Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 13. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ПРЕФІКС, СУФІКС

174. Прочитайте. Укажіть спільнокореневі слова.

1. Учись не мед їсти, а бджіл шану­вати. 2. В українській мові — слова ме­дові. 3. Було з ким медок смакувати, та нема з ким працювати. 4. Від лежання не буде медування. 5. Немає хліба, то їж медівник (Народна творчість).

* Які слова називають спільнокореневими? Звіртеся з правилом.

Корінь — це головна значуща частина слова. Корінь містить у собі спільне лексичне значення споріднених слів.

Наприклад: летіти, злет, вилітати, перелітний.

Спільнокореневі (споріднені) слова — це слова зі спільним ко­ренем, але з різними лексичними значеннями.

Наприклад, слова море, моряк, морський пов’язані спільним основ­ним лексичним значенням — стосунком до водного простору, проте кожне з цих слів має власне лексичне значення.

Спільнокореневі слова можуть належати і до однієї, і до різних час­тин мови. Наприклад: ліс, перелісок, лісочок, Полісся.

175. Перепишіть речення. Спільнокореневі слова підкресліть, виді­літь у них корінь.

1. Квіти синіють над синім струмком (В. Васюк). 2. Березень березовим віником зиму вимітає, а від березневих дощів земля квітне (Народна творчість). 3. Срібний дощик над ставом веселу веселку малює (О. Кононенко.) 4. Лис не спить, не спить лисиця, й лисеняткові не спиться (Є. Гуцало).

176. До кожного з поданих слів доберіть по 3-4 спільнокореневі, запишіть їх, виділіть у них корені.

Лелека, батьківський, гніздо, по­вертатися, щороку.

* До яких частин мови належать дібрані вами спільнокореневі слова?

* Із 2-3 спільнокореневими словами складіть речення.

177. Різні форми слова блакитний та слова, з цим словом спільноко­реневі, запишіть у дві колонки.

Блакить, блакитнуватий, блакитного, блакитна, блакитніє, блакитною, блакитноокий, блакитнющий, блакитні, блакитними.

* Поясніть, як ви розрізняєте спільнокореневі слова та різні форми одного слова.

178. Прочитайте групи слів. Від яких значущих частин слова залежить різниця в лексичному значення слів кожної групи? Перепишіть, виділіть префікси та суфікси.

І. Калина, калинка, калинонька, калинник, калиновий. Вовк, вовчик, вовчичок, вовчисько, вовчище, вовчий.

II. Йти, вийти, зайти, прийти, перейти, підійти, зійти. Писа­ти, записати, дописати, виписати, переписати, списати.

Префікс — значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і надає словам нового лексичного значення або нового відтінку в значенні.

Наприклад:

179. Додавши до поданих слів префікси, утворіть антоніми. Слова за­пишіть парами, префікси виділіть.

Чемний, високо, совісний, зоряний, природний, законний.

* Чи можна префікси, які слова, вважати антонімічними? Свою думку поясніть.

180. Утворіть від поданих слів антоніми, замінивши префікси на анто­німічні.

Заводити, принести, насипати, вилити.

* Одну з утворених антонімічних пар уведіть до самостійно складено­го речення (усно).

181. Утворіть додаванням префіксів якнайбільше слів від поданих.

ЗРАЗОК

Малювати, казати, робити, читати, ди­витися, могти.

* Виділіть в утворених словах префікси.

* Які книжки ви любите читати? Чи перечиту­єте ті, що найбільше сподобалися? Розка­жіть про це однокласникам (однокласни­цям), уживаючи слова з префіксами.

182. Прочитайте. Якими значущими частинами різняться виділені слова?1. У слові просвічує слово, словечко, слівце, словенятко (П. Перебийніс). 2. Соняшникам сонечко посміхалось сонячно (Л. Куліш-Зіньків). 3. Малесенька, малюсінька, манюнька, одним одна, самісінька-сама, на яблуньці розкрила дзьобик брунька, а на­вкруги — куди не глянь — зима (А. Кичинський). 4. Шили козацьку одежину кравчик із Кравченками та кравчихами (О. Ільченко).

* Яким словам суфікси надали нового лексичного значення? Яким — відтінку значення?

Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня і на­дає словам нового лексичного значення або нового відтінку в значенні.

Наприклад: весна — веснонька, весняний; читати — читанка, читач.

183. Перепишіть. Укажіть слова з антонімічними та синонімічними су­фіксами. Якого значення надали ці суфікси словам?

1. На крилечках, вітрику, полети! (Олександр Олесь) 2. І ви­соко понад лан злинув хитрий вітрюган (Д. Павличко) 3. Вітерець не віє вже тепленько (Олена Пчілка). 4. Чом, вітриську, розходив­ся, хазяйнуєш у саду? (Т. Коломієць). 5. Вітрець лагідно дихає па­хощами, здається, липа розцвіла (За М. Старицьким). 6. В кущах вітрище свище, гуляє морозище (Г. Бойко).

* Які суфікси надали слову зменшувально-пестливого значення? Які — збільшувально-згрубілого?

184. Прочитайте речення. У виділених словах визначте суфікси. Яко­го значення надають вони словам?

Малесенький ведмедик при­йшов до ручая: «У воду подивлю­ся: який насправді я?» (Г. Усач).

І соловейко на калині то щебе­тав, то затихав (Т. Шевченко).

Усе, що не подобається йому, дідусь зве рідким чи безкорінним (М. Стельмах).

Спав собі за кожним пнем бурий ведмедило (Д. Павличко).

Цей зухвалий солов'їсько то заплаче, то засвище (П. Перебийніс).

Еней заснув і бачить сни­ще: пред ним стоїть старий діди ще (І. Котляревський).

* Чи можна суфікси, як і слова, вважати антонімічними? Свою думку поясніть і підтвердіть самостійно дібраними прикладами.

185. Прочитайте тексти. Визначте стиль кожного. Якому стилю мов­лення властиве вживання слів із суфіксами, що надають словам певних відтінків значення?

І. Соловей східний, або зви­чайний — невеликий співочий горобцеподібний, гніздовий, перелітний птах. Маса тіла 22— 32 г, довжина тіла близько 17 см. Зверху бурий, надхвістя зі слаб­ким рудуватим відтінком; тулуб і хвіст буруваті; дзьоб і ноги бурі (З енциклопедії).

II. Соловейко дуже схожий на горобчика, лише тільце ви­тягнуте, видовжене. Пір’їнки на тілі й крилах — сіренькі, з буруватеньким відтінком. Очі чорні, великі. Дзьобик тендітний. Коли птах співає, у дзьобику, ніби сердечко в дзвонику, б’ється гострий язичок (За Б. Комаром).

* Укажіть слова, яким певного відтінку значення надано суфіксами. Ви­значте ці суфікси.

* Поцікавтеся поданим у Вікіпедії описом птаха, що вам найбільше подоба­ється, — павича, орла, пелікана чи будь-якого іншого.

* Використавши одержану інформацію та з опорою на фотоілюстрацію складіть художній опис птаха. Використовуйте слова з суфіксами, що на­дають словам певних відтінків — зменшувально-пестливого або збільшу­вально-згрубілого.

1. В описі котрого з птахів ви використали б слова із суфіксами збільшувально-згрубілого значення? Доберіть кілька таких слів, складіть із ними речення.

2. Доберіть кілька слів із суфіксами, що надають зменшувально-здрібнілого значення до опису іншого птаха.

3. Доберіть кілька слів із префіксами, що передають збільшену озна­ку (предовгі крила, превеликий дзьоб).

186. Прочитайте. Випишіть слова із суфіксами, що надають словам пестливого значення.

Материнська колисанка, ніжне мамине слово — це та основа, на якій віками ткалося міцне й надійне полотно української ввічливості. Дитинча називали сонечком, зірочкою, квіточкою, пташечкою, любчиком, пестунчиком, стри­бунчиком, золотком, кицюнею…

Доброта й лагідність по­верталися неньці своєрідним відлунням. Матір називали ма­тусею, мамочкою, мамонькою, мамуленькою, мамулечкою.

Залюбленість у слова з пест­ливим значенням є давньою рисою української мови (За С. Богдан).

* Як ви звертаєтеся до найрідніших людей? Чи вживаєте слова із суфіксами? Наведіть приклади таких слів.

187. Запишіть назви міст у колонку. За допомогою суфіксів утворіть і запишіть назви їхніх мешканців і мешканок. Суфікси виділіть.

ЗРАЗОК

Київ, Полтава, Львів, Суми, Чернівці, Харків, Одеса, Вінни­ця, Бориспіль.

* У записаних словах позначте вивчені орфограми.

188. Подані слова запишіть і розберіть за будовою.

Передвесняний, навушник, беззмістовний, роз’єднання, черезплічник, післягрозовий, наддніпрянський.

* Визначте в словах орфограми, поясніть правопис слів.

189. Доберіть і запишіть слова за схемами.

190. Прочитайте послідовність розбору слів за будовою. Згідно з нею розберіть подані на с. 97 слова за будовою (усно).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ

1. Визначте закінчення.

2. Визначте основу.

3. Дібравши спільнокореневі слова, визначте корінь.

4. Визначте префікс або префікси, доберіть слова з тим самим префіксом (префіксами).

5. Визначте суфікс або суфікси, доберіть слова з тим самим суфіксом (су­фіксами).

Підсніжник, міжпланетний, обговорення.

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ

Подорожник.

Слово має нульове закінчення, що вказує на іменник чоловічого роду у формі називного відмінка однини.

Основа слова — подорожник, до основи входять префікс, корінь і суфікс.

Корінь — дорож, спільнокореневі слова — дорога, придорожній, здорожений, роздоріжжя, подорожувати.

Префікс по- вживається також у словах порада, позначка, порадити. Суфікс -ник є в словах робітник, пасічник, помічник.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ

191. Розберіть за будовою (усно і письмово) виділені в реченнях слова.

1. «Підземний Львів» — екскурсія підземеллями стародав­нього міста (З реклами). 2. Швидше за звук, швидкість якого становить близько 1200 км/год., може літати надзвуковий літак (З підручника). 3. Безкоштовний перекладач забезпечує можли­вість перекладати тексти онлайн з української на англійську, фран­цузьку, німецьку, польську та інші мови (3 Інтернету).

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння • Письмо

ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СЛІВ ІЗ СУФІКСАМИ ТА ПРЕФІКСАМИ, ЩО НАДАЮТЬ ТЕКСТУ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ

192. Прочитайте. Визначте слова, яким суфікси надали певного від­тінку значення.

1. Крильця в бджоли прозорі, пилок на лапках жовтий (За Ю. Мушкетиком). 2. Шерсть у песика прекудлата й руда, білень­ке вушко надгризене (І. Сенченко). 3. Очі в кота некліпні, пильні та жовтющі. Шерсть чорна-чорнісінька (За Є. Гуцалом). 4. Медуза кругла, як мисочка, преслизька, холодюща й прозора (За Остапом Вишнею). 5. Чижик має сірі лапки, на голівці — чорна шапка, крильця жовті, біла спинка, дзьоб у нього, мов зернинка (В. Гущак).

* До якого стилю слід віднести речення? Свою думку доведіть.

* Яке ставлення до описуваної тварини автори передають через слова з суфіксами, що надають словам певних відтінків значень? Укажіть слова й визначте в них суфікси. Яких значень вони надають словам?

193. Роздивіться ілюстрації. Виберіть зображення тварини, яка най­більше вам подобається. Запишіть на чернетці в дві колонки за зразком.

Слова — назви тварини та частин її тіла (тулуб, голова, очі…)

Ознаки цих частин тіла

Наприклад:


голова

велика, кругла

вуха

невеликі, заокруглені

* Складіть твір-опис тварини за поданим нижче планом. Використо­вуйте дібрані слова.

* Використовуйте слова із суфіксами і префіксами, які надають їм зменшувально-пестливого або збільшувально-згрубілого відтінку значення.

1. Коли й де я побачи(-в, -ла) цю тварину вперше.

2. Зріст (розмір) тварини. її масть (забарвлення).

3. Яка в тварини шерсть (пір’я, луска).

4. Який у неї писок. Які вуха. Які очі.

5. Яке в тварини тіло (тулуб).

6. Що у вигляді тварини найбільше мене вражає.

194. Складіть для меншого брата або сестри казку, героєм якої є тва­рини (усно). Уживайте слова з суфіксами і префіксами, які нада­ють їм зменшувально-пестливого або збільшувально-згрубілого відтінку значення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити