Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 27. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-)

372. Прочитайте. Сполучення слів якої з колонок вимовляються лег­ше і звучать милозвучніше? Чому?

Працею згрієшся

Працею зігрієшся

Написав знову

Написав ізнову

Трапилось з мною

Трапилось зі мною

Відбулось з ним

Відбулось із ним

* Як ви розумієте вислів милозвучність мови? Чим пояснюють мило­звучність української мови?

* Яка роль у милозвучності мови належить чергуванню звуків? Відпо­відь проілюструйте прикладами з вправи.

Чергування звукосполучень [з]—[зі]—[із] пояснюється мило­звучністю української мови. Воно виявляється у вживанні:

• префіксів з-, зі-, із- (зробити, зіскочити, ізсушений)];

• прийменників з, зі, із (з учителем] зі мною; із другом).

Префікс зі- вживають, якщо корінь слова починається сполученням кількох приголосних. Наприклад: зіскочити, зібганий, зіткнення.

Прийменники зі, із уживають:

• між приголосними (сказав із викликом),

• якщо наступне слово починається кількома приголосними (із справи; зі страху),

• перед приголосним на початку речення (Із пісні слова не викинеш).

373. Прочитайте, вибираючи з дужок прийменник. Свій вибір поясніть.

Зустрілися (з, зі) товаришем, дізнався (з, зі) словника, вийняв (з, із) портфеля, узяв (з, із) шафи, лист (з, зі) Львова, виступив (з, із) пропозицією, сказав (з, із) радістю.

374. Перепишіть, вибираючи з дужок префікс. Свій вибір поясніть.

(З, зіштовхнути, (з,зі)рвати, (з, зі)граність, (з, зі)стригати, (з, зі)гнутий, (з, зі)скочити, (з, зі)рвати, (з, зі)в’янути, (з, зіпсу­вати, (з, зіставити, (з, зіщулений, (з, зішкребти, (з, зі)тхнути, (з, зістрибнути.

* Поясніть значення стійких висловів: зійшло з рук, зігнути в бараня­чий ріг.

* Поясніть уживання префікса зі- в дієсловах.

375. Я — РЕДАКТОР

Перепишіть прислів’я, додаючи на місці крапок префікс з- або зі-.

1. Як не вклонишся, то ягідки не ..рвеш. 2. Гарне створити важко, а ..псувати легко. 3. Поки не впрієш, доти не ..грієшся. 4. Хитку лозину і снігур ..гне, а міцну й лісоруб не подужає. 5. За один раз дерево не ..тнеш. 6. Зробив на п’ятак, а ..псував на гривню.

* Розкрийте значення останнього прислів’я. У відповіді вживайте сло­ва зізнатися, зітхати, зіпсувати (у потрібній формі).

376. Прочитайте. У виділених словах визначте префікси. Назвіть звуки, перед якими префікс з- переходить ус-.

1. Зі щастя та горя скувалася доля. 2. Робиш добро — не кайся, робиш зло — зла й сподівайся. 3. Здоров’я маємо — не дбаємо, а стратимо — плачемо. 4. Глянув — як сфотографував. 5. У сіні вог­ню не сховаєш.

Перед звуками [к], [п], [т], [ф], [х] префікс а- переходить ус-.

Наприклад: сказати, спитати, стерти, схитнути.

Перед усіма іншими приголосними вживають префікс з-. На­приклад: зробити, змішати, зчистити.

ОРФОГРАМА:

літери з-с у префіксі з- (с-): зміряти, змусити, списати, сказати

377. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери з - с у префіксі з- (с-)». Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.

1. Я зриваю полин у долині над самим Дністром (В. Горлей). 2. Задивилася хмарка на сонце і вся зчервоніла (М. Вороний). 3. А ві­тер хмари позганяв, шугне на землю зараз злива (Т. Угрин). 4. За­чарований вечір спливає у ніч (В. Якубенко). 5. Місяць над світом пахучим срібне обличчя схилив (В. Сосюра).

* Визначте складне речення, поясніть у ньому розділові знаки.

* Укажіть слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте ці значення.

378. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Перепишіть прислів’я, додаючи на місці крапок префікс з- або с-.

1. Усяке діло ..долаєш терпінням. 2. Вище себе не ..кочиш. 3. Мала мурашка, а гори ..точує. 4. Добре ..шиті чоботи добре й носяться. 5. Доки дійде, молоко ..кисне. 6. З чужого коня і посеред болота ..садять. 7. Сто раз пошкодуєш, що ..казав, і лише раз, що ..мовчав.

* Визначте прислів’я, протилежні за змістом. Яке з них ви вважаєте правильним? Чому?

* Прочитайте речення, вимовляючи слова відповідно до правил орфо­епії.

379. Утворіть від поданих слів нові слова за допомогою префіксів з- або с-. Утворені слова запишіть.

Берегти, клеїти, чіпляти, прямувати, молотити, мастити, фор­мувати, творити, турбувати, фанерувати, сунутися.

* У записаних словах позначте орфограму «літери з - с у префіксі з- (с-)». Написання утворених слів поясніть відповідним правилом.

380. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та вибираючи з дужок префікси. Позначте в словах орфограму «літери з - с у префіксі з- (с-)».

1. (З, с)др..гнувся дуб, збудилася зо сну осика трепетлива (Б. Лепкий). 2. (З, с)стру­шуються сад, як парасолька (Л. Костенко). 3. Оксамитові з..лені в ставок (з, с)х..лились бер..ги (Б. Грінченко). 4. На землю по зоря­них (з, с)ходах задуманий вечір (з, зі)йшов (Б. Сосюра). 5. (З, с)марніє день, (з, зі)щу­ляться б..рези, замре коріння в сизій м..рзлоті (Л. Костенко). 6. Може, стежку до тебе десь хр..щатий барвінок (з, с)ховав? (Д. Луценко).

* Які мультфільми за змістом українських народних казок вам подо­баються? Чим саме? У відповіді вживайте слова з префіксами з- с-: згадати, скласти, здійснити, здобути, стримати та ін.

* Що ви знаєте про інтерактивну українську казку «Котигорошко» для iPad? Які ще казки ви хотіли б побачити в такому форматі? Свій вибір поясніть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити