Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 8. АНТОНІМИ

118. Прочитайте прислів’я, укажіть у них слова з протилежним лек­сичним значенням.

1. За роботою добро ходить, а за лінощами — зло. 2. Де гірка праця, там солодкий відпочинок. 3. Краще розумна догана, ніж нерозумна похвала. 4. Брехня тільки доти стоїть, доки правда не прийде. 5. Одні очі і плачуть, і сміються. 6. Від одного берега від­став, а до другого не пристав. 7. Запряг прямо, та поїхав криво.

* Що ви знаєте про антоніми? Якими частинами мови є антоніми в кожному з речень?

Слова з протилежним лексичним значенням називаються антонімами. Антоніми утворюють не ряди, як синоніми, а пари. Наприклад: день — ніч; великий — малий; дозволяти — забороняти, голосно — тихо, там — тут.

Антоніми є словами тієї самої частини мови.

Часто антоніми включають до статей тлумачного словника, щоб точніше пояснити лексичне значення слів. Є спеціальні словники антонімів.

119. Прочитайте вірш, правильно інтонуючи речення. Випишіть анто­німи парами.

Два брати жили на світі,

Був один з них працьовитий,

А другий — ледачий дуже.

Слухай казку про них, друже.

Той хоробрий і правдивий,

Той брехливий, полохливий,

Той розумний, той дурний,

Той великий, той малий.

День і ніч брати сварились

І ніколи не мирились.

Все, що перший будував,

Другий миттю руйнував.

Кожен рать повів свою,

Стрілись вороги в бою.

Із високим стрівсь низький,

На товстого йшов худий,

Стрів білявого чорнявий,

Огрядні го — худорлявий,

На сумного йшов веселий,

На тендітного — дебелий.

Ця кривавая війна —

Нині сива давнина.

Хоч брати вже й помирились,

Після них слова лишились,

Дуже горді, незалежні,

Абсолютно протилежні.

В мові ці слова живуть,

їх антонімами звуть.

Алла Свашенко

120. Прочитайте. У кожному з речень визначте антоніми. Які з них є спільнокореневими словами?

1. Що руками будується, те руками й руйнується (Б. Хмельницький). 2. Чужа дорога не приведе до рідного дому (О. Довгий). 3. Ревуть Дніпрові береги — зану­рення і виринання (І. Малкович). 4. Че­рез літа в душі несу і перемоги, і пораз­ки (Д. Луценко). 5. У житті, як у метро: одні піднімаються, інші спускаються (Б. Чемерис). 6. Коли хабар заходить у двері, правда виходить крізь вікно (Схід­на мудрість). 7. У землі кроти за всякої погоди для себе риють виходи і входи (Р. Качурівський).

* Роздивіться ілюстрацію. Кого на ній зображено? Розкажіть про цю особу. У розповіді вживайте спільнокореневі антоніми: неволя — воля; бездержавність — державність, програвати — вигравати.

Невідомий художник. Гетьман

До поданих слів доберіть антоніми. Утворені антонімічні пари за­пишіть.

Будень, сумний, збільшувати, розлука, жартома, забути, брехливо.

* Якими частинами мови є слова кожної утвореної антонімічної пари?

* 3 двома антонімічними парами складіть і запишіть речення.

122. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ

До поданих слів доберіть однокореневі антоніми, які різняться префіксами або суфіксами.

ЗРАЗОК

Правда, сходитись, журливий, кореневище, вовчик, ведмедисько, заселитись, славний.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте антоніми.

1. Ух..ляйся від зла і твори добро (3 Біблії). 2. І гірко, й солодко мені пригадувать м..нулі дні (М. Луків). 3. Правди в бр..хні не роз­мішуй (В. Симоненко). 4. Ж..ттєві істини прості, неначе бат..кові поради. Не все можливо у ж..тті купити чи продати (П. Перебий­ніс). 5. Кожна людина за свій вік наковтаєтеся і радості, і п..чалі (М. Стельмах).

* З’ясуйте, якими частинами мови є антоніми в кожному з речень.

* Укажіть речення з однорідними членами.

124. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи антоніми.

1. Цей уміє з чорного зробити…. 2. Чи будень чи… — усе йому безділля. 3. В очі співає, а…. лає. 4. Гнів у нього крокує попереду, розум —…. 5. Вічно пхає свою ложку в… миску. 6. На ньому далеко не поїдеш — де сядеш, там і… .

ДОВІДКА

Позаочі, неділя, біле, позаду, чужа, злізеш.

* На яку людську рису вказує кожне з прислів’їв?

* Складіть висловлення (усно) «Чого навчають нас прислів’я». Вико­ристайте антоніми.

125. До поданих слів доберіть антоніми, враховуючи багатозначність цих слів.

Світлий, глибокий, старий, холодний, недалекий.

* Дві антонімічні пари уведіть до самостійно складених речень.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння

ДОКЛАДНИЙ УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ, ЩО МІСТИТЬ СИНОНІМИ ТА АНТОНІМИ

126. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.

Друзі

Лиско — звичайний дворовий пес.

Він капловухий, має на лобі білу зірку.

Його сіра шерсть дуже кудлата, кошла­та і патлата. За спиною Лиско завжди тягає силу-силенну реп’яхів. По тому, що на шерсть начіпляється, можна вга­дати, де пес був.

Тигрик з’явився в бабусі після того, як пропала десь стара кіш­ка. Ніхто, мабуть, не радів кошеняті так, як Лиско. Пес стрибав, скакав, підскакував з радощів. Він не тільки гавкав, а й скавучав, ще й тихо повискував. А хвостом метлюхав так, що дивувалися, як він не відірвався.

Тигриком кошеня назвали не випадково. Воно було руде, сму­гасте й зовсім не лагідне, а люте. Якось Лиско відштовхнув Тигрика від миски з молоком. Кошеня розсердилося, розгнівалося, роздра­тувалося. Воно наїжачилося, розпушило хвіст і дряпонуло пса по морді.

Та ця сварка не призвела до ворогування між Лиском і Тигри­ком. Незабаром вони не сварилися, а дружили.

З чого почалася їхня дружба, невідомо. Можливо, відтоді, як сусідський собака напав на Тигрика, а Лиско прогнав того пса з двору. А може, тоді, як Тигрик відступив Лискові смажене ку­ряче крильце. Проте дружба між ними з кожним днем міцніла (За Б. Комаром).

* Який тип мовлення є в тексті головним? Як ви це визначили?

* Який тип мовлення є допоміжним? Прочитайте речення, що містять елементи опису обох тварин.

* Визначте стиль тексту, свою думку підтвердіть прикладами з тексту.

* Укажіть ужиті в тексті синоніми та антоніми. Яка їхня роль в описі тва­рин?

* Складіть колективно план тексту, запишіть його.

* Перекажіть за планом текст (усно). Уживайте синоніми та антоніми.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Говоріння

СКЛАДАННЯ ТА РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ

127. Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутися між покупцем і продавцем (продавчинею) магазину канцприладдя. До поданих етикетних формул доберіть із довідки синонімічні. Утворені си­нонімічні ряди використайте в діалозі.

Добридень, спасибі, будь ласка, прощавайте, вибачте.

ДОВІДКА

Дякую (дуже вдячн(-ий, -а); прошу; бувайте (до побачення, до зу­стрічі, на все добре, бувайте здорові, ходіть здорові); перепрошую (прошу вибачити, даруйте).

128. Складіть і розіграйте діалог між двома читачами (читачками) ра­йонної бібліотеки, один (одна) з яких ще не знає правил користування книгозбірнею, інший (інша) підказує, як записатися, як добирати літературу. У репліках діалогу використайте подані синоніми. Не забувайте про необхідність уживання синонімічних етикетних формул.

Спочатку, насамперед, передовсім; розповісти, розказати, повідо­мити; з’ясувати, дізнатися, визначити; відшукати, знайти; шафи, сте­лажі; скринька, ящик; розмовляти, говорити, спілкуватись.

* Чи доводилося вам «лікувати» пошарпані бібліотечні книжки? Розка­жіть про це. У розповіді вживайте антоніми.

129. Складіть і розіграйте діалог між п’ятикласницею та її бабусею. Дівчинка обстоює думку про недоцільність однакового для всіх учнів шкільного одягу. Бабуся наполягає на перевагах єдиної шкільної форми. У репліках діалогу використайте подані антоні­мічні пари. Не забувайте про необхідність уживання синоніміч­них етикетних формул.

Користь — шкода; радість — сум; сміх — сльози; однаковий — різ­номанітний; подібний — відмінний; смак — несмак; однотонний — різнокольоровий; праця — відпочинок; зібраність — розслабленість; увага — неуважність.

* Як ставитеся до однакової шкільної форми ви? У відповіді вживайте синоніми.

130. Складіть і розіграйте діалог між двома товаришами-уболівальниками. Тема спілкування — обговорення недавнього матчу між шкільними футбольними командами (співрозмовники вболіва­ють за різні команди). У репліках діалогу використайте подані антонімічні пари.

Швидкий — повільний, сильний — слабкий, енергійний — вайлуватий, ініціативний — байдужий, запальний — урівноважений, чемний — грубий, майстер — невмійко, везунчик — невдаха.

131. Складіть і розіграйте діалог між п’ятикласником (п’яти­класницею) та працівником майстерні ремонту смартфонів і мережевих телефонів. Учень (учениця) розпитує про правила користування приладом, майстер дає поради щодо правильного користування. Не забувайте про необхідність уживання синоні­мічних етикетних формул.

Будь ласка, прошу вас, будьте люб’язні, прошу вас, маю до вас прохання…, чи можу звернутися до вас із проханням…, дозвольте вас попросити…, якщо ваша ласка…; дякую, спасибі, дуже вам вдячн(-ий, -а);

До побачення! Прощавайте! До зустрічі! Щасти! Бувайте здорові!

Ми ще побачимось! Ми ще зустрінемось!

132. Складіть і розіграйте діалог між двома подругами, які відвідали естрадний концерт. Одна з них є шанувальницею одного співака, другій більше подобається інший виконавець. У репліках діалогу використайте подані антонімічні пари.

Голосистий — безголосий, сором’язливий — нахабний, спритний — незграбний, говіркий — мовчазний, базікало — мовчун, рухливий — незграбний, яскравий — бляклий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити