Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 29. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. БУКВИ ь, і, є, ю, я. СПОЛУЧЕННЯ ЛІТЕР ьо, йо

390. Прочитайте. Визначте слова, звучання яких розрізняється лише твердістю/м’якістю. Вимовте ці пари приголосних.

Приголосні звуки бувають тверді, м’які та пом’якшені. Деякі приголосні за твердістю й м’якістю утворюють пари:

Не мають пари м’яких такі приголосні:

• губні [б], [п], [в], [м], [фі;

• шиплячі [ж], [ч], [ш], [͡дж].

Ці приголосні лише трохи пом’якшуються: [б'ік], [роздор,3ж:’а]. Приголосні [г], [ґ], [к], [х] завжди тверді. Пом’якшуються вони лише перед голосним [і]: [к'іт], [г,3рко].

Приголосний [й] завжди м’який.

391. Прочитайте. Назвіть слова, звучання яких розрізняється лише твердістю/м’ якістю одного з приголосних.

1. Про нього кажуть: «Він неба син», бо птах цей любить не­бесну синь (А Качан). 2. Коли цвіли в селі бузки, летіли лугом три бузьки (А Камінчук). 3. Ось дитиночка мала, ми звемо її «маля» (З журналу).

* Чи змінила твердість/м’якість приголосного значення слова? Поясніть.

392. Розгляньте таблицю. У який із рядків колонки «приклади» ви б уписали кожне з поданих після таблиці слів?

ЛІТЕРИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ НА ПИСЬМІ ПЕРЕДАЮТЬ М’ЯКІСТЬ ПРИГОЛОСНИХ

ПРИКЛАДИ

Ь

Українець,…

І

Діти,…

Я

Сяє,…

Ю

Люди,…

Є

Синє,…

Учитель, земля, батько, сяйво, ніч, сюди, зоря, рік, дитя, льон, суть, Січ, колишнє, сьогодні.

393. Передайте подані слова фонетичною транскрипцією.

ЗРАЗОК Щирість [шчер'іс'т’].

Мить, п’ять, радість, гідність, українська, листя, щастя, сніг,пісня, сьогодні.

* Укажіть слова, у яких одна літера передає на письмі пом'якшення двох попередніх приголосних.

394. Розгляньте таблицю. Яке звукосполучення позначають на письмі сполучення літер йо? Для чого вживають сполучення букв ьо?

Літери йо

Літери ьо

передають на письмі сполучення приголосного [й] з голосним [о] на початку слова або складу: йодистий, гайок

передають на письмі м’якість попере­днього приголосного та голосний [о] в середині або в кінці складу: льон, сьомий, бадьорість

ОРФОГРАМА:

буквосполучення йо, ьо: йогурт, район, дзьоб, сьогодні, у нього

395. Перепишіть слова, ділячи їх на склади. Позначте в словах орфогра­му «буквосполучення йо, ьо». Написання слів поясніть правилом.

ЗРАЗОК

Знайомий, йорж, дзьобнути, сьомга, крайовий, майоріти, трьох, мільйон, Воробйов, Корабльов.

* Виділені слова передайте звукописом.

396. Перепишіть, позначте в словах орфограму «буквосполучення йо, ьо».

1. Помилки друзів ми повинні виправляти або прощати, коли вони не серйозні (Г. Сковорода). 2. Працьовитість українців викли­кає повагу в інших народів (3 газети). 3. У порожньому житті немає втіхи (Б. Грінченко). 4. А ти розбий сонливості льодок! Розправляй свої крила в польоті! (Л. Забашта). 5. Сьогодні я такий бадьорий! (Б. Сосюра). 6. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає міль­йони «я» (В. Симоненко).

* Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.

* Яке життя можна назвати порожнім? Що означає порада розправити крила в польоті?

* Як ви розумієте зміст останнього речення? Поясніть.

397. Перепишіть прислів’я, уставляючи замість крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова.

1. Що написано на роду, не об’їдеш на …. 2. Як дожидатимеш долі, то не матимеш і …. 3. Видно сокола по …, а сову по погляду. 4. Безпорадного і … всі б’ють. 5. Життя любить того, хто за … бореться, а нищить того, хто … піддається.

ДОВІДКА

Лід. Політ. Крайній. Льоля. Воно.

* Прочитайте прислів’я, яке ви могли б обрати за дороговказ у житті. Вибір обґрунтуйте.

398. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Подані слова поставте в такій формі або доберіть до них спільнокореневі, що містять буквосполучення йо або ьо. Дібрані слова запишіть, поясніть їхнє написання.

ЗРАЗОК

Синій, край, пень, сім, лід, воювати, бій, рубець, колір.

* Позначте в словах орфограму «буквосполучення йо, ьо».

399. Уставивши буквосполучення йо або ьо, запишіть слова в дві колонки.

Дз..б, брон..вик, батал..н, л..одовик, во..вничий, т..хкати, медал. он, с..мий, зверхн..о, кра..овий, Андрі..вич, з..мка, га..ок, сл…за, Солов..ов, Мурав..в, ма..нез.

400. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені букви.

1. Я про ж..ття сп..таю у зозульки. Вона мовчить, обкл..овує бурульки (Л. Костенко). 2. Соловейко — пташка нев..личка, як горобчик, щиглик чис..ничка. Та один він т..охкає, співає, в Укра­їні кожний його знає (С. Кузьменко). 3. Сьогодні над Бул..онською моєю ключем перелітали журавлі (М. Рильський). 4. Ґава ґудзики знайшла, думала — горішки. Ро..колоти не змогла й дз..об зігнула трішки (Н. Матюх).

* Позначте в словах вивчені орфограми.

* Поясніть розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

401. Прочитайте речення. У якому стилі їх складено? Свою думку доведіть.

1. Із забутих дитячих книг знайомий з’являється заєць (Майк Йогансен). 2. Зимовий деньок як комарів носок (Народна творчість). 3. Заклацав холод іклами бурульок (Л. Костенко). 4. Хвилясто хльоскають вітри (Б. І. Антонин). 5. Треба швидше у лісочок, де стоїть старий пеньочок (К. Перелісна). 6. Вві сні наш заєць знову задрімав. Якби не в сні, то де б йому дрімати? На теплу зем­лю вухонько поклав і серце своє заяче під лапи (М. Вінграновськии).

* Визначте в реченнях слова з орфограмою «буквосполучення йо, ьо».

* Складіть для першокласників новорічну казку про те, як казковий за­єць прийшов до школи вчитися, запишіть її. Використайте слова сьогодні, його, у нього, сльози, бойовий, по-дружньому, йогурт.

402. Прочитайте прислів’я. Які риси людської вдачі кожне з них нази­ває? Скористайтеся довідкою.

1. Останньою сорочкою поділиться. 2. Складає мільйон із ко­пійок. 3. Йому говорити, що горох об стіну кидати. 4. Із піску ві­рьовки в’є. 5. У нього торішнього снігу не випросиш. 6. Йому не вір, бо то звір: як не вкусить, то зляка. 7. На язиці медок, а на думці льодок. 8. Лупцює нижнього, благає вищого.

ДОВІДКА

Скупість. Щедрість. Лукавство. Спритність. Байдужість. Підлабуз­ництво. Злостивість.

* Визначте антонімічні та синонімічні за змістом прислів'я.

* Визначте слова з орфограмою «буквосполучення йо, ьо». Поясніть написання цих слів правилами.

* Чи не впізнаєте ви в котромусь прислів’ї своїх однолітків, знайомих? Замисліться над цим.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити