Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 28. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ РОЗ- (РОЗІ- )

381. Роблячи на уроках фізкультури стройові вправи, ви чуєте й вико­нуєте команди. Спробуйте вимовити їх, замінивши префікс розі- на префікс роз- .

За командою «РОЗІЙДИСЬ!» — учні мають швидко залишити свої місця й чекати наступної команди.

За командою «Ліворуч приставними кроками на два кроки — РОЗІМ-КНИСЬ!» перший у шерензі залишається на місці, всі інші роблять приставні кроки вбік від нього.

Команда «Від середини приставними кроками на два кроки — РОЗІМ-КНИСЬ!» виконується так само, але на місці залишається той, хто стоїть посередині (3 веб- сайта «Підтримка освіти школярів»).

* У словах-командах визначте корені. Голосними чи приголосними звуками ці корені починаються? Скільки таких звуків стоїть підряд?

* Зробіть висновок: слова з яким коренем легше вимовляти з префік­сом розі-?

Якщо корінь слова починається з кількох приголосних, ужива­ють префікс розі-. Наприклад: розігнати, розірвати, розісланий. Уживання префікса розі- сприяє милозвучності української мови.

382. Прочитайте речення спочатку мовчки, а потім уголос, замінюючи у виділених словах префікс розі- на префікс роз-. Зробіть висновок.

1. Розіслалась далека дорога (Д. Загул). 2. Незабаром шлях розійшовся на два боки (Л. Смілянський). 3. Теплотою серця розігрію кров (К. Степчин-Гнесь). 4. Розішлю свої думи в дозори (В. Симоненко).

* Обґрунтуйте вживання у виділених словах префікса розі-.

383. Перепишіть прислів’я, виділіть у словах префікс розі- обґрун­туйте його вживання.

1. Розійшовся розум по завулках, а в серединці нічого не зали­шилося. 2. Як розізлився, то де й розум дівся. 3. Одна збрехала, дру­га не розібрала, а третя по-своєму переказала. 4. Не впускай вовка в кошару, щоб не розігнав отару. 5. Як глини не розімнеш — глечика не зліпиш. 6. Дружба — як дзеркало: розіб’єш — не складеш.

* Поясніть, у який спосіб префікс розі- сприяє милозвучності мови.

* Як ви розумієте стійкий вислів розійтися в поглядах? Складіть із ним речення (усно).

384. Перепишіть слова, уписуючи на місці капок префікс розі- або роз-.

…слати,…колоти,…гнутись,…минутися,…містити, …злити,… мкнений,…тікатися,…рвання,…іскрювати,…рвати,…спаний,

* Із двома словами (на вибір) складіть речення (усно).

* Поясніть значення стійких висловів: розігнути спину, розім’яти кісточки, розірвати на шматки.

385. Я — РЕДАКТОР

Перепишіть, вибираючи з дужок префікс. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Дощ (роз-, розі-)йшовся, (роз-, розі-)гулявся (Михайло Стельмах). 2. А блискавка хмару (роз-, розі-)дирає (Т. Шевченко). 3. Десь за Дніпром (роз-, розі-)еипались у небі вогні (За О. Гончаром). 4. Вогонь (роз-, розі-)ходився, розігрався (Панас Мирний). 5. Свіжий вітер (роз-, розі-)гнав гнітючу задуху (І. Цюпа).б. Блискавки раз за разом (роз-, розі-)тинали темряву (М. Трублаїні). 7. Вітри (роз-, розі-)гнали мряку й відкрили очам блакитне небо (В. Гжицький).

* Роздивіться фотоілюстрацію. Чи доводилося вам потрапляти в грозу? Як потрібно в такому разі поводитися? Уживайте слова з префіксами, поставивши їх у потрібній формі: розпізнати, розказувати, розряд, розітну­ти, не розмірковувати, не розслаблятися, розірвати, розташований.

* Витлумачте значення прислів’я: Після грози завжди буває сонячна погода. Що уособлює в усній народній творчості гроза, буря?

386. Перепишіть речення, у виділених словах позначте префікси.

1. Розквітне щедро наше рідне слово (Т. Шевченко). 2. Із бла­киті й колосків в небі прапор наш розцвів (Н. Бондаренко). 3. Не розірвать з життям мого єднання (В. Сосюра). 4. Розійшлися журні мислі, не туманять мого чола! (За П. Грабовським). 5. Розіллявся тихий Дунай, ще й бистрая річка (Народна творчість). 6. І сивий дуб від жару розімлів (А. Малишко).

Виконайте тестові завдання онлайн

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* Як ви розумієте вислів милозвучність мови? Яким чином досягається милозвучність української мови?

* Чому сприяє чергування прийменників у - в та сполучників і - й? Чи чергуються [у]—[в], [і]—[й] на початку слів? Наведіть приклади.

* У яких випадках слід уживати префікси з-, роз-, а в яких — зі-, розі-? Наведіть приклади.

* Як вимовляють приголосні в кінці префіксів роз-, без-? Із чим пов’язано зміни в їхній вимові?

* Перед якими звуками префікс з- переходить у с-? Наведіть приклади.

* 3 орфографічного словника випишіть 5 слів, що починаються префіксом с-, поясніть їхнє написання.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння • Письмо

НАПИСАННЯ ЕСЕ (РОЗМІРКОВУВАННЯ В ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ)

387. Прочитайте висловлення. Якою мірою ви згодні з його автором? У чому хотіли б йому заперечити?

Батьки часом гніваються на мене за те, що багато часу я ви­трачаю на комп’ютерні ігри. І вчителька сердиться, якщо в школі я користуюся мобільним телефоном.

Ну ніяк не хочуть дорослі зрозуміти, що ігри — це не лише відпочинок! Вони розвивають увагу, тренують швидкість реакції. Завдяки телефону я спілкуюся з товаришами, одержую та передаю важливу інформацію.

Гадаю, треба частіше звертати увагу дорослих на корисність сучасних електронних пристроїв! Постійно підкреслювати, що діти й молодь звикли ними користуватись і мають від того велику ко­ристь. Телефон, айфон, айпад не відволікають, а допомагають!

* Чи цікаве вам прочитане висловлення? Що ви могли б додати?

* Доберіть до висловлення заголовок. Що він відбиває: його тему чи головну думку?

Невелике за обсягом (5-7 речень) висловлення, що передає думки й почуття автора з приводу певного явища чи події, називається есе.

В есе можуть поєднуватися різні типи мовлення, хоч перевага зазвичай надається роздуму: автор намагається переконати читача в слушності своїх думок. Добре, якщо есе створює враження «живої бесіди» з читачем.

Форма есе довільна: свої думки, почуття та враження автор вислов­лює в зручній для нього послідовності.

Цінність есе — у щирості, самостійності й оригінальності думок. Автор тексту має право на фантазію та уяву. Есе виграє, якщо в ньому є несподівані думки та непередбачувані висновки.

388. Прочитайте. Назвіть властиві висловленню ознаки есе.

Висловлюймося зрозуміло!

Певно, ви звертали увагу на те, що в коментарях до розміще­них в Інтернеті текстів багато дописувачів не ставлять розділових знаків. Головне для них — зміст.

Коли я бачу коментар без жодної коми, то згадую давній жарт. У королівстві трапилася якась важлива подія. Розбиратися в ко­роля не було часу. І він записав рішення: «Стратити не можна по­милувати». Ніхто не зрозумів нічого.

Малесенька комочка може повністю змінити зміст речення. Тож висловлюймося зрозуміло! Ставмо розділові знаки! Вивчаймо рідну мову!

* Сформулюйте тему висловлення. Наскільки важливою й цікавою є вона для вас?

* Які ознаки есе притаманні висловленню? Назвіть їх.

* Чи згодні ви з висновком автора есе? Якою мірою?

389. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Складіть есе про милозвучність і красу рідної мови. Застосуйте знання, здобуті на попередніх уроках. Скористайтеся пам’яткою.

ПАМ’ЯТКА

Як працювати над есе

1. Пишіть лише про те, що вам справді цікаво. Тема есе має хвилювати передовсім його автора.

2. Визначте: чим саме ця тема вас зацікавила та схвилювала. Причину свого зацікавлення сформулюйте й запишіть 1 -2 реченнями.

3. Поміркуйте: що й чому в ставленні до цієї теми інших людей вас дивує, тривожить, не влаштовує. Напишіть про це 1 -2 реченнями.

4. Замисліться, що б ви хотіли порадити читачеві й самому собі у став­ленні (сприйнятті, розвитку, використанні тощо) того, що ви зробили темою свого есе. Сформулюйте й запишіть такі поради 2-3 речення­ми. Це — ваші особисті висновки.

5. Уважно перечитайте записаний текст. Якщо порушена послідовність викладу, відсутній зв’язок між думками, внесіть виправлення.

6. Зверніть увагу на багатство, образність мови складеного тексту. За потреби додайте епітетів, використайте синоніми й антоніми.

7. Доберіть до складеного есе виразну й цікаву назву.

* Попрацюйте спочатку індивідуально, потім обговоріть написане в групах.

* Написані різними групами есе прочитайте в класі та обговоріть.

* Найцікавіші, на вашу думку, есе оприлюдніть на шкільному веб-сайті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити