Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

§ 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

536. Мовознавча розминка. Установіть відповідність між назвою мовознавчої науки й тим, що вона вивчає.

1

фонетика

А

особливості мовних стилів

2

графіка

Б

частини мови

3

орфоепія

В

знаки письма

4

орфографія

Г

звуки мови

5

лексикологія

Д

правила вимови

6

фразеологія

Е

правопис, систему правил написання слів

7

лексикографія

Є

правила вживання розділових знаків

8

будова слова

Ж

словниковий склад мови

9

словотвір

3

лексичне значення фразеологізмів

10

граматика

И

морфологію та синтаксис

11

морфологія

І

правила укладання словників

12

синтаксис

Ї

частини, з яких складається слово

13

пунктуація

Й

способи творення слів

14

стилістика

К

будову словосполучень і речень

2. Запишіть, з якими мовознавчими науками ви ознайомилися в цьому навчальному році.

537. Розгадайте ребус і запишіть твердження, яке зашифроване в ньому.

538. Виконайте тестові завдання.

1. Два звуки може позначати група букв у рядку

А я, у, і, а

Б ї, ю, є, а

В я, ю, є, я

Г я, ю, о, ї

Д є, ї, я, у.

2. Звук [е] чується чітко, без наближення до звука [и] в слові

А щедрий

Б земля

В грудень

Г весело

Д череда

3. Буква я позначає два звуки в слові

А колишуться

Б чекання

В глядач

Г пісня

Д мелодія

4. Кількість букв не відповідає кількості звуків у слові

А Батьківщина

Б Ізюм

В Маріуполь

Г віджити

Д синє

5. М’який приголосний є в слові

А вода

Б село

В небо

Г лютий

Д тиша

539. Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є: а) букви, що позначають два звуки; б) букви, що не позначають жодного звука; в) дві букви, які позначають один звук.

Капці для Рудька

Вмостилася Тетянка проти вікна і щось шиє. А надворі джмелі дзижчать, метелики літають, пташки щебечуть... Так захопилася Тетянка, що не помітила, як і бабуся до хати зайшла:

— А що це мала швачка мудрує? — наділа окуляри, придивляється.

— Капці для Рудька,— відповідає Тетянка. — Іди, йди сюди, Рудьку, приміряю на твою лапку, щоб не тісні були.

Тепер бабуся зняла окуляри від здивування:

— Отаке придумати! Хіба ж котики взуті ходять!

— Е, бабусю,— лукаво дивиться на неї Тетянка,— коли ти Рудьку на лапку наступила, а він занявчав, що ти тоді казала? Не ходи босий!.. (За В. Чухлібом).

540. 1. Знайдіть букви-втікачки, поясніть це явище в мові.

Проїзд — проїзний, тиждень — тижневий, перстень — персні, захист — захисник, радість — радісний, серце — сердечний, брязкіт — брязнути, блиск — блиснути, користь — корисний, щастя — щасливий, честь — чесний.

2. Назвіть слова, у яких приголосні не спрощуються.

3. Складіть із ними речення.

541. 1. Запишіть подані слова у дві колонки за зразком.

Зразок

Слова, що пишуться

з апострофом

без апострофа

від’їжджати,...

виїзний, ...

Голуб..я, цв..яшок, дерев..яний, М..юнхен, зав..язь, дзв..якнути, з..єднаний, вар..яг, зів..ялий, грав..юра, з..явитися, біль..ярд, з..ясувати, гриль..яж, ім..я, духм..яний, комп..ютер, об..єктив, різдв..яний, пам..ять, моркв..яний, п..єса, пів..яблука, під..їзд, подвір..я, прислів..я, бур..я, рум..янок, солов..їний, р..яска, трав..яний, св..ято, хлоп..ячий, цибул..я, черв..як.

542. 1. Виконайте тестові завдання.

1. Звук — це найменша неподільна одиниця, яку ми

А вимовляємо

Б чуємо

В вимовляємо та чуємо.

2. Буква — це

А графічне відображення звука

Б алфавіт

В транскрипція

3. В українській мові звуків

А менше, ніж букв

Б більше, ніж букв

В стільки ж, як і букв

4. У слові Тернопіль

А 9 звуків

Б 8 звуків

В 10 звуків

5. НЕПРАВИЛЬНО позначено наголос у слові

А кропива

Б донька

В грошей

6. НЕПРАВИЛЬНО позначено перенос у слові

А мрі-я

Б дик-тор

В кур’-єр

7. Сполучник і НЕПРАВИЛЬНО вжито в рядку

А Іван Богуні Максим Кривоніс

Б Париж і Київ

В Марія і Ольга

8. М’який знак (ь) пишеться в дієслові

А граєш..ся

Б дивуєш..ся

В тренуєтеся

9. Дієслово, у якому о у відкритому складі чергується з і в закритому складі при зміні форми слова чи творенні нових слів, це —

А будова

Б огорожа

В ворона

10. Слово, у якому є НЕ чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, це —

А семеро

Б плести

В мережа

11. Слово, у якому е чергується з и при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, це —

А заберу

Б застебнути

В берегти

12. При відмінюванні слова Чугуїв чергуються звуки

А [і] - [е]

Б [і] - [є]

В [і] - [и]

13. Якщо вжити слово рука в М. в., то звук [к] чергується зі звуком

А [ж]

Б [з']

В [ц']

14. З м'яким знаком (ь) пишеться форма слова

А на Натал..ці

Б на нен..ці

В на хустин..ці

15. У всіх словах потрібно писати літеру и в рядку

А бр..кет, обітн..ця, вих..лятися, вар..во

Б зач..нати, дуж..чка, зл..денний, вул..чка

В метел..ця, поч..нати, ліхтар..к, п..ца

16. М'який знак (ь) НЕ пишеться в усіх словах рядка

А чигирин..ський, на сопіл..ці, ріж..те, лазур..ю

Б сер..йозний, Ткач..ов, стіл..чик, плач..те

В хар..ківський, рибал..ський, перевір..те, т..мяний

17. Потрібно писати апостроф у всіх словах рядка

А р..юкзак, б..ють, 6ур..ян, о6..єм

Б м..ята, духм..яний, сер..йозний,черв..як

В кав..ярня, матір..ю, пів..яблука, Лук..янченко

18. Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А учас..ник, шелес..нути, студен..ський, чес..ний

Б мас..ниця, особистіс..ний, нещас..ливий, очис..ний

В шіс..надцять, захис..ний, персхрес..ний, доблес..ний

19. Правильну вимову відображає звуковий запис слів у рядку

А квітці [кв’ц':і], глядач [гл'адч]

Б ясен [йсен], чекання [чеикн':а]

В жінка [ж'нка], мідь [м’ід']

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити