Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 7. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. СИНОНІМИ

108. Прочитайте. Які слова називають ту саму дію?

Кожна людина свою вдачу має. Он Оля Тишкова — не ходить, а капотить на своїх височеньких каблучках. Дід Юрко не ходить, а човгає, чапає, часом шкутильгає, а як підтомиться, то плентається чи там чвалає. Сидір Наумович, як усі кажуть, суне. Це старі так, а молоденькі — підтюпцем женуть. Хто йде розгонисто й швидко, того питають: «Куди це ти чимчикуєш?» (За І. Сенченком).

* Яке зі слів виражає загальне, основне значення усіх вами названих?

* Що ви знаєте про синоніми? Яка їхня роль у мовленні?

Слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням, називаються синонімами. На­приклад:

• йти, простувати, прямувати, ступати, крокувати, прошкувати, чва­лати, чимчикувати, рухатись, телющитись, тарабанитися;

• швидкий, прудкий, хуткий, шпаркий, квапливий, блискавичний, моторний, жвавий, енергійний, рухливий.

Синоніми утворюють синонімічні ряди, або гнізда. У синоніміч­ному ряду (гнізді) є основне (опорне, стрижневе, ключове) слово, яке найчіткіше виражає загальне значення синонімів.

Наприклад: великий, здоровий, крупний, неосяжний.

У тлумачних словниках синоніми часто використовують для пояс­нення значень слів. Є спеціальні словники синонімів.

109. Подані слова згрупуйте в синонімічні ряди та запишіть. У кожно­му з рядів підкресліть опорне слово, що вміщує основне значен­ня слів синонімічного ряду.

Розумний, відважний, кремезний, жорстокий, сміливий, життєрадісний, безжалісний, доблесний, коренастий, бадьорий, мужній, жилавий, немилосердний, веселий, плечистий, безпощадний, хоробрий, опасистий, дебелий, чемний, нещадний, мудрий, мажорний, ввічливий, розважливий, лютий, ґречний, розсудли­вий, безстрашний.

* 3 одним рядом синонімів складіть висловлення. Яким роблять мов­лення синоніми?

У мові є так звані абсолютні синоніми. Вони є повністю рівно­значними і тотожними за значенням.

Наприклад: літера — буква; сім'я — родина; райдуга — веселка; сто­ліття — сторіччя, вік; баритися — гаятися; тільки — лише; крізь — через.

Абсолютних синонімів у мові небагато.

Більшість синонімів розрізняються відтінками значень: красивий — гарний — вродливий — привабливий — чарівний — чудовий.

110. Прочитайте прислів’я, визначте в них си­ноніми. Які з них є абсолютними?

1. Не лукав, не хитруй, а добре працюй. 2. Де багато шуму й гамору, там мало толку. 3.Диво — як сито, а чудо — як решето. 4. З пустого в порожнє переливати нічого. 5. Ку­ций безхвостого не дожене. 6. Де можна в лантух, там мішка не треба. 7. Хвалився гор­щик, що розіб’є казана. 8. Хто збився з до­роги, той радий і стежині. 9. Глузд за розум завернув. 10. З нього ні діла, ні роботи.

111. До поданих слів доберіть синоніми, утворені синонімічні ряди запишіть. Які з дібраних вами синонімів абсолютні?

Абетка, оселя, жовтогарячий, цуценя, рухатися.

Пес і собака — то вдача однака.

ДОВІДКА

Оранжевий, помаранчевий, апельсиновий; пересуватися, перемі­щатися, ворушитися, просуватися; щеня, собача, песеня; домівка, помешкання, квартира, житло, господа; азбука, алфавіт.

Більшість синонімів відрізняються відтінками лексичного зна­чення. Так, слово дорога означає смугу землі, призначену для їзди чи ходіння; шлях сполучає населені пункти; шосе — це дорога з твердим покриттям; бруківка — частина дороги або вулиці, вимощена камінням; гостинець — великий битий шлях; манівець — обхідний, непрямий шлях.

Здебільшого синоніми належать до тієї самої частини мови.

Наприклад:

• чемний, привітний, люб'язний, делікатний — прикметники.

• іти, шкандибати, плестися, дибуляти — дієслова.

112. Прочитайте, визначте синоніми. Якими частинами мови вони є?

Поясніть відмінності у відтінках лексичного значення кожного із синонімів (якщо вони є).

1. Ой говори, балакай, розмовляй! (Г. Мазуренко). 2. Ви мо­жете белькотіти щось собі під ніс, теревенити з друзями, балакати з сусідами чи вести переговори з партнерами. І всі всі вас будуть слухати (3 журналу). 3. Ти з матір’ю погомони, Іване (А. Малиш­ко). 4. Молодиці цокотіли, як птиці на дереві (І. Нечуй-Левицький). 5. Не триндич. Сказав — значить роби (Ю. Збанацький).

Як ви гадаєте, яка роль синонімів у мовленні? Відповідь про­ілюструйте прикладами.

113. Перепишіть, уписуючи на місці крапок дібраний із довідки синонім.

1. Світ широкий і розлогий, скрізь ведуть шляхи й… (Н. Забі­ла). 2. Тільки в праці я красивий та… (Є. Гуцало). 3. Ти будь чесний і…, і веселий всім на втіху (За П. Ребром). 4. Не здамся, не здриг­нусь,… (П. Перебийніс). 5. Кудись поділись сум,…, і хочеться без­мірно жить (О. Лупій).

ДОВІДКА

Дороги, зажура, вродливий, правдивий, не відступлю.

Синоніми допомагають точніше висловити думку, роблять мовлен­ня виразним, образним, яскравим. Уміле використання синонімів — важливий показник знання мови та мовленнєвої майстерності.

Синонімічне багатство — одна з найприкметніших рис української мови.

114. Перепишіть, уписуючи пропущені літери. Визначте синоніми.

Якими частинами мови вони є?

1. Мужність і відвага в..дуть до пер..моги. 2. Справжня люди­на хоробра, смілива. 3. Бував у великому решеті і в малому ситі. 4. Хитрого чоловіка від лукавого часом не відрізниш. 5. Ворог л..ше вади й недоліки помічає. 6. Буря, біда і війна не тривають вічно й безкінечно.

Укажіть речення з однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

115. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ

Перепишіть, уникаючи повторів слів. Для цього повторювані слова замінюйте їхні­ми синонімами.

Понад берегами озера стояли великі білі птахи. Птахи пильно дивилися у воду.

Ось один птах злетів і зник у хащах очеретів.

За цим птахом знялися другий птах і третій.

Один із птахів загубив перо. Перо впало недалеко. Ми підняли перо. Що це було за чудове перо! Перо чарувало витонченою формою, білосніжним кольором, було пухнасте, м’яке. Пір’їна нагадувала художній твір.

Це було перо білої чаплі. Саме розкішне пір’я чапель відіграло в їхній долі сумну роль. У кінці позаминулого століття пір’ям оздоблювали капелюшки. Дуже скоро у країнах Європи білі чаплі стали рідкісними птахами (3 книжки «У світі тварин»).

* Чи виграв текст після заміни однакових слів їхніми синонімами? Чому?

* Який предмет описано в тексті? Якими спільнокореневими словами це слово назване? Як ви думаєте, чи потрібно замінювати синоніма­ми спільнокореневі слова? Чому?

Біла чапля

Слова, що повторюються в сусідніх реченнях тексту, потрібно замі­нювати їхніми синонімами. Так само потрібно замінювати синонімами спільнокореневі слова.

Наприклад. Галченя було жовтороте, але не дуже мале. Пір'я на галченяті на ньому вже повиростало. Ще трохи — і галченя пташеня літатиме добре (За Г. Демченко).

Дуже часто повторювані слова замінюють особовими займенника­ми він, вона, воно, вони. Такі слова називають текстуальними синоні­мами, адже однакове значення вони мають лише в конкретному тексті.

У нашій мові, як і в усіх інших, уживається чимало слів, запозичених з інших мов: англійської, німецької, французької, італійської та багатьох інших.

Наприклад: комп'ютер, ноутбук, диктант, концерт, пейзаж.

Уживати запозичені слова варто тоді, коли вони не мають україн­ських відповідників, тобто синонімів.

Якщо ж такі синоніми є, зловживати іншомовними словами не слід. Наприклад, краще говорити книголюб (а не бібліоман), ознака (а не симптом), тотожний (а не ідентичний).

116. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

Перепишіть незграбно перекладені англійські прислів’я, замі­нюючи, де потрібно, іншомовні слова українськими відповідни­ками, поставивши їх у потрібній граматичній формі.

1. Егоїзм — кепський радник. 2. Імітована доброта не варта по­дяки. 3. Якби заздрість була інфекційна, цілий світ був би хворий. 4. Заздрощі цілять в інших, а травмують себе. 5. Щоб судити про пудинг, треба його покуштувати.

ДОВІДКА

Себелюбство, шкодити, удаваний, заразна, запіканка.

117. До іншомовних слів доберіть із довідки синоніми — слова україн­ської мови. Запишіть слова парами.

I. Процент, аргумент, лайнер, адвокат, лексикон.

II. Пілот, контроль, аплодисменти, імітація, лаконічність.

ДОВІДКА

І. Відсоток, літак, захисник, доказ, словник.

ІІ. Льотчик, оплески, перевірка, наслідування, стислість.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити