Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 45. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ РОКУ

587. Виберіть із дужок слово, з яким подані прикметники вживають­ся в переносному значенні. Утворені словосполучення запишіть. Розкрийте переносне значення слів.

Чиста (криниця, тарілка, душа), колюче (дерево, пір’я, слово), сухий (кущ, рушник, виступ).

588. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте це значення. Визначте лексичне й граматичне значення виділених слів.

1. Подивлюсь, котра година. Бачу я, що час іде. За вікном ясніє ранок, сонце вес..ло встає (Н. Забіла). 2. У небо встромився дз..об колодязного журавля (О. Сенчик). 3. Золоті в бабусі руки, люблят.. всі її онуки (В. Дворецька). 4. Рукавом сірим небо сл..озини вт..рає (Н. Харсайло).

589. До поданих слів доберіть синоніми. В утворених синонімічних рядах підкресліть ключове слово. Дібрані синоніми введіть до самостійно складеного висловлювання на тему «Весняний на­стрій».

Гарний, радісний, прикрашати, пестити.

590. Прочитайте. Випишіть групи спільнокореневих слів. Поясніть різницю між спільнокореневими словами та синонімами.

Сонце, сонячний, сонечко; сонячний, ясний, світлин; праця, працювати, працьовитий; праця, труд, робота; ввічливий, приві­тний, приязний; ввічливий, ввічливість, ввічливо; дорога, подо­рожній, доріженька; дорога, шлях, путь.

591. До поданих слів доберіть спільнокореневі. Уведіть їх до само­стійно складеного висловлювання на тему «На деревах хліб не росте».

Сонце, земля, наполегливий, працювати.

592. До поданих слів доберіть якнайбільше спільнокореневих слів, виділіть у них суфікси та префікси.

Україна, мова, казати, освіта, майбутнє, працювати, наполег­ливість.

593. Подані слова передайте звукописом. У кожному слові визначте кількість звуків і букв.

Веснянка, єдність, щирість, буйнотрав’я, яскравість, з’ясування.

594. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. У виділених словах визначте орфограми. Передайте ці слова звукописом.

1. Як зелені списи з вогкої землі виткнулися в лісі проліски малі (Н. Забіла). 2. Важко джміль гойда..ться на айстрі, птах галузку до гнізда н..се (С. Бурлаков). 3. Ластівки щ..бечуть попід стріхою, білим пір’ям гнізда пер..в’ють (А. Малишко). 4. Ліс відділяє чорноземний степ від прирічкової долини (І. Сенченко). 5. Розволочене поле бе..крає переливами синіми грає (Д. Луценко).

595. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, апостроф.

Духм..яний, рум..яний, трав..яний, бур..ян, бур..як, пів..яру, повітр..я, сузір..я, тьм..яний, Львів..янка, моркв..яний, під..яремний, компьютер, м..юзикл, б..юро, п..юпітр, В..ячеслав, Св..ятослав, Лук..ян, Валерьян, Із..яслав, Вороб..йов.

596. Уставляючи, де це потрібно, апостроф, слова з апострофом і без нього запишіть у дві колонки.

Слов..янин, різдв..яний, кав..ярня, рутв..яний, узгір..я, р..ясний, тім..я, риб..ячий, жираф..ячий, п..юре, інтерв..ю, заозер..я, сер..йозний, дзв..якнути, в..язати, ін..єкція, б..юджет, від..їздити, розв..язати, без..язикий, прислів..я, дит..ясла, уз гір..я, мор..ячка.

597. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Виділені слова передайте звукописом. Позначте в словах вивчені орфо­грами.

1. Від серця до серця мелодія ллєт..ся (П. Перебийте). 2. Чер­вона калино, чого в лузі гнеш..ся? (І. Франко). 3. Добрий ранок, Придніпров’я, що готуєш..ти мені? (М. Стельмах). 4. Змалку ще пам’ятаю всі купал..с..кі обряди (Д. Білоус). 5. Хвилі не вір..ти мін­ливій! (Б. Грінченко). 6. Плюскоче хвил..ка тепла і жива, на камін., ці пісочок намива (Л. Костенко). 7. Цілий міх гостин..ців нашій господин..ці! (Є. Гуцало).

598. Прочитайте. Запишіть тільки ті слова, які потрібно писати з по­двоєними літерами. Виділені слова передайте звукописом.

Запитан..я, примирен..я, милосерд..я, підборід..я, безмеж..я, гілляч..я, підґрунт..я, безсмерт..я, колос..я, багатовод..дя, передміст..я, Поліс..я, щеплен..я.

599. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Виділені слова роз­беріть за будовою.

1. Зоряна нічка пр..мчала на конях, землю туманами вкрила (Д. Луценко). 2. Люблю дорогу, що вперед веде, і подорожніх бере­жу людей (О. Довгий). 3. Плакав жайвір наді мною у пр..рві голубої висоти (П. Перебийніс). 4. Горе і лихо поборем, книгу пр..красну ро..горнем (М. Рильський). 5. А пр..звисько пр..липло, приклеїлося, невідомо яким побитом стало відоме всім (В. Гужва).

600. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте та підкресліть однорідні члени речення.

1. Земля молодіє від рясту від сонця від цвіту (С. Пушик). 2. Чуєш як шумить і шелестить травнева злива? (М. Луків). 3. Вий­шов травень з гаю нивам усміхнувся потім на стежинці весело роз­зувся (М. Сингаївський). 4. Барвінково волошково в небі світиться зоря (А. Камінчук). 5. Серед білих жовтих червоних квіток лілові­ють дзвіночки (О. Іваненко).

* Зробіть усний синтаксичний розбір останнього речення.

601. Перебудуйте речення так, щоб підмети стали звертаннями. Перебудовані речення запишіть, підкресліть у них усі члени речення. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.

1. Зацвіла калина біля круч Дніпра (А. Камінчук). 2. Хмарка грайлива пливе щаслива (За І. Гнатюком). 3. Обізвалась приспана струна (С. Грицюк). 4. Прибув із мандрів чорногуз до нашого барвінкового двору (П. Воронько).

602. Складіть речення з поданими словами, використавши їх у ролі вставних. Запишіть речення, поясніть розділові знаки.

Можливо, напевно, отже, будь ласка.

* Прочитайте складені речення, дотримуючи правильної інтонації.

603. Усно складіть казку про вашу улюблену квітку (дерево, кущ). Рослину «оживіть», щоб вона розмовляла з іншими рослинами та людьми. Використайте кілька речень із прямою мовою.

604. У поданих реченнях визначте граматичні основи. Поширте ре­чення другорядними членами й запишіть. Підкресліть у записа­них реченнях усі члени речення.

Наближаються канікули. Море кличе. Школярі мріють.

* Прочитайте утворені речення. Розкажіть, що ви плануєте на літні канікули.

* Побажайте однокласникам і вчителям гарного відпочинку влітку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити