Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ б. ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

Прочитайте діалог спочатку мовчки, потім уголос за особами. Чи згодні ви з другим співрозмовником? Чому?

— Сонце якесь сьогодні сер­дите. Поглянь, хмари які свинцеві!

Взагалі день якийсь непривітний.

— Так казати не можна! День не буває привітний чи неприві­тний. Хмари не зі свинцю, а з пари!

Сонце не може бути ні сердитим, ні лагідним, бо воно неживе! Сонце завжди однакове, воно не людина, щоб мати настрій!

* Якби вам довелося малювати небо, як би ви зобразили «свинцеві» хмари і «сердите» сонце?

* Витлумачте значення прислів’їв: Восени сонце крізь плач сміється. Не всі хмари із собою дощ несуть.

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому і переносному значеннях.

Пряме значення — це властиве слову звичайне значення.

Переносне значення — образна назва ознаки предмета, яви­ща, дії. Переносним його називають тому, що мовець свідомо пере­носить назву предмета (ознаки, явища) на інше, тому що ці предмети чимось подібні одне до одного.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Пряме значення

Переносне значення

гострий ніж

гостре слово

крутий підйом

крутий характер

обступили люди

обступили сумніви

Уживання слів у переносному значенні робить мовлення образ­ним, поетичним. Найчастіше слова в переносному значенні вживають у художньому стилі мовлення.

У статтях тлумачного словника переносне значення слова подаєть­ся під окремою цифрою з позначкою перен.

Наприклад:

Вир, -у, ч. 1. Місце в річці або морі, де протилежні течії утворюють круговий рух води. 2. Перен. Стрімкий рух, бурхливі обставини, які захоплюють, втягують кого-небудь. Вир боротьби.

96. Прочитайте. У якій із колонок виділені слова вжиті у властивому їм (прямому) значенні, у якій — у переносному? Подібність яких ознак предметів чи явищ стала основою вживання слів у пере­носному значенні?

Дитина біжить.

Куди біжить дорога? (Є. Гуцало).

Солодкий цукор

Солодкий вітер віє із Дніпра (Д. Павличко).

Відкрий обличчя

Відкрий для себе Україну! (Г. Бідняк)

97. У якому стилі слова в переносному значенні вживаються найчастіше?

Перепишіть лише ті речення, у яких є слова, ужиті в переносному значенні. Поясніть це значення.

1. Удень і ввечері небо буде безхмарним. Без опадів (Із прогнозу погоди). 2. Згасає день за синіми лісами. Пливуть рожеві хмари небесами (Д. Загул). 3. А хмари бігли, хмари бігли і спотикалися об грім (Л. Костенко). 4. Нічний дрібний дощ до ранку закінчився. Проте у другій половині дня він відновиться (Із прогнозу погоди). 5. Тьохнула перша дощина. Защебетало дощем (Б. Олійник).

* У якому стилі мовлення слова в переносному значенні вживаються найчастіше? Яким вони роблять мовлення?

* У виділених словах визначте сумнівні літери. Поясніть правопис цих слів.

98. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Під­кресліть слова, вжиті в переносному значенні.

Сонечко почало з-за гори випл..вати, воно грало, усміхалося. Як л..генькі блискавочки, забігали по з..млі його промені, кришта­лем заіскрилася роса на з..леній траві. Л..генький віт..рець скрізь ро..носить т..пло осіннього ранку. Хороше так, в..село! (За Панасом Мирним).

* Доведіть, що переносне значення слова стає зрозумілим лише у зв’язку з іншими словами.

99. Прочитайте за особами. Поясніть вислів важке слово. До слова слово доберіть 2-3 означення, ужитих у переносному значенні.

Слово

Сергійко прийшов додому раніше, ніж завжди.

— Мабуть, якась планета іншим боком повернулася,— висло­вила припущення мама.

— Чому? — здивувався Сергій.

— Бо ти відразу після уроків додому з'явився.

— А-а-а,— сказав Сергійко й подумав: «Чому б мені не стати зразковим? Ось дам собі слово і вивчу уроки… І тільки після цього піду гуляти…»

Сів Сергійко обідати. Над­ворі сонячно. Хлопці, певно, вже на вулиці. Там так гарно!

«Може, не сьогодні починати перевиховуватись? — подумав хлопчик. — Ніхто ж не знає, що я собі слово давав. Я ж сам собі, а не в соцмережах. І не в газеті…

Почну із завтрашнього дня!»

У Сергійка ніби скеля з плечей зсунулася. Дивно… Одне тільки слово, а яке воно важке… (За Є. Дударем).

* Поясніть значення вислову ніби скеля з плечей зсунулася.

* Роздивіться, як художниця Анастасія Стефурак проілюструвала прислів’я про важливість вимовленого слова. А як би ви проілюстрували вислів важке слово? Опишіть уявну ілюстрацію словами.

100. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Прочитайте прислів’я. Які слова вжито в них у переносному зна­ченні? Розкрийте це значення.

1. Гостре словечко коле сердечко. 2. І від солодких слів буває гірко. 3. Шабля ранить голову, а слово ятрить душу. 4. Не бий дуб­цем, а карай слівцем. 5. Людину в’яжуть не мотузком, а словом. 6. Холодним словом серця не зігрієш. 7. Теплий погляд і лід роз­топить. 8. Мовчанка гнів гасить.

* Яке з прислів’їв підходить до окресленої в тексті попередньої вправи ситуації?

* Розкрийте зміст прислів’я: За словом в кишеню не полізе. На яке вміння людини це прислів’я вказує? Чим таке вміння корисне?

Анастасія Стефурак. Прислів’я

101. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

З поданими сполученнями слів складіть і запишіть речення.

Барвінкове слово, солов’їна мова, золотосяйні поля, смараг­дові ліси.

* Розкажіть, які уявлення (зорові, слухові) викликають у вас подані слова-образи?

* Що є основою образності мовлення? Значення слова образність з’ясуйте за Словничком юного мовознавця у кінці підручника. Ознакою якого стилю мовлення є образність?

102. Прочитайте уривок, з’ясуйте його стиль. Укажіть слова, вжиті в переносному значенні. Для текстів якого стилю властиве вжи­вання таких слів? Чому?

Небо похмурнішало. Сонце невдоволено наморщило сиві хмаряні брови. Вітер тихенько заплакав десь у траві. Од наморщених брів сонця по степу попливли безшумні й суворі тіні. Ві­тер мерз, щулився й заривався у гриву трав. За мить сонце розправило брови й добродушно, задоволено посміхну­лось. Тіні нишком пригнули голови й помчали за обрій. Степ засміявся. Ві­тер вистрибнув з гриви трав і закрутив хвостом, а тоді, як улюблена дитина, пустотливо й ніжно притулився щіч­кою до степу (За В. Винниченком).

Мирослав Ящук. Осінь

* Роздивіться репродукцію картини Мирослава Ящука «Осінь». Розкажіть про зображене, уживаючи слова в прямому і переносному значенні. Чи вдалося художнику зобразити вітер?

103. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Слова, вжиті в пере­носному значенні, підкресліть.

1. Холодний віт..р осінню д..хнув (Т. Севернюк). 2. Хмара за­блудилася на небі і розплакалась (За С. Мудрик). 3. Після бурі та грому в’єт..ся сте..ка додому (М. Рудь). 4. До з..млі вже прихилився зоряний вечір (М. Стельмах). 5. Підіймаєтеся місяць над містом, заглядає до мене в вікно (В. Сосюра). 6. І сміют..ся у серці дзвіночки (Н. Харасайло).

* Яке почуття передано останнім реченням? Чим це почуття може бути спричинено?

* Доведіть, що переносне значення слова стає зрозумілим лише у зв’язку з іншими словами.

104. Складіть і запишіть висловлення про осінній ліс або сад (5-6 ре­чень), уживши подані слова у переносному значенні. У якому стилі мовлення ви складатимете висловлення? Чим зумовлено вибір стилю?

Золотий, сріблястий, сумний, сіється, сердиться, ллється.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ ОПИС ТВАРИНИ

105. Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему та головну думку.

Що зображено на фотоілюстрації. Що ви можете сказати про людей, які прихистили покалічену тварину?

Кіт був великий, попелястий з білими плямами на спині й череві.

Хвіст у нього був куций і негарний.

Ходив кіт дивно, попід самими стінами. Доходив до кутка, тоді по­вертав і йшов прямо на двері.

Тварина була сліпа. Ще коше­ням собаки відгризли котові хвоста й видряпали очі. Тому до псів кіт був ненависний. Як тільки чув у під'їзді собаку, починав злісно стрибати на двері.

До людей кіт був дуже добрий. А хазяїв, які його врятували в лютий мороз і прихистили, щиро любив. Коли кота гладили, він низько вигинав спину, нахиляв убік голову й жалісно нявкав. Тва­рина любила пестливі слова. Хазяї не могли нахвалитися на його охайність і лагідність. Щоб бути корисним, кіт навіть пробував ловити мишей, але з цього нічого не вийшло.

Усі милувалися його блискучою й пухнастою шерстю. Іншою прикрасою кота були його довжелезні й цупкі вуса.

Безхвостого й сліпого кота любили за його чемність і поряд­ність (3 журналу).

* Визначте стиль тексту, свою думку доведіть.

* Які типи мовлення поєднано в тексті? Як ви це визначили?

* Доберіть до тексту заголовок. Що він відбиває — тему чи головну думку?

* Прочитайте з тексту лише ті речення, які описують тварину.

106. Прочитайте текст мовчки, визначте його тему й головну думку.

Золота рибка

У невеличкій річечці зітхає вода. Над річкою ростуть дві тополі. Давид часто приходить до цих тополь. Хлопець згадує, як на цьому місці він кошиком упіймав між корінням золоту рибку. Вона вмістилася в його дитячій долоні. Луска була блискуча та яскрава, наче зіткана з сонячного проміння.

Хлопець чекав, поки рибка заговорить людським голосом і розгорне перед ним чарівний світ казки. Але вона глипала отвер­ділим ротом і нічого не казала. Рибка задихалася в руці хлопчика. Опуклим райдужним оком вона дивилася в чутливу душу дитини.

Тоді Давид опустив руку у воду. Рибка відчула волю, стрепе­нулася, завмерла, підвела червоні плавники й зникла в глибині.

І хоч золота рибка не заговорила до нього, але, певно, мала якісь чари, бо Давид запам’ятав її на все життя (За М. Стельмахом).

* Як ви розумієте вислів чарівний світ казки?

* Визначте в тексті слова, ужиті в переносному значенні.

* Поясніть вислови зітхає вода, райдужне око, дивитися в душу.

* Які типи мовлення поєднано в тексті?

* Прочитайте речення, у яких описано золоту рибку.

* Складіть колективно план тексту, запишіть його. За планом напишіть переказ тексту.

107. Я — РЕДАКТОР

Прочитайте речення, визначте допущені в них лексичні помилки. Запишіть речення, виправивши помилки.

1. За вірну відповідь на уроці я получив гарну оцінку. 2. Моє відношення до прочитаного оповідання я виразив у своєму творі.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Вірна відповідь

Відношення до людей

Получити оцінку

Виразив думки

Правильна відповідь

Ставлення до людей

Одержати (отримати) оцінку

Висловив думки


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити