Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ РОЗ-, БЕЗ-

Дзвінкий приголосний [з] у префіксах роз-, без- перед наступними глухими приголосними може оглушуватися: розказати [росказати], безперечно [б еи с п еи р а ч н о].

Префікси роз-, без- пишемо завжди з літерою з.

Перепишіть, виділені слова передайте фонетичною транскрип­цією. Прочитайте речення, дотримуючи правил орфоепії.

ЗРАЗОК

1. Розплющив ранок очі сині (С. Лепех). 2. Зоря над гаєм розцвіта (Г. Соколенко). 3. Там шумлять степи безкраї (Г. Черінь). 4. Я сам собі всміхнувся безпричинно (Є. Гуцало).

* Простежте, як впливає на вимову префіксів роз-, без- швидкість вимовляння слів.

294. Від поданих слів за допомогою префікса без- утворіть слова протилежного значення. Утворені антонімічні пари запишіть.

ЗРАЗОК

Плановий, славний, хребетний, слізний, хмарний, платний, шумний.

* Вимовте дібрані слова, дотримуючи правил орфоепії.

295. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова.

1. Краще честь, ніж … . 2. Краще розумний ворог, ніж … друг. 3. Не … чуже під плотом — дивися на своє під носом. 4. Не бійся роботи, уникай … . 5. Не… вилами того, що хтось збирав серпом. 6. Йому … та ще й у рот поклади!

ДОВІДКА

Безчестя. Розглядати. Розжувати. Безділля. Розкидати. Безголовий.

* Вимовте слова з префіксами роз-, без-, дотримуючи правил орфоепії. Звіртеся зі Словничком правильної вимови слів у кінці підручника.

* Визначте вжиті в прислів’ях антоніми.

296. Перепишіть слова, уставляючи на міс­ці крапок префікси роз- або без-.

…шукати, …кінечний, …сумнівний, …ташувати, …хмарний, …болісний, …ще­плений, …пам'ятний, …чесати, …чарова­ний, …хвостий, …щебетатися, …чесний, …шукати, …духовність.

* Позначте в словах вивчені орфограми.

* Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.

* З’ясуйте за Тлумачним словничком у кінці підручника лексичне значення слів духовний, духовність. Чи прагнете ви виплекати духовність у собі? У який спосіб це можна зробити?

297. Перепишіть прислів’я, подані фонетичною транскрипцією слова записуючи літерами.

1. Яка головонька, така й [розмівон'ка]. 2. Треба [рос:удети], а тоді вже казати й робити. 3. [Розбалакалиес'а], як свиня з гускою. 4. [Рос:ардиелас'а] жаба на болото. 5. [Беис:трашна] людина сама собі порятунок. 6. Страх — добрий брат [беиспаки]. 7. Якби страх рятував, заєць був би [беис:мартним].

* Поясніть, що впливає на вимовляння слів із префіксами роз-, без-.

* Чи відбиваються відмінності у вимовлянні на написанні таких слів? Яке почуття назване в останньому прислів’ї? Доберіть до цього слова антонім із префіксом без-.

298. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Рідна мова — то безцінне духовне багатство (Б. Сухомлинський). 2. Лише добро одне безсмертне, зло подовгу не живе! (Шота Руставелі). 3. Ми віримо глибоко й безконечно що правда і добро не вмре (За Б. Легшим). 4. Правди в брехні не розмішуй (Б. Симоненко). 5. Безмірна терпеливість людини! (М. Стельмах). 6. Скільки в нас забирає енергії галаслива і безглузда метушня! (О. Гончар).

* Як ви розумієте вислів метушня в навчанні? Чи заважає вона вам? Як ви їй протистоїте? У відповіді вживайте слова розказати, розплану­вати, безперечний, безсумнівний, розрахувати, поставивши їх у по­трібній формі. Вимовляйте ці слова відповідно до правил орфоепії.

299. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Ро..хмарилось небо, розсіялась тьма (О. Лупій). 2. Сонце на всі боки розсипало т..пло, ро..трушувало про­міння (М. Стельмах). 3. Хмара, не­мов маленька дівчинка, заблудилась на небі і ро.. плакалась (С. Мудрик).4. Сонце, наче панна у пишному одя­зі, ро..гулялося (Панас Мирний). 5. Д..рева розступаються, ро..ходяться гілки. Немовби ро..суваються густі чагарники (Н. Забіла).

* Визначте слово, у якому приголосний [з] не оглушується. Поясніть чому.

* Роздивіться фотоілюстрацію, на якій зображено розписування худож­ником декоративної порцелянової тарелі. Як би зобразили зимовий кра­євид на такій тарелі ви? У відповіді вживайте слова з префіксом без-. Наприклад: безкраїй, безсилий, безпомилково, безцінний, безсніж­ний, безліч, безмежність. Стежте за правильною вимовою таких слів. Поясніть, від чого залежить вимовляння слів із префіксами без-, роз-.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити