Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 22. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Дайте відповіді на запитання.

• Які звуки називають приголосними? Як утворюються приголосні звуки?

• Наведіть приклади дзвінких приголосних звуків. Із чого вони утворюються?

• Із чого утворюються глухі приголосні?

282. Прочитайте. Як вимовляються виділені дзвінкі приголосні у словах?

1. Я вірив, що коля[д]ка порятує всіх у моїм селі (За Д. Павличком)2.Ка[з]ки містять схеми правильної поведінки і правильного вибору — на різні випадки життя (З журналу).3.У подвійних вікнах лиш оса дзвеніла й билась об легкі ши[б]ки (Б. Гаптар).

* Що вам відомо про українські колядки? Розкажіть про них 2-3 речен­нями. Правильно вимовляйте дзвінкі приголосні звуки.

У середині та в кінці слова дзвінкі приголосні в українській мові не оглушуються і вимовляються чітко: голуб, стежка, мороз, казка.

Виняток становить дзвінкий приголосний [г]. Перед глухими при­голосними він оглушується і вимовляється, як парний йому глухий [х]: легко [лахко], нігті [н’ Зх т' і].

Глухі приголосні перед дзвінкими звучать, як парні їм дзвінкі: бо­ротьба [б о р о д’ б а], вокзал [в о ґ з а л].

Така вимова звуків відповідає правилам української орфоепії.

Щоб не помилитись у написанні, треба так змінити слово або дібрати до нього споріднене, щоб після сумнівного приголосного був голосний звук. Тоді приголосний вимовляється виразно.

Наприклад: легко, бо легенько; нігті, бо ніготь; боротьба, бо боро­тися.

Якщо перевірне слово дібрати неможливо, слід звернутися до орфографічного словника.

ОРФОГРАМА:

літера, що позначає приголосний звук, який уподібнюється: легко, вокзал, молотьба

283. Передайте кожне слово звукописом, доберіть до нього пере­вірне слово.

ЗРАЗОК

Боротьба, кігтик, полегкість, дьогтю, перемогти.

* Чи уподібнюються в середині та в кінці слова дзвінкі приголосні? Який приголосний становить виняток?

* Чи уподібнюються глухі приголосні? Перед яким приголосним? Чи є ця умова обов’язковою?

284. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру. Де потрібно, доберіть перевірні слова (усно).

Холо(д ,т), голу(б,п), са(д,т), лі ж,ш)ко, ни(з,с)ький, ми(г,х)тів, ски(д,т)ка.

285. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Пізнать себе — то школа неле..ка. Ж..ття мінливе, мов шви..ка ріка (77. Воронько). 2. А десь на гор..зонті дви..тять громи (П. Перебийніс). 3. Небо хмарне, во..ке, наче з вати (В. Сосюра). 4. Ле..кі тумани серпанками сонні долини вкр..вають (Леся Українка). 5. Багрець вечірньої зорі палав, ми..тів, палахкотів (М. Бажай).

* Позначте в словах орфограму «літера, що позначає приголосний звук, який уподібнюється».

* Поясніть значення стійких висловів сідати на легкий хліб; гострити кігті. Вимовте їх відповідно до правил орфоепії.

286. Перепишіть прислів’я, до кожного з виділених слів доберіть перевірне слово й запишіть його в дужках. Позначте у виділених словах орфограму.

ЗРАЗОК

1. Той, хто чухає ведмедя, повинен мати залізні нігті. 2. Да­леко, та легко, а близько, та слизько. 3. Праця — не ганьба, хоч і молотьба. 4. Покора і просьба стіну пробивають. 5. Ложка дьогтю зіпсує діжку меду.

* Поясніть розділові знаки в другому реченні.

Шиплячі приголосні [ж], [ч], [ш], [͡дж] перед свистячими [з], [з'], [с], [с’], [ід], [ц'] [͡дз, [͡дз'] змінюються у вимові на відповідні їм свистячі. Внаслідок такого уподібнення вимовляється подовжений свистячий звук: дочці [до ц’: 3], донечці [д і н еи ц': і], лисичці [л ие с е ц’: і], або два свистячі звуки: подружці [п і д р у з’ ц’ і], книжці [к н е з' ц' і], товаришці [т о в а р ие с' ц’ і], ложці [л о з' ц' і].

На письмі такі зміни у вимові не позначаються.

Щоб не помилитись у написанні, слово із сумнівним приголос­ним потрібно змінити або дібрати до нього споріднене так, щоб після сумнівного звука стояв голосний (подружці — подруженька) або приголосний, що не впливає на вимову попереднього звука (донечці — донечка).

287. Подані іменники поставте у формі давального відмінка однини. Запишіть пари слів. Іменники у формі давального відмінка пере­дайте звукописом.

ЗРАЗОК

Подружка, книжка, сестричка, лисичка, кішка, кішечка.

288. Перепишіть, подані фонетичною транскрипцією слова записую­чи буквами.

1. Голодній [лиесец’:і] курчатко сниться. 2. У [кнез’ц’і] кохайся — розуму набирайся. 3. Молодому тепліше в [соріц’:і], ніж старому в кожусі. 4. Його і в [лі з'ц’і] не влучиш. 5. [мурас'ц'і] роса — океан (Народна творчість).

289. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери.

1. І кожен росточок на гіло..ці грає з..леній (Є. Гуцало).2.Довелося біло..ці гриб сушить на гіло..ці (А, Качан). 3. Хто витре Дюймово..ці сльози хустинкою голубою? (Г. Скірська). 4. Жупан — соро..ці не пара. 5. Жвавий, як рибка в рі..ці. 6. Нашій кіше..ці миші хвоста від’їли (Народна творчість).

* Позначте в словах орфограму «літера, що позначає приголосний звук, який уподібнюється».

Уподібнення відбувається при вимові дієслів на -ться, -шся: сміється [с м' і й а ц': а], переливається [пеиреилиевайеиц': а], нахиляєшся [н а х ие л' а й еи с': а], змагаєшся [з м а г а й еи с':а]. купаєшся [купай еис’: а].

У дієсловах на -ть, -ться пишемо знак м’якшення.

290. Прочитайте прислів’я, дотримуючи правил орфоепії.

1. Глибока вода не каламутиться. 2. Хто трудиться, той менше журиться. 3. Усяка людина цінується за працею. 4. Як боїшся го­робців, не сій проса. 5. На мені покатаєшся, як на їжаку. 6. Чужим потом не нагрієшся. 7. Хто хвалиться, той кається.

* Поясніть написання дієслів зі знаком м’якшення та без нього.

* Які прислів’я по-різному висловлюють ту саму думку? Сформулюйте її.

291. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки дієслова.

1. Слово до слова, то й … мова. 2. Де рибка …, там вудку й закидай. 3. На чужому коні не наїздишся, на чужому добрі…. 4. Пов­ний колос до землі …, а порожній угору …. 5. Держися за гриву, бо за хвіст …. 6. Як топишся, то й за соломинку … .

ДОВІДКА

Ловиться. Гнеться, пнеться. Зложиться. Схопишся. Не нахвалиш­ся. Не вдержишся.

* Прочитайте прислів’я, звертаючи увагу на правильну вимову дієслів.

* Поясніть написання дієслів з не.

292. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Виділені слова вимовте відповідно до правил орфоепії.

1. Крушімо зло в щоденній боро..ьбі! (Т. Севернюк). 2. Гуде пла­нета в буднях, як во..зал (Б. Олійник). 3. Як почуває..ся добре, коли ти у себе вдома! (О. Довгоп’ят). 4. Замигтіли в повітрі голубині крила (М. Семенко). 5. Навчай гро..ьбою тільки тоді, коли не можна про..ьбою. 6. Л..лека у соро..ці з полотна — немов косар (Є. Гуцало). 7. Усміхнеться д..тятко в п..лю..ці (В. Василашко).

* Позначте в словах орфограму «літера, що позначає приголосний звук, який уподібнюється».

* Підкресліть слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Поясніть їхнє написання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити