Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

* що таке лексичне значення слова;

* що таке синоніми, антоніми, омоніми, яка їхня роль у мовленні

ЧОГО ТРЕБА НАВЧАТИСЯ

* користуватися тлумачним словником

ЩО ТРЕБА ЗАПАМ'ЯТАТИ:

* синоніми й антоніми допомагають точніше висловити думки

НАД ЧИМ ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ:

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос — більш нічого.

А серце б'ється, ожива,

Як їх почує!..

Тарас Шевченко

§ 4. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Усі слова, які вживаються в мові, становлять її лексику. Розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова, називається лексикологією.

Лексичне значення слова — це те, що слово означає, це зміст, укладений у нього народом — творцем певної мови.

Лексичне значення слова не треба сплутувати з його граматичним значенням. Граматичне значення вказує на належність слова до пев­ної частини мови та на його граматичні ознаки.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Слово

Лексичне значення

Граматичне значення

Бандура

Український народний багато­струнний музичний інструмент

іменник жіночого роду, Н. в. одн.

Пурпуровий

Темно-червоний або яскраво-червоний із фіолетовим відтінком

прикметник чоловічого роду, Н. в. одн.

69. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділених слів.

1. Богдан Хмельницький булавою скликав на Січ свої полки. Він завжди першим йшов до бою, за ним спішили козаки (О. Лупій).2.Художник чудові картини малює, в музеї милуюсь пейзажами я, там рідна природа, річки і долини, лани золоті, Україна молі (Ю. Тур­чина). З. В іграшковому ноутбуці для дітей від шести місяців до трьох років три режими: навчання, музика, англійська мова (3 реклами).

* Визначте граматичне значення виділених слів (якою частиною мови є, граматичні ознаки).

Лексичні значення слів пояснюються у тлумачному словнику.

В 11 - томному Тлумачному словнику української мови, виданому в 1970-1980 рр., пояснюється значення 134 тисяч слів. 2001 р. видано Великий тлумачний словник сучасної української мови, що вміщує по­яснення 170 тисяч слів.

Словник складається зі словникових статей. Кожна з них розпо­чинається словом, яке пояснюють. Таке слово зветься заголовним. Після заголовного слова подаються його граматичні характеристики (до іменника — закінчення форми родового відмінка і рід, до прикметника — закінчення форми жіночого і середнього родів, до дієслова — його осо­бові закінчення тощо). Далі витлумачується лексичне значення слова.

Наприклад:

Брунатний, -а, -е. Коричневий; темно-жовтий.

Розгубитися, -ююся, -юешся. Втратити спокій, не знаючи від хви­лювання, що діяти.

70. Визначте лексичне значення поданих слів за Тлумачним слов­ничком у кінці підручника.

Вислів, кмітливий, гуртувати, взаємини, вчасний, мріяти, чепурний.

* Із двома словами (на вибір) усно складіть речення.

Назвіть серед слів іменники, прикметники, дієслова. Визначте гра­матичне значення кожного слова.

71. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Визначте за поданим лексичним значенням слова — назви по­чуттів і станів людини. Скористайтеся довідкою.

1. Творче піднесення, приплив творчих сил. 2. Приємне почут­тя, спричинене досягненням мети, забезпеченням потреби. 3. Силь­не збентеження, незадоволення, зніяковіння через свою або інших людей негідну поведінку, недостойні дії, вчинки. 4. Неспокій, збентеження, хвилювання, викликані передчуттям чогось неприємно­го, небезпечного, страхом перед чимось. 5. Почуття, спричинене чимось незвичайним, несподіваним, незрозумілим, дивним.

ДОВІДКА

Здивування, тривога, натхнення, задоволення, сором.

* Якими частинами мови є всі подані в довідці слова? Назвіть властиві кожній частині мови граматичні ознаки.

72. Із тлумачного словника випишіть три слова, що починаються літерою К, означають назву предмета, назву ознаки, назву дії. Визначте граматичне значення кожного з виписаних слів.

* Витлумачте значення східного прислів’я Батько слова — розум, мати слова — мова.

73. Перепишіть. Витлумачте лексичне значення виділених слів. За по­треби зверніться до Тлумачного словничка в кінці підручника.

1. Слова прості і щирі вибирай! І розум, і краса душі у слові. Лиш та людина любить рідний край, яка шанує й любить рідну мову (С. Жук). 2. Слово має діло означати, між серцями зводити мости (М. Луків). 3. І горнеться слово до слова… Єднає і зближує мова (М. Сингаївський). 4. Не суржик, а мова народу — міцнюще душі джерело (В. Косовський).

* Лексичне значення слова суржик з’ясуйте за Словничком юного мово­знавця в кінці підручника.

* Поясніть відмінність між лексичним і граматичним значенням слова.

* За допомогою довідників та Інтернету зберіть інформацію про нові слова, що з’явилися протягом останнього десятиріччя.

Використання слова у невластивому йому лексичному значенні, а також використання замість слів української мови росіянізмів (росій­ських слів) або перекручених слів відносять до лексичних помилок.

До лексичних помилок належить і невиправдані повторення в одно­му або в сусідніх реченнях того самого слова або спільнокореневих слів, а також уживання зайвих для вираження думки слів.

74. Я — РЕДАКТОР

Прочитайте речення, визначте допущені в них лексичні помилки.

Запишіть речення, виправивши помилки.

1. Іспит з державної мови здають у всіх учбових закладах. 2. Школяр має навчитися користуватися словниками і справоч­никами. 3. Я рахую, що відвідувати книжний магазин потрібно почаще.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Іспити здають

Іспити складають

Учбовий заклад

Навчальний заклад

Я рахую, що — …

Я вважаю, що… (На мою думку, …)

Книжний магазин

Книжковий магазин, книгарня

Почаще

Якнайчастіше

Справочник

Довідник

* Які з помилково вжитих і виправлених вами слів слід віднести до ро­сіянізмів? Поясніть, чому таких слів потрібно уникати.

75. Прочитайте. Пригадайте: чи доводилося вам чути від інших або й уживати слова-пі кручі? Як ви ставитеся до вживання таких слів?

Недобре, коли людина, не знаючи гаразд української чи росій­ської мови або тої й тої, плутає обидві ці мови, перемішує їхні слова, відмінює слова однієї мови за граматичними вимогами другої, бере якийсь притаманний саме цій мові вислів і живосилом тягне його в іншу мову, оминаючи традиції класичної літератури й живу на­родну мову. Так створюється мовний пі круч чи, як кажуть у нас, на Україні, суржик (Б. Антоненко-Давидович).

* Складіть висловлення «Від суржику рятує нас словник». Сформу­люйте 2-3 поради щодо використання тлумачного словника.

76. Перепишіть, обравши з дужок потрібне слово.

(Розплющити, відкрити) очі. (Закрити, зачинити) вікна. (Відкрити, розгорнути) книжку. (Листати, гортати) сторінки. (Посилати, надсилати) лист. (Наступного, слідуючого) дня.

* Поясніть, які помилки називають лексичними.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ.

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

77. Прочитайте. Про що йдеться в кожному з уривків? Який уривок узято з підручника? Який — із художнього твору? Як ви це зрозуміли?

І. Кущі калини ростуть у лісовій та лісостеповій зоні, як у ди­кому середовищі, так і в садах, скверах та парках. Росте калина й на берегах річок, озер і боліт, у ярах та долинах. Кущі калини вирос­тають до 4 метрів. Стовбур — гладенький, укритий сірувато-бурою корою. Листочки — великі, мають 3-5 виступів. У великих білих суцвіттях є квіти двох видів: плодоносні, які знаходяться в центрі, та безплідні — довкола, що служать рослині для приваблення комах-запилювачів. Ягоди калини — соковиті, червоні, із жовтою м’якоттю, червоним соком, плоскою великою кісточкою, їстівні. Достигають у серпні-вересні. У ягодах міститься цукор, вітамін С, каротин та інші корисні речовини» Ягоди використовують у народній медицині.

II. Є на світі плоди і дерева незнані:

Помаранчі, цитрини, кокоси, банани,

Виногради солодкі, інжир і маслини,

А для нас наймиліша — червона калина.

І наїдку в ній мало, й краса небагата,

Не вистигне влітку, терпка й гіркувата.

Восени червоніє, а спіє — в морози.

І не ягоди в неї — кривавії сльози.

Чумаки від’їжджали в далеку дорогу

І калину везли, проти лиха підмогу.

Запорожці пили із калини напій,

Як за правду і волю виходили в бій.

Розростуться, розквітнуть гаї калинові,

І сопілки заграють мелодії нові,

Кожну душу зігріють, застиглу й холодну,

І розбудять і славу, і силу народну.

Іван Коваленко

За різних умов спілкування про те саме ми говоримо чи пишемо по-різному, тобто використовуємо різні стилі мовлення. Кожен зі стилів має свої особливості: своєрідні слова, будову речень тощо.

Стилі мовлення вивчає розділ науки про мову, який називають сти­лістикою.

* Розгляньте таблицю «Стилі мовлення» на форзаці підручника. Роз­кажіть, у якій галузі життя застосовують кожен зі стилів мовлення.

78. Прочитайте висловлення. У якій галузі життя можливе кожне з висловлень? хто є можливим адресатом? яка мета спілкування?

Науковий стиль

Мова — система звукових знаків. Виконує важливі комуніка­тивні, пізнавальні, оцінні функції. У процесі мовленнєвого самоздійснення постає у вигляді текстів. Мовні одиниці (фонеми, мор­феми, лексеми, речення та ін.) і відношення між ними витворюють складну структуру мовної системи (Зі словника).

Офіційно-діловий стиль

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Дер­жава забезпечує всебічний розвиток, використання і захист росій­ської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (Кон­ституція України).

Художній стиль

Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без неба нема,

Так і мови нема без народу

І народу без мови нема.

Для народу свойого велика

Кожна з мов, як творіння вінець.

Люд без мови — то глина безлика,

Без’язика отара овець.

Володимир Забаштанський

Публіцистичний стиль

Якщо в минулому українська мова часом трактувалася переважно як мова селянська, більше побутова, така, якій багато чого бракувало, не вистачало засобів, скажімо, для викладу складних понять, то хто зважився б, не бувши невігласом, щось подібне сказати нині? Багатство мови фіксує 11-томний Словник української мови (3 журналу).

Розмовний стиль

— А який урок, ти, Даринко, любиш найбільше?

— Літературу люблю. Історію. І мову також.

— А який усе-таки більше?

— Люблю читати. А який урок більше люблю, не замислюва­лася. Побіжу, бо дома книжка цікавуща… (З розмови).

79. Подані речення прочитайте в такій послідовності:

✵ доцільні в тексті наукового стилю;

✵ речення художнього стилю;

✵ речення, звичні для побутового спілкування, тобто такі, що на­лежать до розмовного стилю.

Бабуся — моя подруга

1. Доню, завтра зі школи бігом додому, бо ж ідемо на день на­родження до бабуні! 2. Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся, теплим диханням зігрію снігом вибілені коси. 3. Необхідність збе­реження активного життя і здоров’я в літньому віці — одна з тем сучасних наукових досліджень.

Поясніть, чим ви керувалися, розрізняючи речення наукового, художнього та розмовного стилів.

80. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Розгляньте схему «Ситуація спілкування» на форзаці підручника. Розкажіть, що слід узяти до уваги, щоб правильно зорієнтуватися в ситуації (умовах) спілкування? Що потрібно обміркувати перед початком спілкування? Що впливає на вибір стилю висловлення?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити