Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

Запам’ятаймо!

Речення — це слово або декілька слів, пов'язаних за змістом і граматично. Речення має завершену інтонацію, виражає закінчену думку.

Наприклад: Ми завжди відчуваємо за вчинками дітей атмосферу в сім’ї.

Порівняйте ознаки словосполучення і речення.

Словосполучення

Речення

• складається щонайменше з двох слів;

• має головне слово й залежне слово;

• є будівельним матеріалом для речення

• може складатися з одного слова, групи слів;

• має граматичну основу (підмет і присудок);

• є будівельним матеріалом для тексту, виражає закінчену думку

400. Спишіть текст. Підкресліть у кожному реченні головні члени речення.

Сім’єю ми називаємо чоловіка, дружину, їхніх батьків і дітей. Стосунки в родині ґрунтуються на любові, взаєморозумінні, пошані. Діти, поважайте свій рід і не цурайтеся його.

Усміхнімось!

401. 1. Прочитайте жарт

Які ми родичі?

— Іване, кажуть, родичі ми з вами.

Чи так? Скажи, будь ласка.

— Аякже! Ваша мати нашій мамі

двоюрідна Параска.

Д Білоус

2. Поясніть слово двоюрідний. Чи є у вас двоюрідні родичі?

402. Складіть речення з поданих слів і запишіть їх.

1. До, вода, український, народ, ставитись, шанобливо.

2. Вона, необхідна, всі, живі, істоти.

3. Цілюща, сила, мати, мінеральний, вода, з, джерело.

403. Спишіть текст, підкресліть у кожному реченні присудки.

З першої миті життя схиляються над нами обличчя матерів. У тривозі й любові вдивляються матері у своїх дітей. Усім своїм життям, прикладом і вихованням вони утверджують у нас людяність, бережуть від усього лихого. Вони бажають нам щастя. Матері завжди думають про те, щоб їхні діти жили гідно серед людей і творили добро на своїй землі (За О. Сизоненком).

404. 1. Прочитайте. Що потрібно зробити, щоб подана група слів перетворилася на речення?

Біля водойм українці часто висаджували верби дерева захищали воду від бруду зарослі верболозу допомагали знаходити джерела.

2. Запишіть утворені речення. Підкресліть головні члени речення.

Пригадаймо!

405. Розгляньте малюнок. Складіть за ним розповідь про речення. Відповідь проілюструйте прикладами.

Запам’ятаймо!

Граматична основа речення складається з підмета і присудка (головних членів речення).

Наприклад: Помітно оголилися дерева.

Підмет називає особу або предмет, про які йдеться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

Наприклад: Діти посадили в шкільному дворі вербову гілочку.

Присудок повідомляє, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, що він є.

Наприклад: Діти посадили в шкільному дворі вербову гілочку й виростили з неї дерево.

406. 1. Прочитайте речення. Назвіть у кожному реченні граматичну основу.

1. Вода в решеті не встоїться. 2. Вода все сполоще. 3. Вода і камінь довбає. 4. Верба воду береже (Народна творчість).

2. Доберіть прислів’я про воду. Запишіть його, підкресліть підмет і присудок.

407. Запишіть прислів'я, вставляючи пропущений підмет з довідки.

Підкресліть у кожному реченні головні члени речення.

1. Хвалилася … своїми дітьми. 2. Кожна … своє болото хвалить. 3. Веселий … — сім’ї радість. 4. Одна … весни не робить. 5. … в мішку не купують.

Довідка: гість, ластівка, жаба, кіт, сова.

Запам’ятаймо!

Це цікаво!

Граматична основа речення (підмет і присудок) ніколи не розділяються жодним розділовим знаком, крім тире (—). Тире

ставлять для підкреслення паузи й виділення інтонацією присудка. Виділення інтонацією присудка часто підсилюється наявною (або уявною) часткою це.

Наприклад: Чоловікголова в хаті. Матиберегиня роду. Життя прожити — не поле перейти. Злість — це зброя слабких (Народна творчість).

408. 1. Підготуйте й запишіть розповідь на тему «Моя родина», вживаючи в реченнях різні форми вираження присудків. Скористайтеся поданими запитаннями.

1. Якою є ваша родина? (Знаною, великою, відомою, дружною, співучою, талановитою…).

2. Звідки походить ваше прізвище?

3. Людей яких професій об’єднує ваша родина?

4. Чи часто ви збираєтеся разом?

5. Яких традицій ви дотримуєтеся?

6. Як ваша сім’я любить відпочивати?

2. Підкресліть у реченнях головні члени речення. Назвіть, якими частинами мови вони виражені.

409. 1. Прочитайте текст. Визначте, якими частинами мови виражені головні члени речення.

Родовідна пам’ятьявище в українському побуті унікальне. Кожний мав знати поіменно свій родовід від п’ятого чи навіть сьомого коліна.

Пам’ять про своїх пращурів була природною потребою. Триматися свого роду, оберігати сімейні реліквії та традиції й передавати їх у спадок наступним поколінням було обов’язком (За В. Скуратівським).

2. Випишіть речення, у яких присудок виражений дієсловом та іменником.

410. 1. Прочитайте прислів’я (читати потрібно за годинниковою стрілкою, пропускаючи одну клітинку).

2. Складіть речення про родину, використовуючи словосполучення: має берегти, може радіти, повинні допомагати. Яким членом речення є ці словосполучення в складених вами реченнях?

Запам’ятаймо!

Граматична помилка — це неправильне утворення слів, їх форм, порушення в будові словосполучень і речень. Найпоширеніші граматичні помилки:

• неправильне утворення форми прикметника: самий цікавий (правильно — найцікавіший);

• ненормативне утворення відмінкових форм різних частин мови та особових форм дієслів: по деревам (правильно по деревах), шестидесяти (правильно — шістдесяти); бачеш (правильно — бачиш);

• неправильна будова словосполучень: дякую вас (правильно — дякую вам); пам’ятник Шевченка (правильно — пам’ятник Шевченкові); сміятися над чужою помилкою (правильно — сміятися з чужої помилки);

• неправильна будова речень: Збираючись у ліс, насунулася гроза (правильно — Коли ми збиралися в ліс, насунулася гроза); ідучи в табір, нам було радісно (правильно — Їдучи в табір, ми раділи).

Граматичну помилку позначають великою літерою Г.

411. Прочитайте речення. Знайдіть граматичні помилки. Виправте їх і запишіть правильний варіант.

1. На Подолі в Києві стоїть пам'ятник Сковороди. 2. Робота п’ятикласника заслуговує уваги. 3. Тварин розрізняють по цим ознакам. 4. Олена написала самий кращий твір. 5. Скаче заєць по полям, а білка — по деревам. 6. Щоб створити велику мозаїку, нам не вистачило шестидесяти камінців. 7. Хоч бачеш на верхівці дерева спілу грушку, але дістати її не можеш. 8. Моя менша сестра дуже хоче навчатися музиці.

412. 1. Прочитайте. Визначте, у якій колонці подано правильні словосполучення. Запишіть їх.

вибачте мені

вибачте мене

дякую вам

дякую вас

завдання з математики

завдання по математиці

по гарячих слідах

по гарячим слідам

навчати мови

навчати мові

перекладати українською

перекладати на українську

продаж товарів

продажа товарів

скажу про брата

скажу за брата

думав про матір

думав за матір

подякувати лікареві

подякувати лікаря

знущатися з тварин

знущатися над тваринами

не звертати уваги

не звертати увагу

зубний біль

зубна біль

виставка-продаж

виставка-продажа

2. Складіть 5-6 речень з правильними словосполученнями (на вибір). Запишіть їх.

Повторюємо орфографію

413. 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Щ(и, е)рий, (с, з)повитий, числе(н, нн)ий, (з, с)цена, п(о, а)лонина, пан(о, а)рама, тишком/нишком.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Адрес, адреса, безладдя, борозна буревій, випадок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити