Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 17. ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ

Прочитайте жарт мовчки. Поясніть, що мав на увазі учень? Чи правильна його відповідь? Чому?

— Скільки літер в українські абетці? — спитав Сашка вчитель.

— Шість, — упевнено відказав той.

— Це ж як?

— А, б, е, т, к, а.

* Прочитайте жарт уголос, правильно називаючи літери алфавіту.

* Що вам відомо про походження слів азбука, абетка, алфавіті.

Для того, щоб обмін інформацією та думками відбувався в писем­ній формі, потрібно усне (звукове) мовлення перевести в мовлення писемне, тобто звуки позначити на письмі.

Знак, який слугує для позначення на письмі звука, називаєть­ся літера (буква).

Знаки письма вивчає розділ науки про мову, що зветься графіка.

Літера — це графічний знак. Крім літер, існують такі графічні знаки: апостроф (’), дефіс (-), знак наголосу, знак переносу та розділові знаки (крапка, кома, тире, двокрапка та ін.).

Розміщені у встановленому порядку літери становлять алфавіт (азбуку, абетку). Усього в українській мові 33 літери.

Український алфавіт

233. Прочитайте уривки з віршів. Назвіть графічні знаки, за допомо­гою яких записано кожен уривок.

Веселе місто Алфавіт.

Йому сьогодні наш привіт.

До нього нам лягає путь, —

У ньому літери живуть.

Веселе місто Алфавіт.

В нім кожне слово — цілий світ.

В нім кожна літера жива —

Із них складаються слова.

Тамара Коломієць

— В азбуці остання я? —

налякалась буква Я.

— Хай і так, хай і так, —

заспокоїв м’який знак. —

Літера важлива ти,

І тебе не обійти!

Я ж між буквами мовчу,

Звуки м’якшити учу!

За Грицьком Бойком

* Поясніть значення вислову не можна обійти.

234. Прочитайте мовчки. Визначте слова, через які зміст кожного з прислів’їв спотворено. Заміна яких звуків спричинила зміну лексичного значення кожного такого слова? Вимовте ці звуки. Яки­ми літерами позначають ці звуки на письмі? Назвіть літери.

1. Морока звістку на хвості принесла. 2. Ще жодне шило крука не відмило. 3. Краще суниця в жмені, ніж журавель у небі. 4. Тим мак страшний, що ззаду очі. 5. Чоловік розуму вчиться цілий бік.

* Поясніть відмінність між буквою та звуком.

* Який розділ науки про мову вивчає літери? Який — звуки мови і мов­лення?

235. Запишіть подані слова за алфавітом.

Калина, яблуня, казка, хата, будинок, світлиця, мальва, чорнобривець, криниця, бджілка, лелека, ґудзик, прислів’я, зірка, місяць, дзюрчати, злива, дощ, пісня, мати, колискова, хрущ, журавель, радість.

* Чому списки, переліки укладають саме за алфавітом? Наведіть при­клади.

* Поясніть, як розмістити за алфавітом слова, що починаються з однієї літери.

236. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Уявіть, що вам потрібно скласти списки за класами школярів — учасників шкільного конкурсу знавців української мови. Складіть такі списки.

Панченко Олена (5 клас), Голо­ватий Ігор (б клас), Семенюк Тетяна (6клас), Гармаш Микола (5 клас), Лебединець Оксана (6 клас), Волошко Ганна (6 клас), Гуржій Семен (5 клас), Сердюк Василь (5 клас), Мельниченко Сергій (6 клас), Сотник Ірина (5 клас), Хорунжий Олексій (5 клас), Головко Михай­ло (6 клас), Волошук Богдан (б клас), Сербин Галина (5 клас).

* Поясніть, чим ви керуєтесь, розміщуючи за алфавітом прізвища, що починаються на ту саму літеру.

237. Запишіть за алфавітом назви українських міст.

Полтава, Мукачеве, Умань, Ірпінь, Рівне, Луцьк, Буча, Черкаси, Запоріж­жя, Ужгород, Прилуки, Харків, Чугу­їв, Одеса, Бережани, Глухів, Тернопіль, Миргород, Бориспіль, Чернігів.

* Яка із записаних назв видається вам найбільш цікавою? Чим саме? Відповідь побудуйте у формі роздуму: теза — доказ — висновок.

* Укладіть за алфавітом перелік героїв улюблених у вашій родині мультфільмів.

238. Прізвища українських художників запишіть за алфавітом.

Шевченко Тарас, Білокур Ка­терина, Пимоненко Микола, Му­рашко Олександр, Приймаченко Марія, Труш Іван, Васильківський Сергій, Яблонська Тетяна, Божій Микола, Горська Алла, Марчук Іван, Самокиш Микола, Касіян Ва­силь, Їжакевич Іван, Кричевський Василь, Гуменюк Феодосій.

* Чи відвідуєте ви художні музеї з роди­ною? з однокласниками? Чи обговорю­єте потім побачене? Розкажіть про це.

* Чи довелося вам побувати в Шевчен­ківському національному заповіднику на Тарасовій горі в Каневі або в Наці­ональному музеї Тараса Шевченка в Києві? Роздивіться фотоілюстрацію.

Назвіть 5 предметів, які вам найбіль­ше запам’яталися. Складіть їхній перелік за алфавітом.

У Національному музеї Тараса Шевченка в Києві

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити