Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 42. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І СПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ

565. Прочитайте речення мовчки, визначте в кожному граматичну основу. Прочитайте вголос лише ті речення, які мають дві і біль­ше граматичних основ. Зі скількох простих речень складається кожне таке речення?

1. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло. 2. Шабля ра­нить тіло, а слово калічить душу. 3. Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі, руки без бажання безсилі. 4. Бідна душа не має гроша.5.Як ти не маєш душі, то не поможуть і книші (Народна творчість).

* Як називають речення з однією граматичною основою? З двома і більше граматичними основами?

За будовою речення бувають прості та складні.

Просте речення має одну граматичну основу.

Наприклад: Мати вийшла на ґанок (Б. Олійник). Чорнобривців насіяла мати (М. Сингаївський).

Складним реченням називають речення, яке складається з двох або кількох простих речень, кожне з яких має свою грама­тичну основу.

Наприклад: Мати сіяла сон під моїм вікном, а зійшов соняшник (Б. Олійник). Де мати посіє, там сходить добро (В. Крищенко).

Прості речення у складному об’єднані між собою за змістом та за інтонацією.

Між простими реченнями у складному робиться невелика пауза.

У кінці кожного простого речення, крім останнього, інтонація підви­щується. Наприкінці складного речення інтонація понижується.

Частини складного речення можуть поєднуватися сполучниками і, та, але, а, що, як, щоб, бо, тому що або сполучними словами який, що, коли, де.

Наприклад: Зустрічають мене чорнобривці, і сміється батьківська земля (В. Беля). Айстри вранці сумували, що дощі на них не впали (В. Кравчук).

Частини складного речення можуть поєднуватися без сполучників.

Наприклад: Гримить Дніпро, шумить Сула, озвались голосом Карпати (М. Рильський).

566. Перепишіть складні речення, визначте й підкресліть у кожному граматичні основи.

1. Душа душу чує, а серце серцю вість подає. 2. Око бачить далеко, серце чує глибоко. 3. Ти дорогу показав, якщо ти прислів’я сказав. 4. Коли чистий будинок, і душа чистішає. 5. Серце співає, душа радіє (Народна творчість).

* Прочитайте записані речення, дотримуючи правильної інтонації.

* Частини яких складних речень поєднано сполучниками? Прочитайте ці речення та назвіть сполучники.

* Прочитайте речення, частини яких поєднано без сполучників, лише інтонацією.

* Поясніть вислів: Прислів’я — скарбниця народної душі.

На письмі між простими реченнями у складному ставлять кому.

Кому ставлять і тоді, коли прості речення в складному з’єднуються сполучниками або сполучними словами.

567. Перепишіть прислів’я, замість крапок додаючи дібране з довідки завершення. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Правда і з дна моря виринає, а… . 2. Язик діє, та… .3. Недруг підтакує, а… . 4. Праця додає здоров’я, а… .

ДОВІДКА

… друг сперечається. … неправда потопає. … лінь добавляє хво­роб. … рука не вміє.

568. Перепишіть, розставляючи пропущені коми. Визначте та під­кресліть у реченнях граматичні основи. Поясніть наявність і відсутність коми перед сполучником і.

1. Дуби гойдались, і тремтіли клени (М. Вінграновський). 2. Несу в душі цвіт вишні і калини (Т. Севернюк). 3. Грім гуркоче, і руда хмара лівим крилом обійма небо (М. Коцюбинський). 4. Люблю я день і покло­няюсь грому (А. Малишко). 5. Срі­бен дощик проливається іскристо, і веселка обіймає небокрай (П. Перебийніс). 6. Веселка весельця в ставок опустила і сонячні скельця в ставку намочила. (В. Кравчук).

* Позначте у словах вивчені орфограми.

* Роздивіться фотоілюстрацію. Розкажіть про побачене, уживаючи складні речення.

569. Перепишіть. У кожному реченні визначте й підкресліть граматич­ні основи. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Пишається калинонька, явір молодіє, кругом їх верболози й лози зеленіють (Т. Шевченко). 2. Прийшла весна весела, верба зазеленіла, вишні цвітом укрилися (Б. Грінченко). 3. Красно гріє весняне сонце, весело стрибає його проміння в повітрі, теплий вітер віє над землею (За Панасом Мирним). 4. Одцвіли задумливі кашта­ни, поскидали пух легкий тополі (О. Іваненко). 5. Надходив вечір, тьохкав соловейко, цвіла груша, одцвітали вишні (Остап Вишня).

* Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

570. Подані пари простих речень об’єднайте у складні — за допомо­гою сполучників або без них. Утворені складні речення запишіть, поясніть уживання розділових знаків.

1. Ніч минула швидко. Настав сонячний весняний ранок.

2. Першими прокинулися птахи. Вони зацвірінькали, засвис­тіли, заспівали.

3. Люди заворушилися. На них чекав довгий і відповідальний трудовий день.

* Чи утворюють записані речення текст? Свою думку поясніть.

571. Накресліть схеми поданих речень.

ЗРАЗОК

Вітер віє і не знає, що погоду він міняє (Народна творчість).

1. Грім гогоче, а блискавка хмару роздирає (Т. Шевченко). 2. Грім креснув, і дощ полився (Л. Боровиковський). 3. Дніпро реве, тремтить підмита круча (Б. Грінченко).

* Поясніть уживання розділових знаків.

572. Перепишіть, підкресліть у реченнях граматичні основи. Розстав­те пропущені розділові знаки.

Ми йдемо і темніє над нами небо. Дзвенить земля а я слухаю. Слухаю небо слухаю землю і слухаю дідові слова. У серце моє вливається якась незрима сила що на віки вічні прив’яже вона мене до цієї землі до співучої тихої мови.

Чим більше дід любив мене тим більше і щедріше розкривав він свою душевну скарбницю (За В. Симоненком).

* Поясніть, як ви розумієте вислів душевна скарбниця? Чи в кожної людини вона є? Що б ви хотіли мати у своїй душевній скарбниці? Обговоріть.

573. У вказаній послідовності зробіть синтаксичний розбір поданих складних речень (усно та письмово).

1. Пісня до правди доводить, а правда до пісні горнеться (Народна творчість). 2. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас (Б. Івасюк). 3. У мене вмить заб’ється в грудях серце, коли десь наша рідна пісня розіллється (За Д. Луценком). 4. Вилив душу в пісні український народ, і живе мій народ у пісенному слові! (Б. Василашко). 5. Допоки слово житиме в мені, тобі я даруватиму пісні, мій краю рідний (Б. Мозговий).

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

1. Визначте вид речення за метою висловлювання.

2. Визначте вид речення за інтонацією.

3. Укажіть прості речення в складному. Визначте граматичну основу кожного з них.

4. З’ясуйте, якими частинами мови виражені головні члени речення.

5. Визначте другорядні члени речення в кожній частині складного речення.

6. У складному реченні вкажіть прості речення, ускладнені однорідними чле­нами речення, звертанням або вставним словом (якщо такі є).

ЗРАЗОК УСНОГО СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Я іду у парку золотому, і прощально листя шелестить (В. Сосюра).

Речення розповідне, неокличне.

Складається з двох простих речень.

У першому реченні граматична основа я іду (підмет виражений займен­ником, присудок — дієсловом); у другому — листя шелестить (підмет виражений іменником, присудок — дієсловом).

В обох простих реченнях є другорядні члени речення: у першому — обставина у парку та означення золотому, у другому — обставина про­щально.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

574. У вказаній послідовності зробіть письмовий синтаксичний розбір поданих речень.

1. Зоре моя вечірняя, зійди над горою! (Т. Шевченко). 2. Скоро, може, побачу я степ той широкий (Б. Грінченко). 3. В Україні ростуть широколисті дерева: дуб, липа, в’яз, береза (3 підручника). 4. Дрімучі ліси, птахи, змії, комахи — усе милувалося сонцем (3 журналу).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І ВІДПОВІДАЮ!

* Які речення називають складними? Наведіть при­клади.

* Як об’єднуються між собою прості речення у склад­ному?

* Як інтонуються складні речення? Наведіть приклади.

* Якими сполучниками (сполучними словами) можуть з’єднуватися прості речення у складному?

* Які розділові знаки ставлять між частинами склад­ного речення?

Виконайте тестові завдання онлайн


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити