Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 25. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Прочитайте пари слів. Назвіть звуки, які змінюються.

Слово — слів. Школа — шкільний. Нести — ніс. Рука — ручний. Дорога — дорозі — доріжка. Вухо — у вусі — вушко. Ходити — ходжу.

При зміні форми слів та творенні нових слів деякі голосні та приголосні звуки можуть замінювати один одного, тобто чергу­ватися.

Наприклад: с[е]ло — с[і]льський, кни[г]а — кни[з]і — кни[ж]ка.

Чергування може відбуватися в:

• коренях слів (дру[г] — дру[ж]ити);

• суфіксах (мудр[і]сть — мудр[о]сті);

• префіксах (пр[о]рвати — пр[і]рва);

• закінченнях (у рідн[о]му — урідн[і]м).

315. До кожного з поданих слів доберіть його форму або спільнокореневе слово, у якому відбувається чергування голосних звуків. Слова запишіть парами. Літери, що позначають голосні, які чер­гуються, підкресліть.

ЗРАЗОК

Сіль, віск, річ, гірка, кістлявий, шостий, щока, плести.

316. Перепишіть прислів’я, подане в дужках слово ставлячи в потріб­ній формі. Підкресліть літеру, що позначає приголосний звук, який при зміні форми слова чергується.

1. Кривда стоїть на одній (нога), а правда на двох. 2. У чужій (пасіка) бджіл не розведені. 3. У закритий рот (муха) не влетіти. 4. Град (черепаха) не страшний. 5. І (собака) своєї хати хочеться. 6. Свиня в (барліг), а птах у (дорога). 7. Держи язик на (зашморг).

* Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними, поясніть їхнє написання.

* Що уособлюють у прислів’ях, казках і байках бджола, муха, черепаха?

ЧЕРГУВАННЯ [Е]-[І], [Е]-[И] В КОРЕНЯХ ДІЄСЛІВ

317. Прочитайте. Якими частинами мови є подані слова? Визначте в дієсловах корені. Які голосні звуки чергуються в коренях?

Летіти — літати; берегти — оберігати; випекти — випікати.

У коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки [е]—[і]. Букву і пишуть у коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я). Наприклад: стр[е]лити — стр[і]лятиш, викор[е]нити — викор[і]няти.

ОРФОГРАМА:

літери є-і в коренях дієслів

318. До поданих дієслів доберіть спільнокореневі дієслова або утворіть форми дієслів із чергуванням голосних [е]—[і] в коренях. Запишіть слова парами. Позначте орфограму «літери е-і в коренях дієслів».

ЗРАЗОК

Вимести, сплести, викоренити.

* Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними, поясніть їхнє написання.

319. Перепишіть, у виділених дієсловах виділіть корінь. На місці крапок уставте пропущені літери, позначте в словах орфограму «літери е-і в коренях дієслів».

1. Спить, хоч з гармати стр..ляй. 2. Раз на рік і стара рушни­ця вистр..лює. 3. Не важко стр..ляти, але важко встр..лити (Народна творчість). 4. Пану Суботі стр..лила в голову шалена думка (Іван Франко). 5. Запорожець вихопив з-за пояса пістоль і вистре­лив (М. Старицький).

* Відгадайте загадку: Що за комаха на рушнеці сидить? Скільки не стріляй — вона не злетить. Поясніть написання виділеного слова.

У коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки [е]—[и]. Літеру и пишуть у коренях дієслів перед р, л, якщо далі йде наголошений суфікс -а-. Наприклад: т[е]рти — вит[и]рати, заб[е]ру — заб[и]рати.

ОРФОГРАМА:

літери е — и в коренях дієслів

320. Запишіть дієслова в колонку. Доберіть до кожного дієслова спільнокореневе слово або утворіть його форму з чергуванням голосних [е]—[и] в коренях, запишіть їх.

ЗРАЗОК

Підперти, натерти, доберуся, завмерти, виперу.

* Позначте в словах орфограму «літери е —и в коренях дієслів».

* Поясніть написання літери и в коренях дієслів.

321. Прочитайте, у кожному з дієслів визначте корінь. Які голосні зву­ки чергуються в коренях дієслів?

1. Унести у вуха — уносити у вуха. 2. Туман застелив очі — туманом застилає очі. 3. Завмерти серцем — завмирати серцем. 4. Умерти зо сміху — вмирати зо сміху.

* Розкрийте значення стійких висловів.

322. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру. Позначте в словах орфограму «літери е - и в коренях дієслів».

1 . Можна все на світі виб(е, и)рати, сину, вибрати не можна тільки Бать­ківщину (В. Симоненко). 2. Тільки пісня за серце б(е, и)ре (В. Сосюра). 3. За нашим городом зацвіла калина, не виб(е, и)рай, батьку, багатого сина (Народна творчість). 4. Ніч промін­ня позб(е, и)рала і змотала у клубок (Олександр Олесь).

* Складіть речення — побажання одноліткам за фотоілюстрацією.

323. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Чому я барвінком в гаю не ст..люсь? (Олександр Олесь). 2. Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю (А. Малишко). 3. Будуть зорі вст..лати розложистий шлях (Леся Українка). 4. Спадав вечір­ній сутінок і тонув у темряві, що низ вст..ляла (І. Франко). 5. Ось луки оксамит зелений простилають (П. Куліш). 6. Коли стел..ться доріжка, козакові не до сну (Народна творчість).

* Визначте речення з однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

ЧЕРГУВАННЯ [О]—[А] В КОРЕНЯХ ДІЄСЛІВ

324. Прочитайте пари дієслів. Які голосні звуки чергуються в коренях кожної пари?

Допомогти — допомагати; поклонитися — кланятися; захо­пити — хапати.

У коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки [о] —[а]. Літеру а в корені дієслова пишуть перед наступним наголошеним суфіксом -а- (-я-). Наприклад: ламати, скакати, заганути.

ОРФОГРАМА:

літери о-а в коренях дієслів

325. Перепишіть слова, виділіть у кожному корінь і суфікс, позначте місце наголосу. Позначте в словах орфограму «літери о — а в коренях дієслів».

Катати, ламати, ганяти, скакати, перемагати, прощати.

326. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери о - а в коренях дієслів». Написання літер о - а в коренях дієслів поясніть відпо­відним правилом.

1. Світяться мальви, їх вітри не зламали (П. Перебийніс). 2. Я не ломивсь ні в які двері, неправді я не бив чолом (Є. Гуцало). 3. Швидко голочка тікає, нитка нитку доганяє (І. Кульська). 4. Ві­тер в небі за хмарами гониться (В. Симоненко).

* Визначте складні речення, поясніть у них розділові знаки.

* Поясніть пряме й переносне значення вислову ломитися в двері. У якому із цих значень його вжито в поданому реченні?

327. Перепишіть прислів’я, уписуючи пропущені літери.

1. Це муха коня з’їла, а вовк пом..гав. 2. І комар коня з’їсть, якщо вовк помагатиме. 3. Дорогі ліки пом..жуть не хворому, а аптекарю. 4. Орел мух не ловить, а слон за мишею не г..няється. 5. Біда біду прог..няє. 6. Що швидше кінь біжить, тим більше його пог..няють. 7. Свиня не з’їсть, поки не пок..чає. 8. Хто камінь не підніме, має його к..тити.

* Позначте в словах орфограму «літери о - а в коренях дієслів».

ЧЕРГУВАННЯ [А]—[О] В КОРЕНЯХ СЛІВ

У коренях слів букву а пишемо перед наголошеним складом: хазуїн, гаручий, калач і в слові багатер (багатій).

У спільнокореневих словах також пишемо а: хазяйновитий, гарячкуватий.

З літерою о пишемо слова поганий, корявий, солдат, монастир, козак, богатир (силач), лопата, гончар, товар.

ОРФОГРАМА:

літери а — о в коренях слів: хазяїн, калач, кажан, багатир, богатир, гончар

328. Прочитайте прислів’я. Поясніть написання літер а — о в коренях виділених слів.

1. Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки — хата. 2. Усе багат­ство земля дає. 3. То не козак, що не думає отаманом бути. 4. Ба­гаття ніколи не насититься дровами. 5. Хто гарячого не бачив, той і холодному радий. 6. Хіба сонце винне, що кажани вдень не бачать? 7. На колючий терен знайдеться добра лопата.

* Визначте вжиті в реченнях спільнокореневі слова.

* Назвіть антоніми.

329. Визначте, яку літеру потрібно писати на місці крапок. Запишітьслова у дві колонки:

• з літерою а;

• з літерою о.

Хазяйновитий, б..гатство, перел..пачений, розб..гатіти,г..нчарство, с..лдатський, п..ганющий, к..чанистий, п..гарячкувати.

* Позначте в усіх словах місце наголосу.

* Чи є слова богатир — багатир паронімами? Поясніть.

330. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Чи не д..вина, що один у б..гатстві бідний, а інший у бідностіб..гатий? (Г. Сковорода). 2. І слави людс..кої зовсім ми не бажали, бо не г..рої ми і не б..гатирі (І. Франко). 3. Сусіди були б..гатенькі, і Кайдашеві хотілося себе показати пер..д б..гатирями (І. Нечуй- Левицький). 4. Нехай ворог знає, повік не гадає знущатися над к..заком! (С. Руданський). 5. Честь с..лдата бер..жи свято. 6. Гончара глина годує, а хлібороба — з..мля (Народна творчість).

* Позначте в словах орфограму «літери а — о в коренях слів».

* Перечитайте перше речення. Поясніть, як ви розумієте слова Григо­рія Сковороди.

ЧЕРГУВАННЯ [О], [Е] З [І]

331. Перепишіть пари слів, поділяючи кожне слово рисками на склади. Визначте склади закриті та відкриті.

Школа — шкільний, гора — гірка; бджола — бджілка; джме­лі — джміль; семеро — сім; колесо — коліс; громовий — грім.

* Поспостерігайте: у закритому чи відкритому складах вимовляють звуки [о] та [е]? А звук [і]?

Голосні [о], [е] вимовляють у відкритих складах, звук [і] — у закритих. Наприклад: с[е]ло — с[і]л; к[о]ні — к[і]нь; п[е]чі — п[і]ч.

Чергування [о], [е] з [і] може не відбуватися у словах із суфіксами -ець, -ок: стіл, ріж.

Чергування [о], [е] з [і] відбувається не тільки в коренях слів, а й у суфіксах. Наприклад: рад[і]сть — рад[о]сті.

ОРФОГРАМА:

літери о — і, е-і, є— їв коренях і суфіксах слів

332. Прочитайте пари слів. Які звуки чергуються у відкритих і закри­тих складах? У яких словах чергування відбувається в коренях, у яких — у суфіксах?

Воля — вільний; родина — рідний; робота — робітник; коле­со — колісник; слово — слівце; ягода — ягідка; дробити — дріб­ний; льоду — лід; Києва — Київ; Харкова — Харків; Миколаєва — Миколаїв; Тетієва — Тетіїв.

333. Прочитайте прислів’я. Чому не відбувається чергування голос­них у виділених словах?

1. Що вимовить язик, того не виб’є кілок. 2. Такий молодець, що не залізе й на стілець. 3. Як не втримав за ріжок, за хвостик не вдержиш. 4. Який жнець, такий сніпець.

* Розкрийте значення першого прислів’я.

334. Перепишіть, подані в дужках слова ставлячи в потрібній формі. Назвіть звуки, які чергуються. Поясніть чергування.

1. У мого (рід) сто (дорога), сто століть у мого (рід) (І. Драч). 2. Живе од (корінь) калина так само, як народ од слова «рід» (М. Малахута). 3. На обрії (Київ) сходить вишнева зоря (Л. Забашта). 4. Туристи в захопленні від музеїв (Львів) (3 газети). 5. Хма­рина тінь згубила в (ячмінь) (Г. Коваль).

* Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте це зна­чення.

ЧЕРГУВАННЯ [Е]—[О] ПІСЛЯ [Ж], [ДЖ], [Ч], [Ш]

Після шиплячих [ж], [͡дж], [ч], [ш] у коренях слів звук [е] може чергуватися зі звуком [о]. Наприклад: ч[е]тверо—ч[о]тири; ш[е]стиденка—ш[о]стий.

На письмі таке чергування передається відповідно до вимови.

ОРФОГРАМА:

літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів: чорний, шостий, пшениця, чебрець

335. Прочитайте пари слів. Визначте в кожному слові корінь. Вимов­те голосні, що чергуються в коренях після приголосних [ж], [ч], [ш].

Жонатий — оженити. Чернетка — чорний. Пшениця — пшоно.

* Визначте в кожному зі слів орфограму.

336. Перепишіть слова, уставляючи пропущені літери.

Вечоріє, повечеряти, Чернівці, ч..рний, чотири, ч..твер, ш..рсткий, ш..рсть.

* Позначте в словах орфограму «літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів».

* Розкрийте значення японського прислів’я: Найблідіше чорнило кра­ще за гарну пам’ять. У відповіді вживайте слова чернетка, чорновий варіант роботи.

337. Прочитайте прислів’я. Випишіть парами слова, у яких від­бувається чергування [е]—[о] після шиплячих приголосних. Позначте в словах орфограму «літери е - о після ж, ч, ш, щ у коренях слів».

1. Від Місяця пшениця не зріє. 2. З однієї пшонини каші на все село не звариш. 3. Перш ніж оженитись, треба роздивитись. 4. Жона тримає хату за три кути, а чоловік за четвертий. 5. День рибу ловить, чотири дні невід сушить.

* Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Поясніть їхнє написання.

Помалюємо 3D - ручкою!

338. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери е — о після ж, ч, ш, щ у коренях слів».

1. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою (Т. Шевченко).2. Ще мале в траві джереленятко ні про що тихенько жебонить (В. Чепурко). 3. Чорнобривці чор­ноброві квітнуть в тиші вечоро­вій (В. Кравчук). 4. Перо й чор­нило маю, натхнення лиш нема! (Леся Українка).

* Лексичне значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним слов­ничком у кінці підручника.

* Визначте слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте ці значення.

* Як ви розумієте лексичне значення слова натхнення? Звіртеся зі Словничком назв почуттів у кінці підручника.

* Що сьогодні, у добу панування комп’ютерних технологій, уособлю­ють слова перо, чорнило? Складіть речення за фотоілюстрацією.

* Укажіть слова з орфограмою «букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні».

339. Визначте пропущені в словах літери. Слова з літерою е та слова з буквою о після ж, ч, ш, щ у коренях слів запишіть у дві колонки.

Дж..рельний, звеч..ра, ч..рнило, ч..рствий, ж..лудь, щ..міти, ч..вгати, ш..лудивий, ж..рстокий, ч..рвень.

* Розкрите значення стійкого вислову бити джерелом.

* Розкрийте зміст прислів’я: Джерельна вода — щастя, а не біда.

340. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Доберіть до поданих слів синоніми, у коренях яких були б звуки [е] або [о] після шиплячих приголосних. Слова запишіть парами.

ЗРАЗОК

Лоб, квартет, правдивий, зникати, вихований, тліти.

ДОВІДКА

Щезати, чемний, четверо, жевріти, чоло, чесний.

* У дібраних словах позначте орфограму «літери є — о після ж, ч, ш, щ у коренях слів».

341. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Доберіть до поданих слів антоніми з літерами е або о після ж, ч, ш, щ у коренях слів. Слова запишіть парами.

ЗРАЗОК

Грубий, добрий, крик, ганьба, гладкий, м’який.

ДОВІДКА

Честь, жорстокий, шепіт, шершавий, чемний, черствий.

* Позначте в дібраних словах орфограму «літери е - о після ж, ч, ш, щ у коренях слів».

342. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Ч..рнігів древній став понад Десною, над вічною і світлою рікою (І. Коваленко). 2. Хмарка пл..ве куч..рява, тихо, як сон, роз­тає (В. Сосюра). 3. Ч..рнобровий ч..рнобривець ч..пурився, дощовою краплею умився (М. Щербак). 4. Бдж..ла н..ктар щодня у вулик носить, за це платні від нас не вим..га (Р. Качурівський). 5. У того, хто здат..н поч..рвоніти, не може бути ч..рного серця (Японське прислів'я). 6. Місто Ч..рнівці славит..ся своїми музеями та парками (З журналу).

Сайт Національного художнього музею України http: //namu.kiev.ua/

* Позначте в словах усі вивчені орфограми.

* Які музеї є у вашому місті (селі)? Розкажіть про них.

* Назвіть почуття, які охоплюють вас у музеї. За потреби скористайте­ся Словничком назв почуттів у кінці підручника.

* Назвіть відомі вам веб-сайти українських музеїв. Поясніть, чи може ознайомлення з розміщеною на них інформацією замінити екскурсію до музею.

ЧЕРГУВАННЯ [И]-[І] ПІСЛЯ [Ж], [Ч], [Ш], [ШЧ] ТА [Г], [К], [X] У КОРЕНЯХ СЛІВ

У коренях українських слів після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] ви­мовляємо [и] або [і]. На письмі їх передаємо відповідно буквами и (життя, чистота, щирий) або і (жінка, чільний, щітка).

Буква і передає звук [і], який чергується з [о] або [е]. Напри­клад: ж[і]нка, бо ж[о]натий, ж[е]нити; ч[і]льний, бо ч[о]ло; к[і]шка, бо к[о]шеня.

Буква и передає звук [и], який не чергується з [о] або [е]. На­приклад: жир, чиж, кип’яток, хист.

ОРФОГРАМА:

літери и - і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів: жити, чистий, щит, гість, кішка, чіпкий

Доберіть до поданих слів такі їхні форми або спільнокореневі слова, щоб звук [і] чергувався з [о] або [е].

Схід, чільний, ківш, гірський, щітка, щілина, кіптява, щічка, міжгір’я, гірчиця.

* Виділіть у кожному слові корінь. Визначте в словах орфограму, поясніть їхнє написання відповідним правилом.

344. Перепишіть прислів’я. У виділених словах визначте корені. До­беріть спільнокореневі слова з чергуванням [і]—[о] або [і]—[е], запишіть ці слова в дужках після виділених слів.

ЗРАЗОК

1. Один кіл плота не вдержить. 2. Позиченими зубами кістки не розгризеш. 3. На одному кущі ягід на всіх не назбираєш. 4. Дома лев, а на війні тхір. 5. Воліє кішка тріснути, як має каша скиснути. 6. І миша в своє нірку тягне шкірку.

* Підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються.

* Поясніть написання слів із таким чергуванням, позначте в них орфо­граму «літери и— і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

* Які з прислів'їв указують на певну рису людської вдачі? Назвіть цю рису.

345. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Подані словосполучення введіть до самостійно складених речень (усно).

Почуття гідності, щире серце, шкідлива звичка, хист до слова.

* Значення виділеного слова з’ясуйте за Словничком назв почуттів у кінці підручника.

* Укажіть слова з орфограмою «літери и - і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів», обґрунтуйте їхнє написання відповідним правилом.

346. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери.

Ч..стий, захисний, веч..рній, вих..дний, х..мерний, ч..тання, розх..тании, бдж..лка, ш..рокии, ч..ткии, зак..льцьований, к..сіль, зач..ска, узгір’я, розк..шний, х..рлявий, ж..ночий, підк..дати, самох..ть, шк..дливий, к..птява, переш..птування.

* Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словнич­ком у кінці підручника.

347. Усно завершіть прислів’я, дібравши другу частину з довідки. Визначте слова з орфограмою «літери и—і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

1. Краса змії в її шкірі, а…. 2. Гірка праця —…. 3. З погано­го куща…. 4. Словом як шовком вишиває,…. 5. Коли кіт спить,…. 6. Сорока кричить,…. 7. Хто садив дичку,….

ДОВІДКА

… а ділом — як шилом шпигає. … краса людини в її серці … … і ягідка кисла. … солодкий відпочинок … той їстиме кисличку … … то миші господарюють… як життя навчить…

348. Запишіть подані слова у дві колонки, уставляючи пропущені літери після ж, ч, ш, щ та г, к, х:

• з буквою и;

• з буквою і.

Щ..т, блак..тний, щ..рість, щ..тка, вих..д, ж..ття, ч..сло, к.. шка, ш..пучий, к..стлявий, сх..бити, г..ркатися, кільцевий, шістнадцять, к..піти, зак..дати, виш..вати, ж..тній, щ..лина, ліщ..на, к..снути, тхір.

349. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Прочитайте. Визначте орфограми у виділених словах, поясніть написання цих слів.

1. Вивести на чисту воду. 2. Жити на широку ногу. 3. Викину ти з серця. 4. Стояти кілком у горлі. 5. Зазирати в чужу кишеню. 6. Розбирати по кісточках. 7. Всипати по перше число.

* Розкрийте значення кожного з висловів. У прямому чи переносному значенні вжито в них слова? Свою думку доведіть.

* Із двома стійкими висловами (на вибір) усно складіть речення.

350. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Україна моя починається там, де доля моя усміхається (П. Осадчук). 2. Зг..нуть наші воріженьки, як роса на сонці (П. Чубинський). 3. Добра віра, праця щ..ра нам наблизять слушний час (М. Вороний). 4. Спільні всім нам г..дність і мета (М. Доленго). 5. Над усе — частота душі (М. Самійленко). 6. Ти душу лаг..дну свою в гарячу думу перелий (А. Малишко).

* Лексичне значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним слов­ничком у кінці підручника.

* Укажіть слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте це значення.

* Позначте в словах орфограму «літери и— і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів», обґрунтуйте написання слів відповідним правилом.

* Поясніть розділові знаки в реченні з однорідними членами.

351. Назвіть людські якості, увиразнені поданими прислів’ями.

1. Без кінця воду варить. 2. Вигадує, як шовком шиє. 3. Хоч не в лад ступає, зате широко. 4. Упирається, як кілок у тин. 5. Шия з намистом, а голова зі свистом.

ДОВІДКА

Рішучість. Безвідповідальність. Сварливість. Брехливість. Упертість.

* Визначте слова з орфограмою «літери и — і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів». Поясніть написання цих слів правилом.

* 2 — 3 прислів’я введіть до самостійно складеного тексту-роздуму «Яких людей потрібно уникати і чому» (обсяг 4-5 речень).

ЧЕРГУВАННЯ [Г], [К], [Х]-[Ж], [Ч], [Ш]-[3], [Ц], [С]

352. Прочитайте. Вимовте приголосні звуки, які чергуються в кожній з утворених пар слів.

Подруга — подрузі; рука — у руці; муха — на мусі; подяка — подяці, кожух — у кожусі.

До найпоширеніших належать такі чергування приголосних звуків:

• [г]—[ж]: друг — друже, дружба; книга — книжка;

• [к]—[ч]: вовк — вовче, вовчик; рибалка — рибалчин;

• [х]—[ш]: пастух — пастуше, пастуший; птах — пташко, пташина;

• [г]—[з ]: книга — у книзі; берег — на березі;

• [к]—[ц ]: рука — у руці; бік — на боці; око — в оці;

• [х]—[с ]: муха — мусі; порох — у поросі] вухо — у вусі.

Такі чергування об’єднуються в один ряд: друг — дружба — друзі] рука — ручний — у руці] лопух — лопушина — у лопусі.

353. Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі.

1. На одній (рука) та не однакові пальці. 2. Не шукай грибів у ведмежому (барліг). 3. Короткий хвіст (муха) не подобається. 4. Як до школи, Гриця в (бік) коле. 5. Краще хліб у коморі, ніж перо на (капелюх). 6. Мудрість — найлегша ноша в (дорога). Народна творчість.

* Вимовте приголосні звуки, які за утворення інших форм слова чергу­ються.

354. Змініть форму поданих слів або доберіть до них спільнокореневі так, щоб у коренях чергувалися приголосні звуки. Запишіть слова парами.

ЗРАЗОК

I. Юнак, друг, рух, відвага, дух, зайчиха, око, плуг, потіха, місяць, лелека, горох, сніг.

II. Молоко, крига, горіх, вік, пух, берег, щука, стріха, язик, нога, мачуха, осика, порох.

* Підкресліть літери, що позначають приголосні звуки, які чергуються.

355. Виділені іменники замініть спільнокореневими прикметниками, що вказують на належність предмета особі.

ЗРАЗОК

Книжка Маринки. Олівець Ольги. Любов матінки. Стрічка Надійки. Слід мухи.

* Підкресліть літери, що позначають звуки, які за такого творення чергуються.

* Чи любите ви мультфільми? Пригадайте й запишіть назву дитячої телепередачі, котру веде Марічка Падалко.

356. Письмово розкрийте зміст прислів’я: Книга — твій друг, без неї, як без рук. Уживайте такі форми слів книга, рука, друг або спільнокореневі слова, у яких відбувається чергування приголосних звуків. Обсяг висловлення — 5—7 речень.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Груша цвіте, наче скупана в моло..і (Є. Гуцало). 2. Просну­лась на стрі..і лелека, дивиться чуло кругом (В. Сосюра). 3. У лепе..і сховався шерех (М. Малахута). 4. Хто це руки лама в завірю..і? (В. Сосюра). 5. Конюшина падає під ноги, в ту..і клонить голови чер­воні (М. Рильський). 6. Життя в труді й напру..і про літа (Д. Луценко).

* Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Позна­чте в цих словах орфограми та поясніть їхній правопис.

* Укажіть речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

358. Перепишіть прислів’я, подані в дужках іменники ставлячи у фор­мі кличного відмінка.

1. Терпи, (хлопець), козаком будеш. 2. Не журись, (козак), нехай ворог плаче. 3. Не шуми (луг), зелений (байрак)! 4. Краще, (жук), утікай, бо настане тобі край. 5. (Язик), горе тебе смиче!

* З'ясуйте лексичне значення виділеного слова за Тлумачним слов ничком у кінці підручника.

* Вимовте приголосні, які чергуються при зміні форми іменників.

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ У КОРЕНЯХ ДІЄСЛІВ

359. Прочитайте прислів’я, ставлячи подані в дужках дієслова в по­трібній формі. Випишіть слова парами: дієслово, подане в дуж­ках, та дієслово у формі, яку ви утворили. Підкресліть літери, що позначають звуки, які чергуються.

ЗРАЗОК

1. Кожна корова своє телятко (лизати). 2. Сові сонце очі (різа­ти). 3. Покірної голови меч не (сікти). 4. Як рубаєш дерево, (берег­ти) себе. 5. Сидить гультяй на лавиці, кучерики (чесати). 6. Водою я (чистити) тіло, а словом — душу.

У коренях дієслів відбуваються такі чергування:

• [г]—[ж]: бере[г]ти — бере[ж]у; бі[г]ти — бі[ж]у;

• [з] —[ж]: во[з]ити — во[ж]у, ма[з]ати — ма[ж]у;

• [к]—[ч]: пе[к]ти — пе[ч]у; сі[к]ти — сі[ч]у,

• [с]—[ш]: ко[с]ити — ко[ш]у; мі[с]ити — мі[ш]у;

• [т]—[ч]: ле[т]іти — ле[ч]у; ко[т]ити — ко[ч]у;

• [д]—[дж]: хо[д]ити - хо[дж]у; ра[д]ити - ра[дж]у,

• [ст]—[шч]: чи[ст]ити — чи[шч]у (чищу); ма[ст]ити — ма[шч]у (мащу);

• [ск]—[шч]: пле[ск]ати — пле[шч]у (плещу); бли[ск]ати — бли[шч]у (блищу).

360. Кожне дієслово усно поставте у формі і особи однини теперішнього часу. Вимовте приголосні звуки, що чергуються.

ЗРАЗОК

Носити, казати, кликати, лизати, берегти, летіти, чистити, лагодити, ходити, сидіти, водити, гордитися.

361. Перепишіть прислів’я, уставляючи пропущені літери. За потреби звіртеся з правилом.

1. Береженого Бог бере..е, а козака шабля стере..е. 2. Як напи..е дурень, то не розбере і розумний. 2. Вогонь пе..е, а вода студить. 3. Не помо..е вороні шампунь, а крукові мило. 4. Буває, що й черепок бли..ить. 5. По одежі стрічають, по уму прово..ають. 6. Вода очи..ає лише тіло, а сльоза — усе єство.

* Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією. Доберіть до цих слів антоніми.

362. Перепишіть, ставлячи подані в дужках дієслова в потрібній формі. Літери, що позначають приголосні, які при утворенні форм дієслова чергуються, підкресліть.

ЗРАЗОК

1. У маминім садку вітрець гілки (колихати) (Н. Кир'ян). 2. Я (погладити) траву, наче теплого доброго звіра (О. Слоньовська). 3. А серце голубом (воркотіти) (Г. Соколенко). 4. (Посидіти) під кленом крислатим, нап’юся з криниці води (В. Дегтяръов). 5. (Хо­дити), сумую і питаю, за що я мушу сумувать? (М. Рильський).

*Вимовте приголосні звуки, які чергуються при творенні форм дієслів.

363. Перепишіть. Після виділених дієслів запишіть у дужках їхню неозначену форму. Букви, що позначають приголосні звуки, які чергуються, підкресліть.

ЗРАЗОК

1. Колише рідна пісня нашу долю (П. Перебийніс). 2. Я нанижу з калиноньки намиста (Л. Забашта). 3. Ой піду я в гай зелений, посаджу я руту (Т. Шевченко). 4. Важкими росами трава намок­ла плаче (І. Качуровський). 5. Як все біжить, як міниться, тече! (Б. Олександрів). 6. Виходжу на засніжене подвір’я (М. Рильський). 7. Ненавиджу я слабкості свої (Л. Костенко). 8. А вітер не співає вже, а свище (М. Гриценко).

* Чи знаєте ви свої слабкості? Чи хотіли б їх позбутися? Поміркуйте про це.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* Що таке чергування звуків? У яких значущих частинах слова може відбуватися чергування? Наведіть приклади.

* Які голосні звуки чергуються в закритих і відкри­тих складах? Наведіть приклади.

* Які звуки чергуються у формах слів Київ — Києва, Чугуїв — Чугуєва?

* У яких випадках літеру і пишуть у коренях дієслів? Наведіть приклади.

* За якої умови в коренях після букв, що позначають шиплячі та [г], [к], [х], пишуть літеру и? Коли пишуть і? Наведіть приклади.

* Наведіть приклади чергування приголосних у коренях дієслів.

* Складіть пам'ятку щодо дотримання найпоширеніших чергувань при голосних звуків.

Виконайте тестові завдання онлайн


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити