канал не налаштований.

Сусід вигулює свого пса. Мати каже синові:

— Глянь, синку, це водолаз.

— Дивно, а як на соба­ку схожий!

138. Складіть словникові статті на подані омоніми.

І. Мул, літній, вити.

II. Нота, полька, такт.

* 3 кожним із витлумачених у статті омонімів складіть речення.

139. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

З кожним із поданих слів усно складіть по два речення так, щоб ці слова були омонімами.

I. Грамота, лебідка, гладкий, підкочувати.

II. Вити, шотландка, літній, марка.

* Звіртеся з Тлумачним словничком у кінці підручника.

Омоніми можуть надавати слову гумористичного забарвлення. Вони бувають основою для створення каламбурів.

Каламбур — дотепна гра слів, що ґрунтується на використанні омо­німії, багатозначності або подібності вимови слів.

Наприклад: Повз хату, повз тин і повз клуб, чорнющого диму повз клуб (О. Різниченко). Коли траву я у лузі косив, заєць на мене з лісу косив. Я тільки одного не розберу: як відкладають кабачки ікру? (В. Шаройко).

140. Прочитайте. Визначте в реченнях омоніми.

1. Де лисички бродили, там лисички вродили (А. Камінчук). 2. Був холодний місяць лютий, лис ходив голодний, лютий (А. Качан). 3. Лящ зустрівся із лящем і вгостив його лящем (Є. Гуцало). 4. У таксі спитала такса: «А яка в вас нині такса?» 5. Хвацько човен вів моторний хлопець спритний і моторний, 6. В годівничку для вівсянки ми насипали вівсянки (3 журналу).

* Чи можна вважати ці речення каламбурами? Поясніть. Значення слова гумор з’ясуйте за Словничком юного мовознавця у кінці підручника.

141. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Прочитайте каламбури, укажіть ужиті в тексті омоніми.

1. «Нас з Китом у морі кілька!» — похвалилась Крабу Кілька (Г. Гарченко). 2. Гукав матросам з хвилі котик: «Я звір морський, не Мурчик-котик!» (3 журналу). 3. Навіть хижа ласка любить ласку (Народна творчість).

* Складіть каламбури, обігравши омоніми: брівка (смужка волосся над очима — край тротуару) та заводити (допомагати комусь увійти — упроваджувати щось, починати — видавати протяжні звуки, вити).

142. Прочитайте сполучення слів. Назвіть серед них такі, що містять багатозначні слова. Пари сполучень слів з омонімами випишіть.

Солодкий цукор, солодкий сон; гриф гітари, хижий гриф; пер­лове намисто, перлова каша; гірка редька, гіркий спогад; фаянсова чашечка, колінна чашечка; ключ від кімнати, журавлиний ключ.

* Як відрізнити багатозначні слова від омонімів?

Від багатозначних слів омоніми відрізняються тим, що лексичні значення омонімів не пов’язані між собою, не випливають одне з одного.

Омоніми утворені випадковим збігом вимови й написання слів, що мають різне лексичне значення.

143. Прочитайте речення. Що в кожному з них обігрується — багатознач­ність слова чи вживання омонімів? Перевірте себе за словником.

1. Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, мов ключ (О. Різниченко). 2. Я не скрипковий ключ, а журавлиний тобі над полем в небі напишу (Л. Костенко). 3. Осіння пошта вчора принесла кле­новий лист, що ходить без конверта (Є. Гуцало).

144. Розгляньте таблицю. Самостійно доберіть до кожної групи слів приклади (усно).

ГРУПИСЛІВ

ЗА ЗВУЧАННЯМ

ЗА ЗНАЧЕННЯМ

ПРИКЛАДИ

Омоніми

однакові

зовсім різні

Синоніми

різні

однакові або близькі

Антоніми

різні

протилежні

145. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте вжиті в ре­ченнях омоніми, синоніми та антоніми.

1. Розцвітає людина в щасті, а не в журбі, в світлі, а не в т..мряві, в сім’ї, а не в ро..луці (О. Довженко), 2. Справжнє свя­то — це лад у душі, уміння бачити чарівне в звичайному, н..бесне в з..мному (За О. Сенчиком). 3. В..ртався я з річки, ішов я помалу, і сонечко разом зі мною чвалало. Побіг я прожогом, аж віт..р у ву­хах, і сонце за мною помчало щодуху! (Л. Компанієць), 4. Сіє квітки Маргаритка. Звут..ся квітки — маргаритки (А, Камінчук).

* Як ви розумієте вислів бачити небесне в земному? У прямому чи переносному значенні тут ужито слова?

* Укажіть речення, що містять однорідні члени. Поясніть уживання розділових знаків.

* Визначте слова, що називають почуття. Витлумачте суть цих почут­тів. Звіртеся зі Словничком назв почуттів у кінці підручника.

146. Складіть речення за фотоілюстраціями. Які слова у складених вами реченнях можуть мати омоніми, синоніми, антоніми? Назвіть їх.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити