Підручник Українська мова 5 клас - О.П. Глазова - Освіта 2018

Юні громадяни інформаційного суспільства!

ВСТУП

§1. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА - ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

§ 2. УСНІ Й ПИСЬМОВІ ВИСЛОВЛЕННЯ, ТЕКСТ. ІНТОНАЦІЯ РЕЧЕНЬ, РІЗНИХ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В КІНЦІ РЕЧЕННЯ

§ 3. СЛОВО ЯК КОМПОНЕНТ РЕЧЕННЯ. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. СЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 4. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 5. ОДНОЗНАЧНІ І БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА

§ б. ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

§ 7. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. СИНОНІМИ

§ 8. АНТОНІМИ

§ 9. ОМОНІМИ

§ 10. ПАРОНІМИ

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 11. ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ - ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА Й СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА

§ 12. ЗМІНЮВАНІ Й НЕЗМІНЮВАНІ СЛОВА

§ 13. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ПРЕФІКС, СУФІКС

§ 14. ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 15. ЗВУКИ МОВИ Й ЗВУКИ МОВЛЕННЯ

§ 16. ЗВУКИ ГОЛОСНІ Й ПРИГОЛОСНІ, ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ, ТВЕРДІ Й М’ЯКІ (ПОВТОРЕННЯ)

§ 17. ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ

§ 18. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ (повторення). ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ БУКВАМИ ґ і г

§ 19. СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

§ 20. ОРФОЕПІЧНА ПОМИЛКА

§ 21. ОРФОГРАМА. ОРФОГРАФІЧНЕ ПРАВИЛО. ОРФОГРАФІЧНА ПОМИЛКА. ВИМОВА НАГОЛОШЕНИХ І НЕНАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ

§ 22. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 23. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ РОЗ-, БЕЗ-

§ 24. СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 25. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§ 26. ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ у - в, і - й

§ 27. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-)

§ 28. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ РОЗ- (РОЗІ- )

§ 29. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. БУКВИ ь, і, є, ю, я. СПОЛУЧЕННЯ ЛІТЕР ьо, йо

§ 30. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ

§ 31. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

§ 32. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ М'ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ТА ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 33. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ Й ЗАЛЕЖНЕ СЛОВА У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

§ 34. РЕЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З ОДНИМ ГОЛОВНИМ ЧЛЕНОМ

§ 35. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЕННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ

§ 36. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ: ОКЛИЧНІ Й НЕОКЛИЧНІ

§ 37. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ: ДОДАТОК, ОЗНАЧЕННЯ, ОБСТАВИНИ

§ 38. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ а, але, і). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 39. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

§ 40. ЗВЕРТАННЯ. РОЛЬ ЗВЕРТАНЬ У РЕЧЕННІ

§ 41. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИМИ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ І СПОЛУЧЕННЯМИ СЛІВ

§ 42. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І СПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ

§ 43. ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

§ 44. ДІАЛОГ. ТИРЕ ПРИ ДІАЛОЗІ

§ 45. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ РОКУ

ДОВІДКОВЕ БЮРО

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

СЛОВНИЧОК ЮНОГО МОВОЗНАВЦЯ

СЛОВНИЧОК НАЗВ ПОЧУТТІВ

СЛОВНИЧОК ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ СЛІВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити