Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ДОВІДКОВЕ БЮРО

СЛОВНИЧОК ЮНОГО МОВОЗНАВЦЯ

Адресат — той, хто надсилає комусь інформацію (листа, телеграму тощо).

Адресант — той, кому призначено усну або писемну інформацію.

Ввічливість — дотримання правил пристойності, уважність до співрозмов­ника, люб’язність, чемність.

Граматична помилка - помилка, допущена у творенні форм слів (напри­клад, відмінюванні змінних частин мови), а також у будові словосполучень і ре­чень. При перевірці письмових робі позначається літерою Г.

Етикет — сукупність правил поведінки, що регулюють відносини між людьми.

Етикетна формула-передбачений правилами поведінки сталий вислів, який використовують для привітання, прощання, вибачення, прохання, поздо­ровлення, запрошення та ін.

Каламбур — жарт, заснований на комічному використанні слів, що подібно звучать, але мають різне значення. Був холодний місяць лютий, лис ходив голо­дний, лютий, всюди ліз куди не слід, замітав хвостищем слід (Г. Чорнобицька).

Милозвучність мови — приємність для слуху, співучість, мелодійність.

Міміка — рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній душевний і фізичний стан людини, її почуття (радість, зацікавленість, страх та ін.), оцінки, ставлення до подій і явищ життя; додатковий засіб спілкування.

Мова державна — мова, визначена законом як обов’язкова для використан­ня у державних, освітніх і культурних закладах. У Статті 10 Конституції України сказано: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».

Мова жестів — сукупність рухів тіла, здебільшого рук, що мають значення сигнала, знака (запрошення, схвалення, заперечення тощо) і використовують як допоміжний засіб спілкування.

Мова рідна — 1. Мова народу, мова предків, що пов’язує людину з поперед­німи поколіннями. 2. Перша мова, яку людина засвоїла з дитинства (ін. назва — материнська мова). 3. Мова, якою людина володіє найкраще, якою їй легше, простіше і швидше мислити та спілкуватися.

Мовець — той, хто вступає в мовне спілкування: говорить або пише.

Образність мовлення — спосіб сприйняття й змалювання певних предме­тів, явищ, їхніх ознак і дій через художні образи, які викликають ті чи інші емоції, почуття, оцінки. Найповніше образне мовлення реалізується в художньому стилі мови.

Пунктуаційна помилка — помилка, пов’язана з порушеннями правил пунк­туації. Це може бути пропуск розділового знака, зайвий розділовий знак або не­правильний вибір знака. При перевірці письмових робіт пунктуаційну помилку позначають знаком . Головна причина допущення пунктуаційних помилок по­лягає в незнанні синтаксису. Сприяти уникненню пунктуаційних помилок може й виразне читання речення, його правильне інтонування.

Ситуація спілкування — умови, які впливають на перебіг спілкування і його результат.

Суржик — елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без додержання норм літературної мови; нечиста мова.

Шарада — загадка, за умовою якої потрібно відгадати слово за його части­нами або складами, поданими описово, що можуть становити собою й окремі слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити