Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

* у чому полягає різниця між словосполученням і реченням

* члени речення головні й другорядні

* однорідні члени речення, узагальнювальні слова при них

* звертання, вставні слова

ЧОГО ТРЕБА НАВЧАТИСЯ

* визначати головне й залежне слова у словосполученні

* визначати головні й другорядні члени речення

* правильно розставляти розділові знаки в реченнях

ЩО ТРЕБА ЗАПАМ'ЯТАТИ:

* як писати лист, підписувати конверт

НАД ЧИМ ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

* Синтаксис — це душа мови.

Максим Рильський

Синтаксис — розділ науки про мову, який вивчає словосполу­чення та речення.

Пунктуація — розділ науки про мову, який вивчає вживання розділових знаків у реченні й тексті на письмі.

Розділові знаки вживають для того, щоб:

✵ тому, хто читає, полегшити розуміння писемного мовлення;

✵ тому, хто пише, допомогти чітко викладати свої думки в письмовій формі.

В українській пунктуації вживають такі розділові знаки:

Помилка, пов’язана з порушеннями правил пунктуації, називається пунктуаційною.

457. Дайте відповіді на запитання.

✵ Для чого вживають розділові знаки?

✵ Які розділові знаки вживають у кінці речення? Яка їхня роль?

✵ Які розділові знаки вживають у середи­ні речення? Навіщо?

✵ Яку помилку називають пунктуацій­ною? Прочитайте про це у Словничку юного мовознавця.

✵ Як пов’язані розділові знаки й усне мовлення людини? писемне мовлення?

Тест-вікторина «Розділові знаки»

Зупинки в мовленні називають паузами. Мелодійний лад вимови називають інтонацією.

Розділові знаки, які ставлять у кінці кожного з речень, вказують на паузи (зупинки) між реченнями. Ці ж знаки вказують, з якою інтонацією (окличною, неокличною) треба вимовляти речення.

Розділові знаки в середині речення також позначають паузи та ви­значають інтонацію. Інтонація, крім пауз, ураховує силу звучання голо­су (гучність), темп (швидкість) мовлення, зміну висоти голосу.

Саме зміни інтонації роблять усне мовлення виразним.

§ 33. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ Й ЗАЛЕЖНЕ СЛОВА У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

458. Прочитайте слова та словосполучення.

✵ Книжка — цікава книжка.

✵ Бібліотека — шкільна бібліотека.

✵ Корисний — корисний для навчання.

✵ Читати — читати уважно.

✵ Спілкуватися — спілкуватися українською мовою.

✵ Навчатися — навчатися в п’ятому класі.

* Що точніше називає предмет, ознаку або дію — слово чи словоспо­лучення?

Словосполучення, як і слово, вживають для називання пред­метів, їхніх ознак, ознак дій. Проте порівняно зі словом слово­сполучення є точнішим.

ПОРІВНЯЙТЕ:

СЛОВО

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

підручник

сучасний підручник

урок

урок літератури

слухати

слухати уважно

Словосполучення складається з двох і більше слів, одне з яких головне, а друге (або інші) — залежне.

Як розрізнити у словосполученні головне та залежне слово?

Від головного слова до залежного ставлять запитання. На письмі головне слово позначають знаком X.

Наприклад:

459. За допомогою питань установіть змістовий зв’язок між словами в поданих словосполученнях. Словосполучення запишіть, позначте головні.

ЗРАЗОК

Усна відповідь; одержати оцінку; наполеглива праця; відчува­ли відповідальність; оцінила справедливо; працювали охоче; допо­міг товаришеві; вивчати старанно; непрості запитання; підтримати однокласника; відпочити на перерві; готувати уроки; домашні завдання; записати до щоденника.

* Із двома-трьома словосполученнями усно складіть речення.

Слова у словосполученні пов’язані:

✵ за змістом (за допомогою питання від головного слова до за­лежного);

✵ граматично (за допомогою закінчень (мамин[а] пісн[я]; мамин[ою].

пісн[ею]; мамин[і] пісн[і]) або за допомогою закінчень і прийменників одночасно (у мамин[ій] пісн[і]; з мамин[ими] пісн[ями]).

460. Перепишіть словосполучення. У кожному зі слів виділіть закінчення. Назвіть прийменники. Який зв’язок забезпечу­ють закінчення або одночасно закінчення й прийменники між словами у словосполученні?

Сонячне проміння; квітневого ранку; уважним читачам; із тлумачного словника; перед наступним уроком; з цікавою книжкою.

* Як визначають у словосполученні головне й залежне слова?

* Який зв’язок між словами у словосполученні забезпечують закінчен­ня і прийменники?

Словосполучення бувають непоширені та поширені.

Непоширені словосполучення складаються з двох слів (головного й залежного). Наприклад: гарний вірш, читати вголос.

Поширене словосполучення складається з трьох і більше слів. Одне й те саме слово може бути головним (від нього ставлять питання до залежного слова) і залежним (до нього ставлять питання від іншого головного слова).

Наприклад: збірка дитячих віршів; готуватися до свята рідної мови.

461. Запишіть спочатку непоширені словосполучення, потім поширені.

Шкільний товариш; вірна дружба; мати друзів серед одно­класників; допомогти сусідові по парті; готуватися до контрольної роботи; тестове завдання; дотримати даного другові слова; щира приязнь; дружити змалку.

* Поясніть різницю між словосполученням непоширеним і поширеним.

462. Випишіть лише словосполучення. Скористайтеся пам’яткою.

Сонячний день; біля школи; цікаві уроки, улюблений пред­мет, учні зібралися; школярі прийшли; гомоніли голосно; про ка­нікули; книжки і зошити; мишка від комп’ютера; важлива подія.

ПАМ’ЯТКА

До словосполучень не належать:

✵ поєднання іменників або займенників із прийменниками (після уроків; перед тобою);

✵ слова, які є головними членами речення (учні читають; настав вечір);

✵ слова, незалежні одне від одного (квіти і трави; сучасний і цікавий; читають і пишуть).

463. Випишіть лише словосполучен­ня, у кожному знаком X позначте головне слово.

Вдячний читач; читати й пере­читувати; читати вголос; школяр прочитав; незабутня книжка; про­читали та запам’ятали; дитина зачиталася; сучасне видавництво.

* Як ви розрізнили слова головне й залежне?

464. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Складіть висловлення (усно), використавши в його реченнях сло­восполучення улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаємо назавжди.

465. У вказаній послідовності зробіть усний синтаксичний розбір сло­восполучень: батькова порада; скласти пісню; співати дзвінко.

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1. Назвіть головне й залежне слова.

2. Поставте запитання від головного слова до залежного.

3. Визначте, якими частинами мови виражені головне й залежне слова.

4. Укажіть, як граматично пов’язане головне слово із залежним: за допомогою тільки закінчення або за допомогою закінчення та прийменника одночасно.

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

У словосполученні дружна сім’я головне слово — сім’я, залежне — дружна. Сім'я (яка?) дружна.

Головне слово виражене іменником, залежне — прикметником. Граматично залежне слово пов’язане з головним за допомогою за­кінчення -а.

466. Прочитайте. Випишіть із речень три словосполучення (на вибір), зробіть їхній синтаксичний розбір (письмово).

1. Світлий день встає над Україною (Д. Луценко). 2. Струни рідного краю у серці щоденно звучать (М. Дорош). 3. Я вірю в велике майбутнє українського слова (С. Васильченко). 4. У серці мимохіть лунала пісня (М. Коцюбинський). 5. Тільки рідними словом ти проговориш до серця (І. Верхатський).

* Визначте слова, ужиті в переносному значенні, витлумачте це зна­чення.

У мовленні найчастіше вживають вільні (синтаксичні) словоспо­лучення: дивитися вперед; дивитися уважно; дивитися на небо.

Вільні словосполучення слід відрізняти від стійких (фразеологіч­них) словосполучень.

Стійкі словосполучення за значенням дорівнюють або одному слову (дивитися звисока — зазнаватися), або словосполученню (дивитися правді у вічі — бути щирим).

Наприклад: Хтось діло робить, а хтось ворон ловить. Ловити ворон (ґав) — ледарювати.

467. 3 кожного рядка випишіть стійке словосполучення, яке за зна­ченням дорівнює одному слову або словосполученню.

✵ Спіймати зайця; спіймати облизня; спіймати метелика.

✵ Мокра курка; сита курка; прудка курка.

✵ Коса заплітається; дівчина заплітається; язик заплітається.

✵ Як камінь у воді; як риба у воді; як водорості у воді.

ДОВІДКА

Зазнати невдачі. Безвольна, нерішуча людина. Вільно, упевнено. Невиразне або через силу мовлення.

468. Перепишіть, вибравши з дужок слово, яке утворює з поданим стійке словосполучення.

Узяти (книжку, стілець, моду); читати (оповідання, нотації, афіші); кусати (хліб, яблуко, лікті); наламати (дров, дерев, парканів).

ДОВІДКА

Вчинити необдумано. Призвичаїтися, звикнути. Шкодувати. Дорі­кати.

* Поясніть значення стійких словосполучень. За потреби скористай­теся довідкою.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

469. Складіть і розіграйте діалог між двома друзями, які діляться враженнями від переглянутого мультфільму. Використайте деякі з поданих у рамці стійких словосполучень.

За вуха не відтягнеш; хлібом не годуй; волосся стає дибки; похололо на душі; ложка дьогтю в бочці меду.

470. Складіть і розіграйте діалог між двома подругами, які розповіда­ють одна одній про улюблених літературних героїв. Використай­те деякі з поданих у рамці стійких словосполучень.

Запало в душу, силою не відтягнеш, зачепило за живе; серце завмирає.

471. Я — РЕДАКТОР

Прочитайте. З кожної пари словосполучень виберіть і запишіть правильне. Визначте головне й залежне слова.

1. Подякувати вчителя; подякувати вчителю. 2. Засоби масо­вих інформацій; засоби масової інформації. 3. Обмін думок; обмін думками. 4. Шарикова ручка; кулькова ручка. 5. Затори на доро­гах; пробки на дорогах. 6. Їхати метро; їхати метром. 7. Опанувати мову; опанувати мовою.

* Укажіть серед виправлених помилок лексичні.

* З’ясуйте за Словничком юного мовознавця, які помилки назива­ють граматичними. Укажіть такі помилки серед виправлених.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити