Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 24. СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Іноді при творенні нового слова або його зміні виникає важкий для вимови збіг кількох приголосних звуків. Тоді один зі звуків випадає, у результаті чого вимова слова стає легшою, а мовлення — милозвуч­ним. Таке явище називають спрощенням.

У групах приголосних -ждн-, -здн-, -стн-, -стл- у вимові приголо­сні [д] і [т] випадають: радісний (хоч радість), персні (хоч перстень), тижневий, тижні (хоч тиждень).

У групі приголосних -слн- випадає звук [л]: масний (хоч масло), навмисне (хоч мислити).

У групі приголосних -рдц- випадає звук [д]: серце (хоч сердець, сер­денько). У зазначених випадках спрощення позначається на письмі.

ОРФОГРАМА:

спрощення в групах приголосних: виїзний, радісний, масний

300. Роздивіться таблицю. Які приголосні випадають у вказаних групах приголосних?

ГРУПИ ПРИГОЛОСНИХ,У ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ СПРОЩЕННЯ

ПРИКЛАДИ

[здн]

Проїзний ( проїзд)

[ждн]

Тижневий ( тиждень)

[стн]

Корисний (користь)

[стл]

Щасливий (щастя)

301. Від поданих іменників утворіть прикметники. Вимовте їх відпо­відно до правил орфоепії. Слова запишіть парами.

ЗРАЗОК

Кількість, область, доблесть, піст, масло.

* Назвіть групи приголосних, у яких відбулося спрощення, підкресліть літери, якими ці приголосні позначаються на письмі.

*Чи позначилося спрощення на написанні утворених вами слів?

*Як ви розумієте вислів масні слова? Чи доводиться вам такі слова чути? Вимовляти?

Спрощення — явище усного мовлення, воно забезпечує його милозвучність.

Спрощення позначається на вимові слів шістнадцять, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, зап'ястний, надкістниця, хворост­няк. Проте на письмі літера т у цих словах зберігається, тому ці слова потрібно запам’ятати.

При вимові прикметників, утворених від іншомовних слів із кінцевим ст звук [т] здебільшого випадає, проте на письмі літера т зберігається: контраст — контрастний, баласт — баластний, аванпост — аванпостний.

302. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де це потрібно, пропу­щену літеру.

Ус..на відповідь, зап’яс..на прикраса, хвастливий заєць, капос..ний кіт, аванпос..ний загін, баластний запас, пес..ливі слова, доблес..ний воїн, улес..ливий ворог, почес..не звання, кіс..лява риба, облас..ний архів, виїз..на нарада, кількіс..ний склад, контр­астні кольори.

* Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком у кінці підручника.

* Позначте у словах орфограму «спрощення в групах приголосних».

303. Зі слів утворіть сполучення іменника з прикметником, запишіть їх.

ЗРАЗОК

Користь, порада — корисна порада.

Проїзд, квиток; радість, звістка; совість, душа; пестити, вітрець; чесність, слова; заздрість, сусід; контраст, душ; кількість, зміни; якість, робота.

* Позначте у словах орфограму «спрощення в групах приголосних».

304. Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова.

1. По-справжньому … той, хто визнає свої вади. 2. Язикатий і … часто буває лінивий. 3. Чоловік … — часто нечесний. 4. З моря вибрався …, а в річці втопився. 5. Найцінніша прикраса та, що … . 6. По дрова йди в діброву, по хмиз у…. 7. 3 … рибки несмачна юшка.

ДОВІДКА

Рідкісний, кістлявий, доблесний, хвастливий, облесний, щасливо, хворостняк.

* Позначте у словах орфограму «спрощення в групах приголосних».

305. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Продовжіть усно речення так, щоб утворилося висловлення. Використайте слова заздрісність, хвастливість, злісність, улес­ливість, чесність, совісність.

Не всі з нас спроможні порадіти за чужі успіхи. Дехто виявляє такі риси, як … . Не всі позбавлені таких якостей, як … .

Здатність порадіти за товариша — якість, що виявляє в нас… .

* Як ви розумієте слова поета Вадима Крищенка : «У житті бувають друзі різні — я на цьому серце вже обпік». Що означає вислів обпек­ти серце? Чому у виборі друзів слід бути перебірливим?

306. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери.

1. Батьківщина — це рідна мова, це дотримане чес..не слово (А. Костецький). 2 Негідна надмірна жаліс..ливість до самого себе, як і безжаліс..не ставлення, байдужість до іншої людини (В. Сухомлинський). 3. А найстрашніші — трутні зліс..ні. Вони картання гідні, звіс..но (Н. Тихий). 4. Прадавня стіна, їй шістнадцять століть (П. Воронько). 5. Вірю я в часи майбутні, благовіс..ні (Д. Павличко).

* Позначте у словак орфограму «спрощення в групах приголосних».

* Чи сприяє спрощення милозвучності української мови? Яким чином?

307. До поданих слів доберіть спільнокореневі, у вимові яких відбува­ється спрощення. Дібрані слова запишіть літерами та передайте звукописом.

ЗРАЗОК

Користь — корисний [коресний].

Вість, блиск, контраст, очищення, компост, шелест, цілість, форпост, стелити.

* У яких із дібраних вами слів спрощення відбувається лише у вимові?

* Позначте у словах орфограму «спрощення в групах приголосних».

308. Перепишіть, уставте, де це потрібно, літери.

Як багато важить слово! Слово буває строге і пестливе, щире і хвастливе, образливе й лагідне, ненавис..не й підбадьорливе. У ньому наші почуття, переживання, емоції. Ми можемо трем­тіти від доторку слова, відчувати щас..ливі й радіс..ні хвилини (За М. Людкевич).

* Позначте в словах орфограму «спрощення в групах приголосних».

* Витлумачте лексичне значення виділених слів, звіртеся з Тлумач­ним словничком у кінці підручника.

* Укажіть ужиті в реченнях антоніми. Яка їхня роль у мовленні?

* Витлумачте (усно) суть прислів’я: Лагідні слова роблять приятелів, а сердиті — ворогів. Уживайте використані в тексті антонімічні пари.

309. Прочитайте речення. Визначте слова з орфограмою «спрощення в групах приголосних».

1. Як в степу крутила біла снігови­ця, вийшла в поле чисте капосна лисиця (В. Іванович). 2. Побачила заздрісна лисиця у крука м’ясо і захотілося їй його відібрати (Езоп). 3. Улеслива лисиця таки домоглася свого (3 учнівського твору). 4. Особливості життя лисиці свідчать, що це досить підступний і злісний хижак (3 підручника).

* Якими частинами мови є визначені вами слова? Доберіть слова, від яких вони утворені. Назвіть групи приголосних, у яких відбулося спрощення.

* Якого героя мультфільму зображено на фотоілюстрації? Що ви про нього знаєте з уроків української літератури?

* Витлумачте слова французького байкаря Жана де Лафонтена (в перекладі Миколи Терещенка): «Стосуються й людей повчальні ці поради — у образах тварин людські видніші вади!»

* Створіть байку (віршами або прозою), висміявши в персонажі-тварині людські негативні риси: нечесність, улесливість, заздрісність.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* У чому суть спрощення приголосних звуків? Як спрощення сприяє милозвучності української мови? Наведіть приклади.

* Як ви розумієте значення слова милозвучність?

* У яких групах приголосних відбувається спрощення?

* Які приголосні звуки найчастіше спрощуються? Наведіть приклади.

* Як передається результат спрощення на письмі?

* У яких словах спрощення відбувається у вимові, але не передається на письмі?

Виконайте естові завдання онлайн

* Чи відбувається спрощення у прикметниках, утворених від іншомовних слів з кінцевим -ст? Наведіть приклади.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання • Говоріння

УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА ТЕМУ, ПОВ'ЯЗАНУ З ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ УЧНІВ

310. Прочитайте. До якого тилу мовлення належить висловлення? Поясніть.

Коня українці здавна шанували, тому що його роль у господарській діяль­ності людей була надзвичайно важливою.

Крім того, кінь був незамінним товаришем козака — захисника рідної землі. Отже, наша повага до цієї благородної, мужньої тварини залишається незмінною.

* Чому сучасний автомобіль часто називають залізним конем?

* Чому досі не втрачає популярності кінний спорт? Які фізичні й мо­ральні риси допомагає розвивати сучасній людині кінь?

* Який тип мовлення ви використали, відповідаючи на два попередні запитання? Чому?

Вітаю, друже!

Чи не найважливішим для кожної людини вмінням є вміння будувати роздум, тобто міркувати.

Гарним засобом для формування та вдосконалення такого вміння є робота над твором-роздумом.

Твір-роздум розпочинається зачином, у якому сказано, чому автор замислився над певною проблемою, що спонукало його до роздумів.

Основна частина твору розпочинається чітко сформульова­ною тезою (думкою, яку потрібно довести). Далі подається доказ або кілька доказів на підтвердження висловленої тези.

Завершується твір-роздум висновком. Найчастіше висновок роз­починається словами отже, таким чином.

311. Прочитайте зразок учнівського твору. Визначте в його тексті тезу.

Часто можна почути, що читати книжки сьогодні не обов'язково. Досить подивитися телевізор або переглянути вебсайти в Інтернеті.

Проте читання книжок необхідне кожному.

Гарна книжка збагачує знаннями й почуттями, розширює кругозір. Вдумливому читачеві книжка допомагає краще зрозу­міти життя.

Крім того, читання виховує смак до влучного слова, розвиває грамотність.

Отже, читання книжок потрібне й корисне кожному.

* Визначте й прочитайте докази, які автор твору наводить на підтвер­дження тези. Чи є ці докази, на вашу думку, переконливими?

* Які докази ви могли б додати? Сформулюйте їх.

* Прочитайте висновок. Яка роль висновку в тексті твору-роздуму?

* Визначте зачин, у якому окреслено проблему, що її хоче обміркувати автор тексту.

Людина — істота мисляча: вона осмислює минуле, обмірковує про­блеми сучасного їй життя, намагається зазирнути в майбутнє.

Людина пізнає світ, засвоює інформацію й переводить її у знання, формулює й розв’язує задачі, вирішує проблеми.

Теми, які кожен із нас обирає для осмислення, незліченні.

312. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Прочитайте. Кожен із рядків продовжте. Як бачите, тепер ці ряд­ки можуть стати тезами учнівських творів-роздумів.

• Чому мій улюблений урок…

• Чому моє улюблене заняття…

• Чому моя улюблена книжка…

ПАМ’ЯТКА

Послідовність створення роздуму

• Виберіть з-поміж тез ту, яка цікавить вас найбільше. Запишіть її на чернетці.

• На підтвердження обраної тези доберіть один або кілька доказів і так само запишіть їх на чернетці.

• Сформулюйте й допишіть висновок. До утвореного тексту додайте стислий (з 1-2 речень) вступ.

• Користуючись записами на чернетці, прочитайте свій твір у класі.

313. У поданій вище послідовності підготуйте твір-роздум на одну з тем.

• Чи може телебачення замінити книжку.

• Чому потрібно вчити вірші напам’ять.

• Чи варто користуватися словниками онлайн.

• Чому в спілкуванні з незнайомими людьми потрібно бути обережними.

* Напишіть твір-роздум на одну з тем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити