Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

* що вивчають фонетика, орфоепія та графіка;

* закони милозвучності української мови

ЧОГО ТРЕБА НАВЧАТИСЯ:

* правильно вимовляти слова;

* передавати слова звукописом;

* писати слова за орфографічними правилами

ЩО ТРЕБА ЗАПАМ'ЯТАТИ:

* основні орфограми;

* правила написання слів

НАД ЧИМ ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ:

* Як дерево починається з кореня, так слово починається зі звука.

Олексій Довгий

§ 15. ЗВУКИ МОВИ Й ЗВУКИ МОВЛЕННЯ

207. Виразно прочитайте вірш.

Звуків дуже є багато,

У природі все звучить.

Свище вітер, грім завзято

В темнім небі гуркотить.

Навесні співає пташка

І струмочок жебонить.

Джміль гуде, дзвенить комашка,

Все по-своєму звучить!

Знайте всі, мої шановні,

Не забудьте це, бува:

У людей є звуки мовні,

Що складаються в слова.

Звуки, зібрані у слово,

Ще в далеку давнину,

Утворили рідну мову

Українську чарівну.

Надія Красоткіна

image3

Лине пісня українська…

* Які природні звуки ви чуєте на вулиці, йдучи до школи? Які звуки крім звуків мовлення, лунають у школі?

Нас оточує безліч природних звуків: шум вітру, шелест гілля й листя, дзюрчання води, щебет пташок, дзижчання комах, гуркіт автомобілів, шум кроків тощо. Такі звуки утворюються механічним коливанням по­вітря. Кількість звуків у природі не обмежена.

Наша мова теж звукова. Звуки мови слугують для розпізнавання та розрізнення слів, із яких слова мови утворено.

Усне спілкування між людьми здійснюється за допомогою звуків мовлення. Такі звуки утворюються складними рухами органів вимовляння.

Звук — найменша неподільна одиниця мови та мовлення.

Як і будь-які звуки, звуки людського мовлення є результатом коли­вання повітря, що сприймається слухом.

Звуки саме людського мовлення вивчає розділ науки про мову, який називається фонетика.

Розділ науки про мову, що вивчає правильну вимову слів, назива­ється орфоепією.

Дотримання правил орфоепії сприяє порозумінню людей, які спілку­ються усно. Якщо правил орфоепії дотримано, увага співрозмовників зосереджується на змісті розмови, а не відволікається неправильним або незвичним вимовлянням.

Щоб передати на письмі, як вимовляється слово, використовують фонетичну транскрипцію (звукі пис). Кожен звук у такому записі позначають узятою в квадратні дужки літерою. Наприклад: [а], [у], [о], [д], [м], [ш].

Слова передають звукописом так: [к л а с], [с л і в о], [в и м і в а]. Позначення місця наголосу є обов’язковим. Велику літеру у фонетич­ній транскрипції не використовують: Марина[марена], Дунай [дунай].

208. Вимовте вголос подані звуки. Чи означає щось окремо взятий звук?

[о], [р], [и], [а], [м], [т]

* Із поданих звуків утворіть якнайбільше слів. Вимовте ці слова.

* Чи залежить лексичне значення слова від порядку звуків? Свою дум­ку підтвердіть прикладами.

* Чим люди почали користуватись у спілкуванні раніше — звуками чи буквами? Поясніть свою думку.

* З’ясуйте відмінність між звуком та буквою.

Окремо взяті звуки мовлення нічого не означають. Проте поєдную­чись між собою та розміщуючись у певному порядку, звуки мовлення утворюють слова з тими чи іншими значеннями.

Звук ми чуємо і вимовляємо. Звуки мовлення слугують для утво­рення, розпізнавання та розрізнення слів мови.

Наприклад: [с о н] — [с и н]; [с а д] — [с а м].

Отже, звуки мовлення можна порівняти з цеглинками, з яких вибу­довується мовлення.

Прочитайте загадку, відгадайте її. Відгадки запишіть літерами та передайте звук і описом.

Всього чотири звуки в слові,

А зміст його міняють початкові:

З [ґ] — буде чорна птиця дика,

З [п] — інша, горда і велика,

image4

3 [к] — уже напій пахучий буде,

Що для людей готують люди;

З [л] — виріб, дошка з стояками,

Де спочиваємо ми з вами.

Коли ж сам [с] поставлю я,

То буде вже людське ім’я.

Які це слова?

За Дмитром Білоусом

image5

ЗРАЗОК

image6

210. Відгадайте шаради. Що означають літери, записані в квадратних дужках?

1. З [д] скликаю всіх до себе: друзі, м’яч, погода — рай! З [т] — мене писати треба — вибирай! (С. Павленко). 2. Тече собі, хвилю­ється, навколишнім милується, а [р] на [п] змінити — почне пекти й варити (Н. Могила).

ПІДКАЗКА

Річка — пічка. Двір — твір.

* З’ясуйте лексичне значення слова шарада за Словничком юного мовознавця у кінці підручника.

211. Прочитайте вголос записані парами слова. Якими звуками вони різняться? Як вплинула заміна одного звука іншим на лексичне значення слова? Поясніть лексичне значення кожного зі слів.

Гай — рай; сад — суд; жити — жати; бук — бак; качан — казан; шила — мила.

* Вимовте звуки, заміна яких змінила значення слів кожної пари.

* Поясніть, чому людську мову називають звуковою.

* Чи всяке поєднання звуків є словом? Свою думку підтвердіть при­кладами.

212. Прочитайте. Слова, вимова яких розрізняється одним звуком, випишіть із речень парами — літерами та фонетичною транскрипцією.

ЗРАЗОК

image7

1. Маленький гриб під граб заліз і огляда тихенько ліс. 2. Роз­болілись в зайця зуби, з болю в зайця спухли губи (М. Стельмах). 3. Спить старий сердитий сом, сому сниться сьомий сон (О. Кононенко). 4. Вкрита травами гора, збоку — лисяча нора (В. Гринько). 5. А вусатий колосок подає свій голосок (Т. Коломієць). 6. Ми не знали, що баран може з'їсти наш банан (Є. Гуцало).

* Поясніть, як вплинула заміна звука на лексичне значення слова.

213. Прочитайте. Укажіть слова, через які спотворився зміст прислів’їв. Назвіть звуки, заміна яких спричинила зміну лексич­ного значення слова.

1. Чоловік розуму вчиться увесь бік. 2. Видно зайця по мухах. 3. Морока в ворони просить оборони. 4. І бувалий рис у пастку попадається. 5. Тим мак страшний, що ззаду очі. 6. Ще жодне шило крука не відмило.

* Назвіть літери, якими позначено на письмі звуки, що їх потрібно замінити.

* Поясніть різницю між звуком і літерою.

214. Прочитайте. Поміркуйте: які звуки можна замінити в поданих словах так, щоб утво­рилися нові слова. Вимовте слова зі зміне­ними звуками.

Корона, миша, чайка, риска, піч, сум, вулики.

* Витлумачте лексичні значення утворених за­міною звуку слів.

* Складіть жартівливий віршик, обігравши пару слів, лексичне значення яких змінилося із заміною звука.

215. Додаючи або віднімаючи один звук на початку чи в кінці слова, утворіть інше слово. Новоутворені слова запишіть. Вимовте їх.

Курок, буква, лід, мак, башта, край, гра, їжа, міх, рука, окомір, линок, буря, кома.

* 3 двома утвореними парами слів (на вибір) складіть жартівливі речення.

* 3 однією парою слів складіть шараду. Запропонуйте однокласникам її відгадати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити