Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 41. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИМИ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ І СПОЛУЧЕННЯМИ СЛІВ

543. Прочитайте діалог мовчки. Визначте, скільки осіб бере участь у розмові. Уголос прочитайте діалог за особами.

— Можливо, завтра не варто їхати на екскурсію до Львова. Здається, буде злива. Мабуть, краще перенести поїздку на наступ­ний тиждень.

— Ну що ти кажеш! Безумовно, не буде ніякого дощу! За пові­домленням метеоцентру, буде сонячно. Для екскурсії така погода, без сумніву, найкраща!

* Чи можна сказати, що перший співрозмовник упевнений утому, що говорить? За допомогою яких слів він виражає свою невпевненість?

* Наскільки впевнений у висловленому другий співбесідник? Якими словами він увиразнює свою впевненість?

544. Прочитайте. Визначте в реченнях вставні слова. На що вказує або що виражає кожне з них? Скористайтеся поданою нижче таблицею.

1. Можливо, вдома дощик не вщухає (Д. Луценко). 2. Ластівки низько літають, мабуть, на дощ (В. Мордань). 3. Прогнози, звісно, то невдячна річ (О. Савченко-Гнатюк). 4. Розвіються, либонь, ці тучі (М. Пасічник). 5. Настрій, певна річ, змінюється (М. Полотай). 6. Будь ласка, не дивуйтесь тому диву (Л. Куліш-Зіньків). 7. На щас­тя, погода була хмарна, і ми не зазнали спеки (П. Куліш).

ВСТАВНІ СЛОВА МОЖУТЬ ВКАЗУВАТИ НА:

Невпевненість

може, може бути, мабуть, можливо, здається, очевидно

Упевненість

звичайно, певно, безперечно, без сумніву, правда, безумовно, справді, певна річ

Джерело повідомлення

по-моєму, як мені здається, кажіть, на думку …, за свідченням …, як відомо, як зазначено, за повідомленням …

Ставлення до висловлюваного

на щастя, на жаль, на диво, на сором, як на­вмисне дивна річ

Оцінку повідомлювано­го як звичайного

було, бувало, як завжди, як водиться

Порядок викладу думок

по-перше, по-друге, отже, нарешті, таким чи­ном, значить, виявляється, виходить

Увічливість

будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте

Привернення уваги

уявіть собі, зверніть увагу, вірите, зрозумійте, знаєте, між нами кажучи

545. Скориставшись таблицею, усно складіть по одному реченню зі вставними словами, які виражають:

✵ невпевненість у висловлюваному;

✵ оцінку висловлюваного;

✵ ввічливість;

✵ джерело повідомлення.

Вставні слова та словосполучення відділяють від інших слів у реченні паузами, вимовляють прискорено, зниженим голосом.

На письмі вставні слова та словосполучення виділяють комами.

Схематично це можна зобразити так:

image2

546. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації. Вкажіть вставні слова. На що вказує або що виражає кожне з них?

1. Може, зойкне в когось серце, відгукнеться на пісні? (Л. Коваленко). 2. Світ, на щастя, зачарований піснею (В. Крищенко). 3. Певне, кожне словечко треба в зіллі купати (В. Василашко). 4.Дивлюсь на зорі опівнічні. На жаль, вони також не вічні (М. Лу­ків). 5. Крізь ці кущі, здається, ніхто не пробереться (Н. Забіла). 6. Напевне, та квітка солодка була, бо меду на ній назбирала бджола (М. Познанська).

* Поясніть розділові знаки в реченнях.

547. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочи­тайте записані речення, дотримуючи правильної інтонації.

1. До словечка до слів’ятка притулися! Може так хоч мови рідної навчишся (М. Тимчак). 2. І мабуть молодість для того щоб кожен мав свою весну (Б. Дегтярьов). 3. Здається часу і не гаю а не встигаю не встигаю! (Л. Костенко). 4. До речі з лікувальною метою можна використовувати малину та інші рослини яблуню черешню вишню (Н. Зубицька). 5. Пробачте вернуся не скоро (Б. Дегтярьов).

* На що вказує або що виражає вставне слово в кожному з речень?

548. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова виступали б у ролі вставних.

Звичайно, бувало, виявляється, будь ласка.

Речення, що містять звертання чи вставні слова, називають ускладненими.

Звертання та вставні слова не є членами речення.

549. Перепишіть речення, на місці крапок уставляючи дібрані з довід­ки вставні слова. Розставте потрібні розділові знаки. Що вира­жає або на що вказує кожне зі вставних слів?

1. Спиніться… спиніться. Навколо … скоріш подивіться (А. Костецький). 2. Співчуття є найголовніший і… єдиний закон людського життя (Ф. Достоєвський). 3. … навчися гарно й приві­тно дивитися на людей (М. Стельмах). 4. … болі минають з часом Перемелеться пройде все (Б. Соя). 5. А єдиних слів… було не сказано (Б. Олійник). 6. … час знов вдарити у дзвони?! (Ф. Руденко).

ДОВІДКА

На жаль. Кажуть. По-перше. Може. Будь ласка. Будь ласка. Мабуть.

* Доведіть, що словосполучення вдарити у дзвони може бути і віль­ним, і стійким.

550. Прочитайте. Визначте в реченнях слова, які в інших реченнях мо­жуть виступати в ролі вставних. Усно складіть із такими вставни­ми словами речення.

1. Хтось на радість людям викопав криницю (Д. Луценко). 2. Може зламатись тіло, але ніколи — дух (О. Стефанович). 3. Та ніч була на диво схожа (Г. Коваль). 4. Вулиця наша справді вузенька (М. Стельмах).

551. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте вставні слова і сполучення слів.

Місто Харків стоїть при злитті трьох річок Харкова Лопані та Уди. На думку вчених у сімнадцятому столітті на цьому місці стояла фортеця.

Пояснення назви міста таке. За пере­казом хутір заснував козак на ім’я Харко.

Поселенцям звісно доводилося вести боротьбу з нападниками. Кажуть якось упав у бою і Харко. Пограбований хутір запустів але згодом тут знову з’явилися люди. Новий хутір зберіг стару назву.

Люди без сумніву не забули імені першого поселенця (За І. Вихованцем).

* Позначте у словах вивчені орфограми.

* Передайте свої враження від пам’ятника 3-4 реченнями. Уживайте вставні слова.

552. У вказаній послідовності зробіть усний синтаксичний розбір поданих речень.

1. З добра й любові приходить щастя (А. Майсеєнко). 2. Злим людям не заздри, не бажай їхнього товариства! (З Біблії). 3. Пам’ятаю, мамо, твоє тихе слово. 4. Воно мене вчило добраі любові (Н. Талиманчук). 5. Я, чесне слово, не хотіла злого (О. Слоньовська). 6. Усміхнися всім навколо: небу, сонцю, квітам, людям (А. Костецький).

Пам’ятник козаку Харку в Харкові

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

1. Визначте вид речення за метою висловлення.

2. Визначте вид речення за інтонацією.

3. Визначте граматичну основу речення (головні члени).

4. Визначте, якими частинами мови є головні члени речення.

5. З’ясуйте, двоскладне речення чи односкладне.

6. Визначте другорядні члени речення (якщо є).

7. З’ясуйте, чи ускладнене речення однорідними членами. Назвіть їх.

8. Визначте, чи ускладнене речення звертанням або вставним словом. Назвіть їх (якщо є).

ЗРАЗОК УСНОГО СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

Рідна Україно, ти мене до серця пригорни! (П. Перебийніс).

Речення спонукальне, окличне.

Граматична основа речення складається з підмета ти, вираженого за­йменником, та присудка пригорни, вираженого дієсловом.

Речення має два головні члени, отже, воно двоскладне.

У складі речення є другорядні члени речення — додатки. Додаток мене залежить від присудка і відповідає на питання кого? Додаток до серця теж залежить від присудка і відповідає на питання до чого?

Речення ускладнене поширеним звертанням рідна Україно.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

553. Перепишіть, на місці крапок уставте вставні слова або сполучення слів. Поставте розділові знаки.

Як писати лист

… лист — це не просто папір і конверт. Він не лише передає зміст а й виявляє ставлення до адресата і грамотність автора. … написане пером не виволочиш і волом.

Ніколи не надсилайте лист одразу. Перечитайте його наступ­ного дня. … якісь речення доведеться переписати заново.

Адресу на конверті… потрібно писати точно й охайно. Треба вказати і зворотню адресу. … вона знадобиться адресатові для відповіді. …лист мусить повернутися назад якщо з якоїсь причини не знайде адресата.

Писати й підписуватися… треба розбірливо.

* Зробіть усний синтаксичний розбір одного з речень тексту (на вибір).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* Чим може бути ускладнене речення?

* Які члени речення називають однорідними?

* Як поєднуються між собою однорідні члени речення?

* 3 якою інтонацією вимовляють однорідні члени ре­чення? Наведіть приклади.

* Які розділові знаки ставлять між однорідними чле­нами речення?

* Що називається звертанням? Наведіть приклади.

* Які бувають звертання за будовою?

* Як інтонуються речення зі звертаннями?

* Які розділові знаки ставлять при звертаннях?

* Чи є звертання членами речення?

* Які слова називають вставними? Наведіть приклади.

* Яка роль вставних слів у мовленні? На що вони можуть вказувати?

* Як інтонують речення зі вставними словами?

* Чи є вставні слова членами речення?

Виконайте тестові завдання онлайн

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння Письмо

ЛИСТ ДО РІДНОЇ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗВЕРТАНЬ ТА ВСТАВНИХ СЛІВ

554. Прочитайте текст, сформулюйте чотири запитання за його змістом. Поставте запитання одне одному. Одержані відповіді обговоріть і доповніть.

З появою Інтернету написання «паперових» листів нібито відійшло на другий план. Адже передавати інформацію значно швидше й зручніше електронною поштою. Ще простіше надсилати смс-повідомлення мобільним телефоном.

Усе так. Однак власноруч написаний лист — це словесний автопортрет і вияв характеру дописувача, яскраве відображення його поглядів і смаків. Засобами електронної пошти такого не до­сягти.

І ще одне. Якщо зміст телефонної розмови за день-два забу­вається, електронний лист опиняється в кошику, то «паперовий» лист можна зберігати, перечитувати, згадуючи людину, з якою лис­тувався, та свої до неї почуття. Недарма колись у формі листування писали художні твори: романи й повісті.

Листування може перетворитися на справжнє мистецтво, най­вищий рівень духовного спілкування. Розумно і красиво написа­ний, сповнений тепла лист цілком може стати променем світла се­ред сірих буднів. Такий лист буде очікуваним, бажаним, омріяним. Такий лист захочеться зберегти, щоб перечитувати знов і знов.

Зате найменша нетактовність, недбалість у висловленнях мо­жуть залишити на серці адресата глибокий рубець. Не дарма ка­жуть: «Що написано пером… »

Але листи треба вміти не лише писати, а й… читати! Для цього мало бути уважним, потрібно вміти читати між рядками.

Взаємна повага тих, хто листується, виявляється не лише в чемності, а й у вчасності надання відповіді (3 Інтернету).

* Кому пишуть листи і поштівки члени вашої родини?

* Як ви розумієте вираз читати між рядками? Поясніть.

* Що таке духовне спілкування? Звіртеся з Тлумачним словничком.

* Поясніть рядки Ліни Костенко: «Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли на­віть ні про що писати». Яке слово ви вважаєте в цьому вислові клю­човим (головним)?

Листування — один із видів писемного спілкування.

Лист — це писаний текст, мета якого — повідомлення про щось адресата.

Листи бувають ділові (службові) та особисті (приватні).

Ділове листування відбувається між установами або працівником і установою. Такі листи складаються за певними зразками в офіційно-діловому стилі.

Особисті листи — це листи до рідної та близької людини, до друга чи знайомого, до улюбленого письменника або актора. Такі листи не відзначаються усталеністю форми. Мовлення приватного листування невимушене. У текстах особистих листів поєднуються ознаки різних стилів, зокрема розмовного та художнього.

555. Прочитайте лист. До службового чи приватного (особистого) листування слід його віднести? Укажіть звертання та етикетні формули.

Люба бабусю!

Ми всі дуже за Вами скучили. Турбуємося за Ваше здоров’я. Дуже переживаємо за Ваше самопочуття.

Ми всі здорові. Тато заповзявся нас з Оленкою загартовувати. Він стежить, щоб ми не надто кутались у теплі речі, наполягає, щоб умивалися холоднющою водою і спали в добре провітреній кімнаті.

За одержану татом премію Оленці купили комп’ютер. Вона опановує комп’ютерну грамоту. Сподіваюсь, навчить і мене. Адже сестри мають допомагати одна одній!

Мама готується до відпустки, яка цього року припаде, певно, на весну. Хоче поїхати в село до бабусі Наталки. Якщо вийде, то й ми з татом й Оленкою на якийсь тиждень до неї приїдемо. До Вас, бабусю Тетяно, усією родиною обов’язково приїдемо влітку.

Тато з мамою накупили зо два десятки книжок, які ми з Оле­ною маємо влітку прочитати. Без сумніву, і Вам вони будуть цікаві.

Напишіть, як Вам живеться, як минає Ваш день. Головне — як Ви почуваєтеся. Коли Вас востаннє оглядав лікар? Які ліки Вам прописав? Обов’язково надішлемо їх Вам поштою.

Будь ласка, бабусю, не хворійте! Будьте здорові і щасливі! На все добре! До побачення.

20. 03. 2018 р.

З любов’ю і повагою — Ваша онука Іринка.

* Чому займенник ви написано в листі з великої літери? Які почуття до адресата це увиразнює?

* Як ви ставитеся до своєї бабусі? До інших старших родичів? Які по­чуття до них висловлюєте усно і в писемній формі?

* Чи знаєте ви правила електронного листування? Наскільки важливо їх дотримувати? Чому?

556. Прочитайте традиційні для листування звертання. Які з них ви­користовують у приватному листуванні?

Пане! (Пані! Панове!) Дорогий друже! Шановне товариство! Мої дорогенькі! Мої найдорожчі! Родинонько моя! Роде наш крас­ний! Мої дорогі батьки! Шановні громадяни! Рідненька матусю! Колеги! Моя дорога сестричко!

* З двома-трьома звертаннями складіть речення. Вимовте їх, дотри­муючи правильної інтонації.

557. Прочитайте побажання, які для листів є традиційними. З якої нагоди використовують кожне з них?

Щасти Вам! Хай щастить! Доброго Вам здоров’я! Зичу здоров’я! Бажаю усього найкращого! На все добре! Бажаю успіхів! Бажаю Вам добре провести свята!

* Роздивіться зображення сучасних українських марок-зчіпок «Євро­па. Дитячі книжки» із зображенням ілюстрацій до українських народ­них казок «Кобиляча голова» та «Золотий черевичок» (художниця Катерина Штанко), Розкажіть, чим ці марки вас вразили, чим сподо­бались. У відповіді вживайте вставні слова.

* Що ви знаєте про історію поштових марок? Розкажіть про це. ужива­ючи вставні слова.

558. Напишіть лист бабусі й дідусеві, які живуть в іншому місті або селі. Скористайтеся пам’яткою.

ПАМ’ЯТКА

Як написати лист

Передусім обміркуйте:

✵ тему свого листа: що саме ви хочете сповістити і наскільки де­тально;

✵ головну думку листа: до чого ви хочете спонукати, у чому пере­конати адресата.

Текст листа запишіть на чернетці за таким планом:

1. Звертання (передає ваше ставлення до адресата). Привітання (засвідчує вашу ввічливість).

2. Початок листа виявляє вашу зацікавленість станом здоров’я, настроєм адресата, його справами, успіхами, а також здоров’ям та справами його родини, найближчих родичів. Після цього слід пояснити причину, що спонукала до написання листа (бажання щось з’ясувати або повідомити, про щось домовитися).

3. Основна частина. Слід повідомити про себе, не вихваляючись, але не забуваючи підкреслити свої успіхи. Писати потрібно проте, що цікаве або корисне адресатові.

4. Завершення. Побажання та прощання. Дата. Підпис.

Уважно перечитайте чорновий варіант листа — краще зробити це наступного дня. Передовсім зверніть увагу на зміст написаного. Мож­ливо, слід дещо додати або скоротити. По-друге, переконайтеся, що тон листа засвідчує повагу до адресата. Повагу й увагу передають обов’язкові в листуванні етикетні формули. Перевірте грамотність викладу: виправте допущені помилки. Особливу увагу зверніть на на­писання займенника Ви з великої літери. Перепишіть лист розбірливим акуратним почерком на якісному папері. Грамотно надпишіть конверт.

559. Напишіть лист до одного з адресатів:

✵ матері, яка затрималась у відрядженні;

✵ дідуся, який лікується в санаторії;

✵ старшої сестри, яка навчається в іншому місті;

✵ старшого брата, який служить у війську;

✵ відомого дитячого письменника, книжки якого тобі подо­баються.

560. За поданим зразком напишіть на конверті адресу.

* Поясніть, що означає цифровий індекс, яке його значення.

* Назвіть слова, які в записі адреси скорочують.

* Де і в якій формі записують на конверті прізвище, ім’я та по батькові адресата?

* Де і як записують на конверті зворотну адресу? Навіщо це роблять?

561. Складіть текст вітальної листівки з нагоди Дня матері. Викорис­тайте звертання, які увиразнюють любов і повагу до адресата.

* Створіть ескіз вітальної листівки. Скористайтеся кольоровими олів­цями, фарбами або графічним редактором Аdobe Photoshop.

562. Я — РЕДАКТОР

Запишіть речення, виправивши помилки.

1. Як тільки я навчився грамоті, почав переписуватися зі своїми двома бабусями. 2. Мені нравиться відправляти їм листи та полупа­ти на них відповіді. 3. З цих відповідей наша сім’я дізнається, чим потрібно допомогти, що прислати. 4. У листах я цікавлюся їхніми ділами, задаю запитання про здоров’я. 5. Якщо писати письмо мені допомагають сестра і брат, доводиться відправляти лист заказний. 6. Листування допомагає мені опанувати правилами спілкування.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Переписуватися

Листуватися

Задавати запитання

Ставити запитання

Відправляти лист

Надсилати лист

Получати листи

Одержувати листи

Присилати ліки

Надсилати ліки

Навчатися грамоті

Навчатися грамоти

Опановувати правилами

Опановувати правила

Заказний лист

Рекомендований лист

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

563. Складіть і розіграйте діалог (телефонна розмова) між одно­класницями, одна з яких через хворобу не була у школі. Подру­га розповідає, як минув день і що вивчали на уроках. У репліках використайте вставні слова, що вказують на послідовність дій: по-перше, по-друге, нарешті, отже.

564. Складіть діалог між п’ятикласником і його сусідкою-однокласницею про те, що хлопець хотів би подарувати їй кошеня його породистої кішки, але не наважується без згоди на те її батьків. У репліках використайте вставні слова, що передають невпевне­ність: може, мабуть, здається та ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити