Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ДОВІДКОВЕ БЮРО

СЛОВНИЧОК НАЗВ ПОЧУТТІВ

Байдужість — відсутність інтересу та уваги до людей, їхніх справ і почуттів; нечуйність, брак співчутливості. Синоніми: нечулість, незворушність, незацікав­леність, апатія. Моя хата скраю: нічого не знаю. Не моє просо, не мої горобці, не буду відганяти. Моє діло теляче: наївся — і в хлів.

Безпека — почуття захищеності, відсутності загрози. Антонім: небезпека. Небезпека — сусідка безпеки. Береженого Бог береже.

Благоговіння — найбільша, найщиріша повага, шана; безмежна любов.

Вдячність — почуття поваги до іншої людини за надану нею допомогу, під­тримку чи послугу. Вдячністю серце прикрашається. Вдячність і пшениця родять лише на доброму ґрунті.

Відраза — неприязне почуття, близьке до нестерпності, несприйняття, обу­рення, ворожнечі до когось або чогось (людських рис, розмови, предметів, явищ). Синоніми: огида, зневага. Нахабу б’ють по нюху, а не помагає, то й по вуху.

Вина — усвідомлення причетності, відповідальності за негідний вчинок або злочин. Синонім: провина. Винен ведмідь, що з’їв корову, винна корова, що в ліс пішла.

Ворожість — почуття недоброзичливості, ворожнечі, ненависті до когось або чогось. Синоніми: неприязнь, нелюб’язність, антипатія. Ліпше мати сто прияте­лів, ніж одного ворога. Як ми до людей, так і люди до нас.

Гнів — почуття обурення, роздратування у відповідь на зло (образу, неспра­ведливість), заподіяне людині, її близьким, або спрямоване проти того, що лю­дина вважає для себе особливо цінним. Синоніми: злість, лють. Гнів людину су­шить. Свій гнів запирай у хлів.

Гордість — 1. Почуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, під­твердження своїх переваг у чомусь. 2. Почуття особистої гідності, самоповаги. Синоніми: гордощі, гонор. Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися. Горді та вперті — нічого не варті.

Горе — душевні переживання, страждання, печаль, смуток. Синоніми: біда, лихо, нещастя. Антон і м: радість. Горе гартує чоловіка, як вода залізо. Горем го­рюй, а руками воюй.

Довіра — почуття, спричинене упевненістю в чиїйсь правоті, чесності, щирос­ті, порядності, доброзичливості. Антоніми: недовіра, сумніви. Не довіряй воді, бо втопишся. Не вір, бо то звір, як не вкусить, то налякає.

Досада — почуття незадоволення, гіркоти. Синоніми: прикрість, невдово­лення. Досада серце їсть, як іржа залізо. Сушить не робота, а досада і турбота.

Дратівливість — перебування в стані збудження, знервованість. Синоніми: роздратованість, збудженість, дражливість. Антонім: урівноваженість. Як гляне, так і ліс в’яне. У сердитого й коліна гострі.

Жалість — співчуття до чужого горя; жаль, жалощі. Антонім: безсердечність. Матері кожної дитини жаль: бо котрий палець не вріж, все болить; так і в матері діти — усіх однаково жалко. Хто любить ревне, жаліє певне.

Жах — почуття, переживання надзвичайного переляку, страху. Синоніми: переляк, страх. Добре того лякати, хто боїться. Страх має великі очі.

Задоволення — приємне почуття, спричинене чим-небудь: досягненням мети, забезпеченням потреби і т. ін. Синоніми: втіха, насолода. Сопілка — ві­вчареві втіха. Своя хата — своя правда, своя стріха — своя втіха.

Заздрість — почуття досади або гіркоти, що виникає від усвідомлення того, що інша людина успішніша, володіє моральними або матеріальними цінностями чи майном, які відсутні в заздрісника, що супроводжується бажанням, аби супер­ник їх позбувся. Заздрісний від чужого щастя сохне. Беруть завидки на чужі по­житки. У заздрості нема радості.

Замилування — найвищий ступінь задоволення, насолоди від когось, чогось. Милуйся калиною, коли цвіте, а дитиною — коли росте. До милування нема силу­вання. Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся.

Засмучення — почуття смутку, жалю, спричинене невдачею чи бідою. Сино­німи: засмута, смуток, печаль, зажура, скорбота. Засмута плугом по серцю оре. Іржа залізо їсть, а печаль — серце.

Захоплення — переживання радісних почуттів як вияву найбільшого задо­волення, замилування кимось або чимось; відчуття великого інтересу до когось або чогось. Синоніми: захват, зачарування. Мудрість народних прислів'їв ви­кликає захоплення.

Здивування — почуття, спричинене чимось незвичайним, несподіваним, не­зрозумілим, дивним. Синоніми: подив, зачудовання, дивовижа. Багатий диву­ється, як убогий годується.

Злість — почуття недоброзичливості, роздратування, ворожнечі до когось. Синоніми: злоба, розлюченість, лють, шаленство. Злості повні кості. Злий чоловік зліший за вовка. Людина сердита, що посудина розбита.

Зневіра — стан глибокої безнадії, викликаний невдачами, стражданнями, розчаруваннями. Синоніми: недовіра, розчарування. Вуха вірять іншим людям, очі вірять тільки собі.

Зніяковілість — почуття збентеження, розгубленості, засоромленості. Синоніми: збентеженість, замішання, сум'яття, конфуз. Антонім:

розв'язність, нахабство. Як овечка: не мовить ні словечка.

Каяття — почуття жалю з приводу здійсненого вчинку, сказаного слова. Синоніми: розкаяння, спокута. Буде каяття, та не буде вороття. Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Любов — почуття глибокої сердечної прихильності, прив’язаності до когось або чогось. Любов матері і на відстані гріє. Де любов, там і щастя. Життя без лю­бові — як ріка без води.

Натхнення — відчуття піднесеності творчих сил, бажання творити. Синоніми: наснага, окрилення.

Ненависть — почуття великої неприхильності, ворожості до когось або чогось, що характеризується відчуттям гніву, огидою, бажанням заподіяти йому біль чи шкоду або знищити. Антонім: любов. Любов із ненавистю дружби не має.

Ніжність — тепле почуття, сердечність у ставленні до кого-небудь. Синоні­м и: лагідність, ласкавість. Антон ім: грубість. Лагідні слова роблять приятелів, а грубі слова — завзятих ворогів. У нашої Параски ні серця, ні ласки.

Нудьга — гнітюче почуття, спричинене одноманітністю життя, відсутністю ін­тересу до оточення, бездіяльністю, Нудьгу годую, журбу сповиваю, а сум колишу.

Образа — почуття гіркоти, досади, душевного болю, викликане чиїмось зне­важливим словом, негарним вчинком і т. ін. На ображених воду возять.

Обурення — почуття невдоволення, роздратування. Синоніми: гнів, злість. Добро будує, злість руйнує. Злість — зброя слабких.

Презирство — почуття повної неповаги до когось або чогось. Синоніми: зневага, неповага. Не будь тією людиною, що догори щетиною! Ось де шапка, он де двері!

Повага — почуття пошани, прихильне й поважливе ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на визнанні позитивних якостей або заслуг. Кого почита­ють, того й величають. Добрий чоловік — надійніше кам'яного мосту. Добре ім’я — найкраще багатство.

268

Приниженість — гірке почуття пригнобленості, що переживається в ситуації утиску честі й гідності, пригнічення; заперечення цінності і досягнень людини. Си­ноніми: пригнобленість, зганьбленість. На похиле дерево і кози скачуть. Тихого чоловіка і кури загребуть. Тихше води, нижче трави.

Радість — почуття задоволеності своїми діями або спільними діями групи лю­дей, посилюється схваленням з боку інших осіб. Синоніми: втіха, приємність. Не переживши горя, не знатимеш радості. Радість красить, а печаль палить.

Ревнощі — 1. Почуття недовіри, підозра в зраді, сумнів у прихильності та вірності. Виникненню ревнощів сприяють такі риси характеру, як нездатність про­щати, невміння поважати іншого. 2. Заздрість до успіхів іншої людини. Бачать очі ревниві далі, ніж орлині.

Розгубленість — втрата спокою, рівноваги, рішучості від хвилювання, страху, сорому і т. ін. Синонім: приголомшеність. Антоніми: холоднокровність, рішу­чість. Підкосило, як косою. Ускочив, як жаба в жар.

Розпач — переживання сильного душевного болю, безнадійності, безвихід­ності, зневір’я; відчай. Синоніми: безнадія, безвихідь, безпорадність. Казала Ганна, що надія марна. Попав, як курка в борщ.

Розчарування — почуття невдоволення, зневіра в комусь, чомусь. Синонім: зневіра. Не так сталось, як гадалось. Не все теє зробиться, що на думці зродиться.

Самовдоволення — почуття повного задоволення самим собою. Синоніми: самовпевненість, апломб. Ніс вище губи носить. Не чванься, не хвалися, а в дзер­кало подивися. Самолюб — всякому не люб.

Симпатія — почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось, чо­гось. Синоніми: прихильність, приязнь. Антонім: антипатія.

Співпереживання — переймання почуттями й думками інших людей, став­лення до життя іншої людини як до свого, бажання зрозуміти, допомогти й під­тримати. Той добре серце має, хто слабшого захищає. Поміч у свій час — як дощ у засуху. Живи для людей, поживуть люди і для тебе.

Сором — почуття сильного збентеження, незадоволення, зніяковіння через свою або інших людей негідну поведінку, недостойні дії, вчинки, які не відповіда­ють прийнятим у суспільстві нормам і звичаям. Синонім: безчестя, безслав'я, стид. У кого совісті нема — нема й сорому. Стид хоч і не дим, а очі виїсть. Погано­му виду нема стиду. Крайній вияв цього почуття — ганьба.

Страх — почуття, спричинене загрозою людині, її здоров’ю і життю; очікуван­ня можливого майбутнього зла, побоювання непередбаченого. Страх не такий страшний, як про нього кажуть. Хто боїться, у того в очах двоїться.

Сум — смуток, спричинений розчаруванням, втратою чи іншою бідою. Сино­німи: смуток, журба. Антонім: радість. Міль їсть одежу, а смуток серце. Не по­турай журбі: вона тебе ножем під серце, а ти їй під ніс перцю!

Сумнів — невпевненість щодо можливості або вірогідності, чогось. Синонім: невпевненість, вагання, підозра.

Тривога — почуття неспокою, збентеження, хвилювання, викликані передчут­тям чогось неприємного, небезпечного, страхом перед чимось. Поєднується з почуттям безпомічності, безсилля, незахищеності. Щоб не було тривоги, спитай в людей про дорогу.

Туга — почуття глибокого жалю; переживання, спричинені невдачею, горем. Синоніми: журба, сум. Без вірного друга великая туга. Туга минеться — і не змигнеться. Нерозумний в тузі кисне, а розумний мислить.

Упевненість — відсутність сумнівів, почуття переконаності в правильності своїх вчинків, у своїх можливостях і силах. Синонім: переконаність. Наш Тарас не гірший за вас. Терпи, козаче, горе, будеш пити мед.

Цікавість (інтерес) — бажання дізнатися про щось; увага до когось або чогось; допитливість. Якби ми знали, то б вас не питали. Незнайко на печі лежить, а знай­ко по дорозі біжить. Цікавій Варварі ніс відірвали.

Щастя — стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволен­ня й безмежної радості. Антонім: горе. Щастя в повітрі не в’ється — воно в бо­ротьбі дістається. Зі щастя та горя скувалася доля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити