Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 10. ПАРОНІМИ

147. Прочитайте вірш Дмитра Білоуса. Що спричинило плутанину в розумінні вислову решти білугою? Як правильно сказати?

Тепер, звичайно, весь народ —

дорослі, навіть діти

прекрасно знають цей зворот:

білугою ревіти.

Та звідки помилка така

в східнослов’янських мовах?

Адже рибина це морська

з родини осетрових!

Лінгвісти свідчать недарма,

що тут у мові хиба:

«В білуги голосу нема —

вона німа… як риба!»

Ох, ці таїни, хай їм грець!

Тут нашорошуй вуха:

у морі є такий ссавець

з дельфінових — білуха!

Він справді із морських

глибин реве, немов корова.

І дивно, як цих двох тварин

змогла поплутать мова?.

Подібність винна звукова!

Та знають навіть діти

і розуміють ці слова — білугою ревіти!

Білуха

Білуга

У мові є слова, дуже близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. У мовленні такі слова легко сплутати.

Саме про сплутування схожих за вимовою слів ідеться у вірші Дмитра Білоуса. Дельфін білуха дійсно може видавати до 50 звукових сигналів, це свист, виск, щебетання, клекотання, скрегіт, пронизливий крик, рев… Риба, що має назву білуга — жодних звуків не видає, не­дарма ж кажуть «мовчить, як риба»!

Слова білуга і білуха — пароніми. Саме так називають слова, по­дібні за вимовою, проте зовсім різні за лексичним значенням. Щоб правильно використовувати такі слова у мовленні, їхнє лексичне значення краще перевіряти за словником.

148. Прочитайте прислів’я. Визначте подібні за вимовою слова.

1. Учи дитину не грозьбою, а просьбою. 2. Скорий поспіх — людям посміх. 3. Ти йому про Тараса, а він тобі півтораста.

* Вимовте такі слова парами. Витлумачте лексичне значення кожного.

149. Перепишіть, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова.

1. Національна валюта України — …. 2. Старовинна металева прикраса у формі обруча звалася… . 3. Справжній друг вірний, а не зрадливий, щедрий, а не…. 4. Тлумачний і перекладний словники… для навчання. 5. Перед контрольною роботою друзі бажають одне одному…. 6. З людьми веселої жартівливої… приємно спілкуватися.

ДОВІДКА

Гривня. Гривна. Корисливий. Корисний. Вдача. Удача.

* Чи є підстави вважати вписані слова паронімами? Назвіть їх.

Найчастіше пароніми мають один корінь, а різняться лише суфік­сом, префіксом чи закінченням: покажчик і показник, приводити і призводити, спиратися і опиратися, геройський і героїчний.

До паронімів відносять також різнокореневі слова, що мають випад­кову співзвучність: бучний і гучний, воля і доля, мимохідь і мимохіть, додолу і додому.

Серед паронімів чимало слів, запозичених з інших мов: адресат і адресант; кампанія і компанія.

Як уже говорилося, такі слова можуть помилково сплутуватися в мовленні.

Пароніми не слід сплутувати з омонімами. Пароніми — слова подібні за звучанням, різняться зазвичай одним або кількома звуками, тоді як омоніми — слова повністю співзвучні.

150. Складіть речення з поданими словами-паронімами.

• Дружний (зв’язаний дружбою, взаємною прихильністю, довір’ям, відданістю, злагоджений) — дружній (заснований на дружбі, взаємній прихильності, доброзичливий).

• Мимохідь (проходячи мимо кого-, чого-небудь; по дорозі; між іншим) — мимохіть (мимоволі).

• Крикливий (схильний часто кричати; галасливий; сварливий, лайливий) — кричущий (який викликає крайнє незадоволен­ня, обурення; неприпустимий).

151. Я — РЕДАКТОР

Прочитайте речення, визначте допущені в них лексичні помилки.

Запишіть речення, виправивши помилки.

1. Освоїти державну мову — важливе завдання кожного шко­ляра. 2. Молодь має шанувати заповіді старших поколінь. 3. Над­звичайно важливим для нас є особовий приклад героїв. 4. Під час обговорення важливих питань необхідно рахуватися з чужою дум­кою. 5. Помилки в оголошеннях помічаєш мимоволі, мимохідь.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Освоїти мову

Опанувати мову

Заповіді дідів

Заповіти дідів

Особовий приклад

Особистий приклад

Рахуватися з чужою думкою

Зважати на чужу думку

152. Прочитайте речення. Зробіть лексичний розбір виділених слів у вказаній послідовності. Скористайтеся поданим нижче зразком.

1. Журавлі кудись летіли, їх несли могутні крила. То летять вони з чужини на кохану батьківщину (В. Сосюра). 2. І полоще чайка в сонці крила, і згубився вітер вдалині (А. Камінчук). 3. А бі­лий шлях стеливсь і кликав у синю далечінь (А. Казка). 4. «Те­пер головне — свіжа сорочка і чиста совість», — усміхнувся тато (М. Стельмах).

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЛЕКСИЧНОГО РОЗБОРУ СЛОВА

1. Поясніть лексичне значення слова (краще з використанням словника).

2. Поясніть, до багатозначних чи однозначних слів воно належить.

3. Скажіть, у прямому чи переносному значенні слово вжите.

4. Доберіть до нього синоніми, антоніми (якщо це можливо), назвіть його омоніми (якщо є).

ЗРАЗОК УСНОГО ЛЕКСИЧНОГО РОЗБОРУ

Голосно курличуть журавлів ключі (Я. Щоголів).

Ключ — тут: ряд живих істот або однорідних предметів, які рухаються один за одним, утворюючи кут. Слово багатозначне, вжите в переносному значенні (пряме значення слова: знаряддя для замикання та відмикання замка). Синоніми — клин, трикутник. Омонім — ключ (джерело).

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО ЛЕКСИЧНОГО РОЗБОРУ

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння

ДОКЛАДНИЙ ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРЕДМЕТА АБО ТВАРИНИ,

ЩО МІСТИТЬ СИНОНІМИ ТА АНТОНІМИ

153. Прочитайте текст, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова-синоніми.

Білочка

Коли білочка народилася, вона була зовсім голенька і сліпа. За де­який час вона вкрилася густою та… шерсткою, а потім відкрила,… очка.

Очі завбільшки як маленькі горіш­ки, от тільки не тьмяні, а блискучі.

На колір очі були теж подібні до горішків.

Як тільки білочка озирнулася навкруги, роздивилася…, очі стали відразу як великі горіхи, бо було дуже цікаво. Білочка висунула з гнізда гостру мордочку, повела,… вушками, над якими з’явилися маленькі китички. Ці китички були не округлі, а гострі, зовсім як щіточки на дитячих пензликах.

Маленька білочка із заздрістю дивилася,… на старших братів і сестер, що плигали,… по зелених ялинах. Їх ніби вітер перекидав з дерева на дерево.

Та скоро в білочки зміцніли лапки, хвостик став пухнастий, і вже міг махати над мордочкою малої, як віяло. Мати почала вчити її лазити та стрибати (За О. Іваненко).

ДОВІДКА

Пишний, розплющити, навколо, поворушити, поглядати, стрибати.

* Укажіть ужиті в тексті антонімічні пари.

* Яким зробили текст синоніми та антоніми?

* Визначте тему й головну думку тексту.

* Який тип мовлення є в тексті основним? Як ви це визначили?

* Прочитайте речення, що містять опис тваринки.

154. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку.

Пундик

П’ятикласник Василь зняв із плеча ранець і витрусив із нього малюсіньке ру­дувате щеня. Воно тремтіло, дрижало та голосно й жалібно скавучало.

Маля ледве спиналося на свої гнучкі розкарякуваті лапи. Воно було ще сліпе і безпорадне. Цуценя лазило, повзало по землі, ніби чогось шукало.

Шерсть у щеняти була не кудлата, а гладенька. Оченята були не чорні й блискучі, а сірі та тьмяні. Хвостик був не куций, а довгенький.

Це миле створіння Василь знайшов на вулиці. Мабуть, хтось їхав машиною й викинув його. Хлопчик підібрав цуценя.

Хай воно живе!

Василь узяв щеня й розтулив йому маленький писочок. Паща була не рожева, а чорна, піднебіння також чорне. Буде сердитий сторож! У кожному господарстві має бути собака.

Песика Василь вирішив назвати Пундиком. Коли ще він ви­росте і стане сердитим! А поки що він не лютий, а добрий і лагідний (За У. Самчуком).

* Які типи мовлення поєднано в тексті? Який тип мовлення основний? Як ви це визначили?

* Прочитайте речення, які утворюють опис тварини. На яке питання відповідає опис?

* Визначте вжиті в тексті синоніми. Яка їхня роль у мовленні?

* Прочитайте речення, що містять антонімічні пари. Яким зробили «пор­трет» песика антоніми?

* Складіть колективно план тексту. За планом напишіть переказ. Уживайте в переказі синоніми та антоніми.

155. Я — РЕДАКТОР

Прочитайте. Визначте допущені лексичні помилки. Запишіть речення у відредагованому вигляді.

1. Громадянські доручення потрібно виконувати вчасно і якіс­но. 2. На зборах директор об’явив мені подяку. 3. Першим мене привітав бувший однокласник. 4. Від здивування він широко роз­чинив очі. 5. Ніколи не слід вмішуватися в чужі справи.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Громадянські справи

Громадські справи

Бувший сусід

Колишній сусід

Об'явити догану

Оголосити догану

Вмішуватися у справи

Втручатися у справи

Розчинити очі

Розплющити очі

* Які з помилково вжитих слів є паронімами? Які — росіянізмами?

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* Що вивчає лексикологія? Що таке лексика?

* Що таке лексичне значення слова? У яких словниках подається лексичне значення слова?

* Яке значення, крім лексичного, має слово? Наведіть приклади.

* Поясніть різницю між словами однозначними й багатозначними.

* У якому стилі мовлення вживають ужиті в пере­носному значенні слова?

* Що таке синоніми? Наведіть приклад синоніміч­ного ряду.

* Яка роль синонімів у мовленні?

* Що таке антоніми? Наведіть приклад двох-трьох антонімічних пар.

Виконайте тестові завдання онлайн

* Яка роль антонімів у мовленні?

* Що таке омоніми? Як виникають омоніми? Наведіть приклади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити