Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 19. СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

247. Прочитайте скоромовки. Чи змінюється значення слова від перестановки складів? Що таке склад?

Кошеня навкруг дивана

Ходить рано-рано-рано.

Сонні очі продира:

— Де нора-нора-нора?

Анатолій Камінчук

Ми боролись дружно з грипом,

Ми його перемогли,

Бо ми з липи-липи-липи

Чай пили-пили-пили.

Ганна Чубач

Склад — це частина слова, яка вимовляється одним поштов­хом видихуваного повітря.

248. Визначте в кожному з поданих слів голосні звуки, назвіть їхню кількість.

Слово, звук, пісня, спів, співати, мелодія, музикальний, тиша, мить.

* Перепишіть слова, поділивши їх на склади. Чи збігається кількість складів із кількістю голосних звуків?

Голосні звуки є складотворними. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків.

Склад утворюється або тільки з голосного, або з поєднання голосного з приголосним чи приголосними.

За кількістю складів слова бувають:

• односкладові: день, ніч, крок;

• двоскладові: ве-чір, зи-ма, книж-ка;

• багатоскладові: пе-ре-ван-та-жен-ня.

Склад, що закінчується голосним звуком, називають відкритим. Склад, що закінчується приголосним, називають закритим.

249. Перепишіть прислів’я, поділяючи рисками виділені слова на склади. Після кожного з цих слів укажіть у дужках кількість складів.

ЗРАЗОК

1. Учення в щасті прикрашає, а в нещасті утішає. 2. Де є жит­тя, там є надія. 3. Науки вода не затопить, а вогонь не спалить. 4. Змагаються не силою, а вмінням. 5. З пісні слова не викидають і свого не вставляють.

* Визначте у виділених словах склади відкриті та закриті.

* Поясніть написання не зі словами.

250. Запишіть слова, погрупувавши їх за кількістю складів: спочатку односкладові, потім двоскладові, трискладові…

Життя, льон, країна, троянда, безмежний, дзьоб, далекосяж­ний, знання, лілея, нагороджений, березень, переохолоджений, чудовий, небо, край.

* Назвіть слово, у якому складів найбільше. Визначте в ньому склади відкриті та закриті.

З рядка в рядок слова переносять за складами. Проте не можна сплутувати правила переносу слів із правилами поділу слів на склади.

ПОТРІБНО ЗАПАМ’ЯТАТИ!

Одна літера не залишається в попередньому й не переноситься на наступний рядок. Наприклад, слова око, мрія не переносять.

Літери дж,дз при переносі не розривають, якщо вони позначають один злитий звук: ра-джу (а не рад-жу), ґу-дзик (а не ґуд-зик).

Якщо дж, дз позначають два звуки (це буває на межі префікса та кореня), при переносі їх можна розривати: під-земний, під-живити.

Не можна розривати при переносі буквосполучення йо, ьо: ма­йорить, синьо-го.

Скорочення при переносі не відривають від слів, яких вони стосу­ються: І. Я. Франко, 2025 р., 5 кг.

Слова з подвоєними літерами можна переносити по-різному: жит­тя і жи-ття, знан-ня і зна-ння. Проте при подвоєнні літер на межі зна­чущих частин слова можливий тільки один перенос: без-змістовний, годин-ник.

251. Відгадайте загадки, складені письменницею Лесею Вознюк. Слова-відгадки запишіть, поділивши їх рисками на склади. Ука­жіть склади відкриті та закриті.

1. Де б не був, воно зі мною, я ношу його з собою. Знаю, що мене гукають, коли його називають. 2. Як смичок струни торкнеться, вона піснею озветься. Дуже ніжну душу має, і сміється і ридає. 3. Різні скельця є у мене: червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати: «йти», «стояти», «зачекати». 4. Тітка на даху стоїть, роз­вісивши вуха. Від супутників сигнали і день і ніч слуха.

ПІДКАЗКА

Світлофор. Антена. Скрипка. Ім’я.

* Доберіть і запишіть якнайбільше слів, що мають склади — назви нот. У дібраних словах визначте склади відкриті й закриті.

252. Перепишіть слова, поділяючи їх рисками для переносу (де це можливо).

Заголовок, армія, яма, читання, ранній, насіння, бездоріжжя, письменник, пір'я, сміх, мільйон, майбутнього, третього, майонез, пізнього, ґедзик, наддніпрянський, підземелля, кукурудза, відзвук, передзвін, безупинний.

* Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.

* Чому, передаючи слово звукописом, обов’язково позначають місце наголосу? Що таке наголос?

Наголос — це виділення складу в слові посиленням голосу.

В українській мові наголос вільний, тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади: кнежка, підрочник, паперівий.

В українській мові наголос рухомий, тобто при зміні форми слова він може переміщатися з одного складу на інший: домка — думке.

В окремих випадках зміна наголосу змінює значення слова: дорога — дорога, атлас — атлас.

253. Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу.

Черговий, випадок, предмет, алфавіт, вимова, шофер, столяр, ненависть, арахіс, кілометр, документ, інструмент, цемент, дефіс, лапки, олень, ведмедиця.

* Звіртеся з поданим у кінці підручника Словничком правильної ви­мови слів.

Якщо щодо наголошення слів виникають сумніви, потрібно зверну­тися до словника наголосів. Місце наголосу вказано також в орфографічному та тлумачному словниках.

Існують слова з подвійним наголошенням. У словниках наво­дяться обидва наголоси таких слів: байдоже і байдуже, весняней і веснуний.

254. Прочитайте прислів’я. Зверніть увагу на наголошення виділених слів. Перевірте себе за Словничком правильної вимови слів у кін­ці підручника.

1. Сподівайся на працю, а не на випадок. 2. Читання для людини — як сонце для землі. 3. Мудрі запитання — для розуму змагання. 4. Листопад вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат. 5. Обстоювати помилку — двічі по­милятися. 6. У Сірка очей позичив, та й байдуже!

* Визначте, які з виділених слів мають подвійне наго­лошення.

* Поясніть значення вислову позичити в Сірка очі.

255. Перепишіть, позначаючи у виділених словах місце наголосу.

1. Географічний атлас, блискучий атлас. 2. Приємна музика, талановитий музика. 3. Парне катання, парне молоко.

* Поясніть, чим ви керувалися, позначаючи в словах наголос.

256. Перепишіть, у виділених словах позначте місце наголосу. У яко­му випадку наголос допомагає розрізнити форми слова? У яко­му — наголос впливає на лексичне значення слова?

1. Дешева рибка, та дорога з неї юшка. Тоді дорога успішна, коли розмова втішна (Народна творчість). 2. Струни настрою настрою на бадьорий юний лад! (В. Еллан). 3. Через край із серця рідне слово ллється. Оживи, козацька славо, у бандурних струнах, нехай серця звеселяться! (П. Куліш).

Перепишіть слова, позначте місце наголосу. Підкресліть слова з подвійним наголошенням.

Запитання, загадка, олень, завдання, центнер, помилка, деревце, паша, асиметрія, черга, живопис, поняття, апостроф, закликати, одинадцять.

* Наведіть приклади слів, лексичне значення яких залежить від місця наголосу. Складіть і запишіть із цими словами речення.

258. Запишіть слова за алфавітом, позначте в кожному місце наголосу.

Випадок, алфавіт, донька, дочка, виразний, олень, документ, черговий, усмішка, арахіс, простий, столяр, шофер, поняття, дужки, лапки, вимова, інструмент, кілометр, живопис, статуя, апостроф, предмет, фартух.

* Слова з подвійним наголошенням підкресліть.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* Що таке склад? Від чого залежить кількість складів у слові?

* Який склад називають закритим, який — відкри­тим? Наведіть приклади,

* Що таке наголос? Поясніть терміни вільний на­голос та рухомий наголос.

* Чи може зміна місця наголосу змінювати зна­чення слова? Наведіть приклади.

* Чи важливе правильне наголошення слів в усно­му спілкуванні? Чому?

* За яким словником можна з’ясувати правильну вимову слова?

* Складіть словничок-перелік часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки.

* Зробіть аудіозапис привітання товаришеві з днем народження. Дотри­муйте правил орфоепії. Особливу увагу зверніть на наголошення слів.

Виконайте тестові завдання онлайн

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання • Говоріння

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ЗАВДАННЯМ

259. Прочитайте початок казки. Як потрібно наголосити виділені сло­ва? Перевірте себе за Словничком правильної вимови слів у кінці

підручника.

Мав цар вродливу доньку. Женихи не давали їй спокою. Та нікого не хотіла царева дочка за чоловіка. Усім сватачам давала записку із завданням. Ніхто це завдання виконати не спромігся.

Розгнівався цар на вередуху і прогнав. Оселилася царівна у хатчині на околиці міста.

А за морем жив вродливий і розумний гетьманич. Почув він про непокірну царівну, переплив море, зайшов дівчину в халупці.

А та йому — документ із завданням: «Подаруй мені незрів­нянний замок».

Збагнув тут мудрий царевич, чому ніхто не міг царівні дого­дити…

* Усно перекажіть прочитане, правильно наголошуючи виділені слова.

* Продовжте та закінчіть казку.

* Доберіть до казки два варіанти заголовка:

• такий, що передає тему казки;

• такий, що відбиває її головну думку.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання • Говоріння

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

260. Складіть і розіграйте діалог між двома п’ятикласниками, один з яких неправильно наголошує слова завдання, запитання, читан­ня. Другий хлопець тактовно звертає його увагу на те, що нехту­вати правильним наголошенням слів не можна.

* Витлумачте лексичне значення слів тактовний, делікатний, обхідливий.

261. Складіть і розіграйте діалог між двома п’ятикласницями (телефонна розмова) про те, як правильно наголошувати слова подруга, приятелька, виразний і в який спосіб можна пере­конатися в правильності вимови того чи іншого слова.

* Наголошення виділених слів перевірте за Словничком правильної вимови слів.

* Укладіть перелік часто вживаних вашими однокласниками слів, у на­голошуванні яких трапляються помилки. Чи потрібно укладати такий список за алфавітом? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити