Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 5. ОДНОЗНАЧНІ І БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА

81. Прочитайте вірш. Як поет пояснює походження назви кринично­го журавля? Якими особливостями свого вигляду птах журавель і криничний журавель подібні?

Журавлі

Не багато їх залишилося,

Де-не-де ще стоять у селі.

В криниці дзвонкові задивилися,

Зажурилися журавлі.

їх не з дерева поробили

Наші прадіди і діди.

Вони просто їх приручили,

Як прийшли вони до води.

Юрій Ряст

Слова з одним лексичним значенням називають однознач­ними. Слова, які мають кілька лексичних значень, називають багатозначними.

У тлумачному словнику різні значення багатозначного слова пода­ють в одній статті й нумерують цифрами.

Наприклад: Журавель, -влю, ч. 1. Великий перелітний птах із довгими ногами, шиєю і прямим гострим дзьобом, живе на лісових

і степових болотах. 2. Довга жердина, приладнана біля колодязя як важіль для витягування води, або й весь пристрій із такою жердиною. 3. Народний сюжетний танець, у якому танцівники зображують журавлів.

Багатозначні слова називають предмети, ознаки, дії, у чомусь по­дібні між собою. Так. колодязний журавель обрисами нагадує цибатого птаха. Учасники народного танка «Журавель» наслідують рухи птаха.

82. Поясніть: чому головна значуща частина слова, як і підземна частина рослини, зветься корінь? Чому пристрій, що дає користувачеві можливість взаємодіяти з комп’ютером, зветься мишка (від англ. mouse)?

83. Прочитайте прислів’я. Яке лексичне значення має в кожному реченні слово голова?

1. Як голова сивіє, чоловік мудріє. 2. Хліб — усьому голова. 3.Скільки голів, стільки й думок. 4. Голова має слухати серце, а серце голову. 5. Не той голова, що дуже кричить, а той, хто вміє навчить. 6. Аби голова пройшла — хвіст дожене. 7. Дурний язик — голові не приятель.

ДОВІДКА

Частина тіла людини або тварини. Орган мислення; мозок. Керів­ник установи, організації, товариства та ін. Авторитетна особа. Основне, головне в чомусь. Перші ряди, передня частина чогось. Продукт харчування у вигляді кулі або конуса.

* Витлумачте значення прислів’я: Біда тому колективу, де голова без голови.

84. Перепишіть прислів’я, після багатозначного слова земля вкажіть у дужках його лексичне значення в реченні.

ЗРАЗОК

1. Навіть пташка має рідну землю. 2. Земля багата — народ багатий. 3. Без сім’ї — нема щастя на землі. 4. Землю красить сон­це, а людину праця. 5. Родить не земля, а руки. 6. У Землі супут­ник — Місяць, у людини — книжка. 7. Золото добувають із землі, а знання — з книжок.

ДОВІДКА

Батьківщина. Країна. Світ. Природа. Ґрунт. Планета. Надра.

85. Багатозначні й однозначні слова запишіть у дві колонки. Пере­вірте себе за Тлумачним словничком у кінці підручника.

Дніпро, вирій, душа, Київ, урок, лексикологія, доглядати, префікс, темний, кришити, ручка.

* 3 одним із багатозначних слів складіть речення (усно), у яких слово матиме різні лексичні значення.

86. У поданому в кінці підручника Тлумачному словничку відшукайте чотири однозначних слова. Складіть і запишіть із цими словами речення.

* Поясніть, чому однозначних слів у мові менше, ніж багатозначних.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання ✵ Говоріння

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ПРЕДМЕТА

87. Прочитайте. Який предмет описано у висловленні? Яке загальне питання можна поставити до висловлення в цілому?

Бабусина скриня була чимала, дерев’яна, але не трухлява, хоч і ста­ра. Тільки розсохлася дуже. Стояла на коліщатках, зовні була окута широкими смугами заліза.

Усередині скриня була гарно по­мальована. По стінках були зображе­ні квіти. На полупаному віку скрині сяяла ціла картина. На ній був козак Мамай із кобзою. Картина зовсім не почорніла од кіптяви часу.

Скриня мала прискринок для грошей, коралів, для ниток і голок (За О. Ільченком).

Старовинна скриня

* Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком у кінці підручника.

* Що вам відомо про козака Мамая? Які почуття викликає у вас народ­на картина «Козак Мамай»?

* Яке було призначення скрині? Чому літні люди досі зберігають скрині?

Опис — це висловлення, у якому йдеться про ознаки предмета.

Ці ознаки є постійними або одночасними. В описі йдеться про озна­ки всього предмета та про ознаки його окремих частин.

До опису можна поставити одне з таких питань: який? яка? яке? які?

88. Прочитайте висловлення. Значення виді­лених слів з’ясуйте за Тлумачним слов­ничком. Які предмети описано? Чи можна поставити до висловлень загальні питан­ня яка книжка? та який пристрій?

I. Книжка великого формату — 30x19 см. Товщина книжки — 4,5 см. Обкладинка тверда, матова, брунатного кольору. Назву книжки — «Українська міфологія» — роз­міщено у верхній третині обкладинки і ви­ведено золотистими літерами. Під назвою зображено знайдену під час розкопок стародавню прикрасу. На звороті обкладинки зображено давню скульптуру та повторе­но назву книжки. Вага книжки — 400 г (3 Інтернету).

II. Смартфон виготовлений із синтетич­ного матеріалу. Він має форму прямокут­ника 143,6 х 66,8 х 7,9 мм. Вага приладу — 137,4 г. Колір задньої кришки й передніх па­нелей — золотавий. Форма пристрою виріз­няється плавно вигнутими лініями. Екран великий, з вигнутим склом. Кнопка швидкого запуску приємна на дотик і зручна в користуванні (3 рекламного буклета).

89. Прочитайте. Доведіть, що подане ви­словлення є описом. Скористайтеся підказкою.

Це сланкий дрібний кущик з тоненьким довгим стебельцем. Листя за кольором мало відрізняється від болотного моху. Зате дрібні рожеві квітки видно здалеку. Сидять вони на довгих ніжках на самих кінцях гілочок.

Плоди журавлини — чималі червоні ягоди, розміром до 10-12 мм у діаметрі. Вони соковиті, але кислющі.

Ягоди журавлини зберігаються дуже довго. Від псування їх оберігає восковий наліт, яким вони вкриті (За А. Давидовим).

У реченнях опису мають бути названі предмет загалом та його частини, а також ознаки предмета та його частин. Наприклад, у реченні Кущ високий і розлогий назва предмета — кущ, ознаки — високий, розлогий. У реченні Гілки міцні, кора на них темна частини предмета куща — гілки, кора, ознаки — міцні (ознака гілки) та темна (ознака кори).

90. Перепишіть речення, укажіть у кожному з них назву предмета (або його частини) та ознаки.

1. Пампушки невеличкі, круглі та пишні, пахучі й рум’яні (З довідника). 2. Мандаринка була не іграшкова, а справжня, зо­лота й кругленька, як сонечко, смачна й солодка (За О. Іваненко). 3.Черешні великі, жовтаво-білі, прозорі, запашні, прохолодні (В. Земляк). 4. Дідова шапка старенька, товста і важка (За О. Дов­женком).

91. Прочитайте загадки, відгадайте їх. З уроків літератури ви знаєте, що загадка — це прихований опис предмета. Поміркуйте: назву предмета чи його ознаки покладено в основу такого прихованого опису?

1. Круглий, як куля, зелений, як трава, червоний, як кров, солодкий, як мед. 2. Що то за коні стоять на припоні: довгасті, гол­часті, зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять? 3. Бли­щить дивне скельце і з усіх кривляється: як до нього усміхнешся, воно теж всміхається. 4. Чорний Іван, дерев’яний жупан: де носом проведе, там помітку кладе.

ДОВІДКА

Огірки. Дзеркало. Олівець. Кавун.

ПІДКАЗКА

У висловленні вказані постійні (або одночасні) ознаки предмета (на­звати предмет). Указано ознаки таких його частин (назвати ці частини). До висловлення можна поставити загальне питання (назвати питання). Отже, висловлення є описом предмета.

* Складіть 2-3 загадки про зображені предмети, запропонуйте вашим друзям їх відгадати.

Опис предмета не слід сплутувати з оцінкою предмета, хоч оцінка, як і опис, відповідає на питання який? яка? яке? які?

Опис предмета передає такі його ознаки, як розмір, форма, колір (сприймаємо зором), запах (сприймаємо нюхом), гучність (сприйма­ємо слухом) та ін. Оцінка предмета є результатом людського мис­лення.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Предмет

Опис предмета

Оцінка предмета

Яблуко

Велике, рум’яне, смачне, ароматне

Чудове

Соловейко

Маленький, сірий, прудкий, голосистий

Прекрасний

92. Подані сполучення слів запишіть у дві колонки:

✵ назва предмета + його ознака;

✵ назва предмета + його оцінка.

1. Троянда червона. Троянда пре­красна. 2. Бузок запашний. Бузок при­вабливий. 3. Фіалка гарненька. Фіалка невеличка. 4. Стебло цупке. Стебло неприємне. 5. Стовбур шорсткий. Стов­бур відразливий.

* Роздивіться зображення трансформера, встановленого поблизу Одеси.

Складіть його опис і дайте оцінку.

* Якій з улюблених іграшок свого дитин­ства ви хотіли б установити пам’ятник?

Опис предмета може бути складений у науковому чи в художньо­му стилях.

Мета наукового опису — забезпечити точність інформації про роз­мір, форму, вагу, колір предмета тощо. Науковий опис здебільшого стислий, усі слова в ньому вживають у прямому значенні.

Мета художнього опису — створити образ предмета, викликати до нього певне ставлення. У такому описі використовують художні за­соби: епітети, порівняння та ін. Часто в художньому описі предметові складають оцінку.

93. Прочитайте. Який із поданих уривків складено в науковому стилі, який — у художньому? Свою думку поясніть. Скористайтеся підказкою.

I. Шапка красноголовця (підосич­ника) — 5-20 см у діаметрі, подушкоподібна, з обвислою по краях шкір­кою, волокниста, суха, темно-червона, оранжево-червона або бурувата. Колір шапки змінює відтінки, при достиган­ні вицвітає. Пеньок гриба сірий, циліндричної форми, донизу потовщений,8-14 см завдовжки, 1,5-3 см завтовшки (З довідника).

II. Ось стоять два близнюки-красноголовці. Вони такі моло­денькі, що їхні зарошені туманом картузики не встигли відліпи­тись од міцних товстеньких ніжок. Вони такі гарні! На зарослій зозулиним льоном купинці стоїть отакенне красноголовище! Шап­ка на ньому перебакирилась, завбільшки вона не менше полумис­ка, а ніжка завтовшки з мою руку. Такого я ще ніколи не бачив! (За М. Стельмахом).

ПІДКАЗКА

В уривку подано вичерпну інформацію про основні ознаки предме­та, чітко вказано (назвати, що саме: розмір, форму, вагу та ін.) пред­мета. Усі слова вжито в прямому значенні. Опис стислий, конкретний. Отже, опис складено в науковому стилі.

В уривку названо не всі, а лише головні ознаки предмета (назвати, які). Використано слова, вжиті в переносному значенні (назвати ці сло­ва), художні засоби (назвати). Отже, опис складено в художньому стилі.

94. Складіть усний художній опис предмета, який дуже потрібен вам у щоденному житті (пенала, мобільного телефона тощо). Скористайтеся поданою нижче пам’яткою.

* Роздивіться скульптури казкових героїв, установлені біля Національ­ного академічного театру ляльок у Києві. Кого з героїв ви впізнали? Складіть усний художній опис одного з них.

* Уявіть собі «чарівний» предмет, про який ідеться в казках або фан­тастичних художніх творах: шапку-невидимку, чарівну паличку тощо. Пофантазувавши, складіть і запишіть художній опис такого предме­та. Скористайтеся пам’яткою.

ПАМ’ЯТКА

Як скласти опис предмета

✵ Накресліть на чернетці таблицю з двох колонок. Першу назвіть «пред­мет і його частини», другу — «ознаки».

✵ Уважно роздивіться предмет, який маєте описати. Визначте частини цього предмета, з’ясуйте їхні назви. Назви частин предмета впишіть у першу колонку таблиці.

✵ Назвіть ознаки кожної з визначених вами частин предмета. Назви ознак упишіть у другу колонку таблиці.

✵ Запишіть на чернетці кілька речень опису предмета. Обов’язково використовуйте слова — «назви частин предмета» і «ознаки» з таблиці. Зосередьтеся на тому, який опис предмета ви маєте скласти: науковий чи художній. Якщо ви складаєте науковий опис, подбайте, щоб усі слова було вжито в прямому значенні.

✵ Якщо опис предмета художній, обов’язково використайте слова в переносному значенні, а також художні засоби: порівняння та епітети. Якщо опис художній, завершіть його оцінкою предмета.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити