Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

* з яких значущих частин складаються слова

ЧОГО ТРЕБА НАВЧАТИСЯ:

* розрізняти форми слова та спільнокореневі слова;

* розбирати слова за будовою

ЩО ТРЕБА ЗАПАМ'ЯТАТИ:

* правила написання слів

НАД ЧИМ ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ:

Освіта — це вид гігієни.

Письмо з помилками —

то як не вимиті руки чи зуби.

Теперішня людина —

тільки освічена.

Василь Стус

§ 11. ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ - ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА Й СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА

156. Запишіть слова, виділіть у кожному основу та закінчення.

Калина, сосна, стрункий, високі, ростуть, височіли.

* Визначте граматичне значення кожного слова.

* Яка значуща частина слова виражає його граматичне значення (вка­зує на рід, число, відмінок та ін.) ?

Основа — це частина слова без закінчення. Основа виражає лек­сичне значення слова.

Закінчення — це змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення (рід, число, відмінок, час, особу тощо).

Наприклад, у прикметнику великий закінчення -ий указує на такі гра­матичні значення: чоловічий рід, однина, називний відмінок.

Іменник клен так само має закінчення, яке виражає граматичне значення: чоловічий рід, однина, називний відмінок. Проте це закінчення нульове, тому що не виражене звуком (і не позначається літе­рою). В інших формах іменника (клен[а], клен[ом], клен[и], клен[ів]) закінчення виражені звуками.

157. Прочитайте прислів’я. Укажіть ужиті в реченнях різні форми од­ного слова, визначте в них закінчення та основу.

1. Дерево тримається землею, а лю­дина — сім'єю. 2. Розум — скарб людини. 3. Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти. 4. Гора з горою не сходиться, а людина з людиною завжди зійдеться. 5. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють.

* Що виражає закінчення слова? Чому закінчення — змінна частина?

* Доведіть, що основа є спільною для всіх форм одного слова.

* Що виражає основа слова? Чому основа для всіх форм слова є спільною?

* Розкрийте значення прислів’я: Доки здоров’я служить, людина не тужить. У відповіді вживайте різні форми слова людина.

158. Перепишіть слова, виділіть у кожному закінчення та основу.

ЗРАЗОК

Краса, синій, веселка, цвітуть, небесний, питала, казали, рік.

* Визначте граматичне значення кожного слова. Яка значуща частина виражає його граматичне значення?

* Визначте лексичне значення слів. Яка значуща частина слова вира­жає його лексичне значення?

159. Доведіть, що подані слова мають нульові закінчення.

Син, любов, ліс, прочитав, місяць, ліс, помітив.

* Доберіть і запишіть п’ять слів із нульовим закінченням.

* Утворіть різні форми слова син. Лексичним чи граматичним значен­ням утворені форми розрізняються?

Форми слова розрізняються не лексичним, а тільки граматичним значенням. Граматичне значення найчастіше виражають закінчення (мор[е], мор[ем], мор[я], мор[ів]), рідше — одночасно закінчення та прийменники (у мор[і], над мор[ем], до мор[я]).

Утворення форм слова — це словозміна.

Форми змінюваних слів здебільшого розрізняються закінченнями (земл[я], земл[і], земл[ею|, земл[ями|; вірн[им], вірн[ого], вірн[ому], вірн[ими]).

160. Перепишіть, визначте в реченнях форми одного слова, виділіть у них закінчення та основу.

1. Грім натрусив зі сливи слив, щоб легше було сливі (М. Вінграновський). 2. При дорозі, де тополя, синій льон зацвів у полі, біля льону синя річка, в небі синьому — синич­ка. 3. Слухає зелена трава, зелене поле і зелений гай зелену пісень­ку зеленого коника (А. Камінчук). 4. Там тиша тишу лагідно колише (О. Лозова).

* Роздивіться фотоілюстрацію. Складіть і запишіть речення, викорис­тавши різні форми слова ЗОЛОТИСТИЙ. Виділіть у цих формах слова закінчення та основу.

161. Перепишіть. Визначте в реченнях різні форми одного слова, виділіть у них закінчення.

1. Орел до орла л..тить. 2. Тигр і в клітці залишається тигром. 3. Пес пса по хвостові впізнає. 4. Лаяв заєць вовка, тільки вовк того не чув. 5. Собака женет..ся за зайцем, а заєць спішить за волею. 6. Знайся кінь з конем, а віл з волом. 7. На те кішка м..шей учить, щоб самій голову миші не об’їли. 8. Мавпи мавпами лишаються, хоч і в шовках п..шаються (Народна творчість).

* Які з прислів’їв подібні за значенням? Розкрийте їхній зміст.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити