Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 31. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

Прочитайте подані парами слова. Які звуки позначаються виділе­ними в кожному слові сполученнями букв? М’якими чи твердими є приголосні? Один чи два звуки позначає в кожному слові буква я?

Свято — дев’ять, вдячність — під’язичний, буряк — бур’ян.

* Зробіть висновок: для чого вживають апостроф?

Апостроф — це графічний знак, який уживають для позначення роздільної вимови твердих приголосних і наступних звукосполу­чень [йа], [йе], [йу], [йі].

Ці звукосполучення позначають на письмі літерами я, ю, є, ї.

Апостроф СТАВЛЯТЬ перед буквами я, ю, є, ї

після букв б, п, в, м, ф

б’є, П’ЯТЬ, в'язати, м’який, верф’ю

після літери р, що позначає твердий звук[р]

подвір’я, сузір'я, матір’ю

після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються твер­дим приголосний

з’явитись, об’єднатися, під’їхати, дит’ясла, пів'яблука

після літери к у слові Лук’ян та спо­ріднених із ним словах

Лук’янівна, Лук’яненко, Лук’янівка, Лук'янчук

Апостроф НЕ СТАВЛЯТЬ перед буквами я, ю, є, ї

після літер б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть буква, що позначає коре­невий приголосний, крім р

свято, цвях, морквяний, але верб’я, черв’як, торф’яний

після букви р, що позначає м’який звук [р’]

рясний, буряк, рюкзак

ОРФОГРАМА:

апостроф: солов’ї, міжгір’я, з’ясувати, пів'яблуні

422. Перепишіть слова, чітко їх вимовте. Для чого вживають апо­строф?

ЗРАЗОК

Львів’янин [л'в'івйанин].

Зв’язківець, без’язикий, розм’якнути, Лук’янченко, святко­вий, з’їхатися, під’южувати, арф’яр, морквяний, пів’язика.

* Передайте виділені слова фонетичною транскрипцією.

* Позначте в словах орфограму «апостроф». Написання кожного сло­ва поясніть відповідним правилом.

423. До поданих слів доберіть споріднені, які пишуть з апострофом. Запишіть слова парами. Поясніть уживання апострофа.

ЗРАЗОК

Трава, риба, солома, дерево, жирафа, хлопець, їсти, перо, торф, єднати, гора.

* Позначте в словах орфограму «апостроф».

424. Я — РЕДАКТОР

Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи, де потрібно, апостроф.

1. Як маєш розум, іди за ним, як не маєш, то керуйся прислів..ям. 2. Досв..ята готуйся, а будень шануй. 3. Заздрість здоров..я з..лдає.

4. Пшениця годує, а бур..ян мордує. 5. Тільки гумова шина живе самим повітр..ям. 6. Мур пальцем не проб..єш. 7. У нього стільки грошей, як у жаби пір..я. 8. Вода все погане змиє, лиш не пога­не ім..я. 9. Музика без..язика, а людей збирає. 10. Лише цв..яхом виб..єш цв..ях, що в колоді застряг. 11. Краще бути півнячою голо­вою, ніж коров..ячим хвостом.

*Позначте в словах орфограму «апостроф». Написання кожного сло­ва поясніть відповідним правилом.

425. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Уставляючи, де потрібно, апостроф, запишіть слова у дві колонки:

✵ з апострофом;

✵ без апострофа.

3..єднати, з..економити, без..іменний, без..ядерний, слов..яни, присв..ята, солов.лний, Солов..йов, пор..ятунок, пір..яний, моркв..яний, в..яз, б..язь, верб..я, мавп..ячий, п.лтниця, медвя­ний, духмяний, плоскогір..я, р..яжанка.

* Зробіть усний фонетичний розбір виділених слів.

* Перепишіть, уставляючи, де потрібно, апостроф.

1. Орел живе лише на волі. Орли на скелях гнізда в..ють. Лю­дей, що борються за волю, орлами у народі звуть (С. Кузьменко). 2. Ступаю твердо по своїй землі і слухаю св..ященну рідну мову (І. Качуровський). 3. Учні вивчають народні прислів..я, казки, повір, .я (Т. Петровська). 4. Рушники вишивані дарують нам св..ято (А. Коник). 5. Духм..янить медуниця і рута (Д. Павличко). 6. Ніщо так боляче не б..є людину, як брехня (Г. Тютюнник).

* Позначте в словах орфограму «апостроф».

* Складіть усне висловлення-подяку бабусі (дідусю) за надісланий нею (ним) до дня вашого народження подарунок. Використайте в потрібній формі слова: сім’я, пам’ятати, люб’язність, святкувати, з’їхатися, здоров’я, матір’ю.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння ✵ Письмо

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВЕБ-САЙТА ПРО ЦІКАВИЙ ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ КЛАСУ

427. До поданих слів доберіть з довідки українські відповідники-синоніми. Запишіть слова парами.

Інформація, факт, конкретність, оперативність, лаконічність.

ДОВІДКА

Повідомлення, подія, точність, вчасність, стислість.

Газети й журнали, телебачення й Інтернет належать до засобів масової інформації (ЗМІ), які ще називають англійським словом мас-медіа.

Саме зі ЗМІ ми дізнаємося про події міжнародного життя, життя нашої держави, новини в різних галузях життя суспільства.

Мета розміщеної на веб-сайті інформації — повідомити, що відбулося, де й коли. Тому текст такої інформації відповідає на такі питання: що? де? коли?

428. Прочитайте розміщену в Інтернеті інформацію. Яку подію в ній висвітлено? На які питання відповідає текст інформації?

Містечко пригод, розваг і загартування.

Для юних львів’ян, які люблять природу й активний відпочинок від­крито пригодницьке дитяче містечко.

Воно розташоване в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельниць­кого. Площа містечка — 0,3 га.

Для дітей віком від 6 до 14 років тут створено лазанку-скелю, спуска­ючись із якої, можна пройтися натяг­нутою між колодами сіткою. Загалом лазанка нічим не гірша за скеледром для дорослих. Недалеко від неї розта­шовано доріжку з пеньків, яка переходить у лазанку на колодах. Змагаючись тут у швидкості та спритності, діти в сучасний спосіб зміцнюватимуть здоров’я й загартовуватимуться.

Щодня в пригодницькому містечку проводитимуться корисні майстер-класи та захопливі заняття для дітей.

Містечко відкрите з 8:00 — 20:00 (3 веб-сайта «Zaxid. net»).

* Назвіть почуття, які викликала у вас інформація про створення при­годницького містечка.

* Який тип мовлення покладено в основу тексту інформації? Свою думку доведіть.

В основу тексту інформації до веб-сайта завжди покладено такий тип мовлення, як розповідь.

Часто розповідь поєднують із елементами роздуму або опису предметів (зовнішності людей, вигляду тварин та ін.).

429. Прочитайте інформацію. Яку подію в ній висвітлено? На які пи­тання відповідає текст допису?

Герої казок — експонати виставки

Хто не пам’ятає з дитинства кмітливого пана Коцького, тен­дітну Дюймовочку, безрозмірну рукавичку? Ці та інші казкові персонажі отримали нове життя на виставці м’яких іграшок, ор­ганізованій учителями та учнями школи №48 міста Харкова. Чима­ло експонатів виставки сприймається відвідувачами як справжні шедеври дитячої творчості.

Виставка працюватиме до 10 лютого. Адреса школи — вул. Квітнева, 30.

* Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком у кінці підручника.

* Які почуття викликають у вас сьогодні персонажі казок, які вам чита­ли в ранньому дитинстві? Розкажіть про це.

* З’ясуйте, який тип мовлення покладено в основу тексту замітки.

430. Чи організовуються виставки у вашій школі? Яка з них була остан­ньою? Чим була цікава? За поданим у попередній вправі зразком складіть про це інформацію до шкільного веб-сайта.

Напишіть допис (замітку) до шкільного веб-сайта (газети) про цікаву подію з життя вашого класу (екскурсію до музею; прове­дення конкурсу на краще виконання байки (народної пісні); допо­могу школярів дитячому будинку тощо).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити