Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

§ 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

536. Мовознавча розминка. Установіть відповідність між назвою мовознавчої науки й тим, що вона вивчає.

1

фонетика

А

особливості мовних стилів

2

графіка

Б

частини мови

3

орфоепія

В

знаки письма

4

орфографія

Г

звуки мови

5

лексикологія

Д

правила вимови

6

фразеологія

Е

правопис, систему правил написання слів

7

лексикографія

Є

правила вживання розділових знаків

8

будова слова

Ж

словниковий склад мови

9

словотвір

3

лексичне значення фразеологізмів

10

граматика

И

морфологію та синтаксис

11

морфологія

І

правила укладання словників

12

синтаксис

Ї

частини, з яких складається слово

13

пунктуація

Й

способи творення слів

14

стилістика

К

будову словосполучень і речень

2. Запишіть, з якими мовознавчими науками ви ознайомилися в цьому навчальному році.

537. Розгадайте ребус і запишіть твердження, яке зашифроване в ньому.

538. Виконайте тестові завдання.

1. Два звуки може позначати група букв у рядку

А я, у, і, а

Б ї, ю, є, а

В я, ю, є, я

Г я, ю, о, ї

Д є, ї, я, у.

2. Звук [е] чується чітко, без наближення до звука [и] в слові

А щедрий

Б земля

В грудень

Г весело

Д череда

3. Буква я позначає два звуки в слові

А колишуться

Б чекання

В глядач

Г пісня

Д мелодія

4. Кількість букв не відповідає кількості звуків у слові

А Батьківщина

Б Ізюм

В Маріуполь

Г віджити

Д синє

5. М’який приголосний є в слові

А вода

Б село

В небо

Г лютий

Д тиша

539. Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є: а) букви, що позначають два звуки; б) букви, що не позначають жодного звука; в) дві букви, які позначають один звук.

Капці для Рудька

Вмостилася Тетянка проти вікна і щось шиє. А надворі джмелі дзижчать, метелики літають, пташки щебечуть… Так захопилася Тетянка, що не помітила, як і бабуся до хати зайшла:

— А що це мала швачка мудрує? — наділа окуляри, придивляється.

— Капці для Рудька,— відповідає Тетянка. — Іди, йди сюди, Рудьку, приміряю на твою лапку, щоб не тісні були.

Тепер бабуся зняла окуляри від здивування:

— Отаке придумати! Хіба ж котики взуті ходять!

— Е, бабусю,— лукаво дивиться на неї Тетянка,— коли ти Рудьку на лапку наступила, а він занявчав, що ти тоді казала? Не ходи босий!.. (За В. Чухлібом).

540. 1. Знайдіть букви-втікачки, поясніть це явище в мові.

Проїзд — проїзний, тиждень — тижневий, перстень — персні, захист — захисник, радість — радісний, серце — сердечний, брязкіт — брязнути, блиск — блиснути, користь — корисний, щастя — щасливий, честь — чесний.

2. Назвіть слова, у яких приголосні не спрощуються.

3. Складіть із ними речення.

541. 1. Запишіть подані слова у дві колонки за зразком.

Зразок

Слова, що пишуться

з апострофом

без апострофа

від’їжджати,…

виїзний, …

Голуб..я, цв..яшок, дерев..яний, М..юнхен, зав..язь, дзв..якнути, з..єднаний, вар..яг, зів..ялий, грав..юра, з..явитися, біль..ярд, з..ясувати, гриль..яж, ім..я, духм..яний, комп..ютер, об..єктив, різдв..яний, пам..ять, моркв..яний, п..єса, пів..яблука, під..їзд, подвір..я, прислів..я, бур..я, рум..янок, солов..їний, р..яска, трав..яний, св..ято, хлоп..ячий, цибул..я, черв..як.

542. 1. Виконайте тестові завдання.

1. Звук — це найменша неподільна одиниця, яку ми

А вимовляємо

Б чуємо

В вимовляємо та чуємо.

2. Буква — це

А графічне відображення звука

Б алфавіт

В транскрипція

3. В українській мові звуків

А менше, ніж букв

Б більше, ніж букв

В стільки ж, як і букв

4. У слові Тернопіль

А 9 звуків

Б 8 звуків

В 10 звуків

5. НЕПРАВИЛЬНО позначено наголос у слові

А кропива

Б донька

В грошей

6. НЕПРАВИЛЬНО позначено перенос у слові

А мрі-я

Б дик-тор

В кур’-єр

7. Сполучник і НЕПРАВИЛЬНО вжито в рядку

А Іван Богуні Максим Кривоніс

Б Париж і Київ

В Марія і Ольга

8. М’який знак (ь) пишеться в дієслові

А граєш..ся

Б дивуєш..ся

В тренуєтеся

9. Дієслово, у якому о у відкритому складі чергується з і в закритому складі при зміні форми слова чи творенні нових слів, це —

А будова

Б огорожа

В ворона

10. Слово, у якому є НЕ чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, це —

А семеро

Б плести

В мережа

11. Слово, у якому е чергується з и при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, це —

А заберу

Б застебнути

В берегти

12. При відмінюванні слова Чугуїв чергуються звуки

А [і] - [е]

Б [і] - [є]

В [і] - [и]

13. Якщо вжити слово рука в М. в., то звук [к] чергується зі звуком

А [ж]

Б [з']

В [ц']

14. З м'яким знаком (ь) пишеться форма слова

А на Натал..ці

Б на нен..ці

В на хустин..ці

15. У всіх словах потрібно писати літеру и в рядку

А бр..кет, обітн..ця, вих..лятися, вар..во

Б зач..нати, дуж..чка, зл..денний, вул..чка

В метел..ця, поч..нати, ліхтар..к, п..ца

16. М'який знак (ь) НЕ пишеться в усіх словах рядка

А чигирин..ський, на сопіл..ці, ріж..те, лазур..ю

Б сер..йозний, Ткач..ов, стіл..чик, плач..те

В хар..ківський, рибал..ський, перевір..те, т..мяний

17. Потрібно писати апостроф у всіх словах рядка

А р..юкзак, б..ють, 6ур..ян, о6..єм

Б м..ята, духм..яний, сер..йозний,черв..як

В кав..ярня, матір..ю, пів..яблука, Лук..янченко

18. Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А учас..ник, шелес..нути, студен..ський, чес..ний

Б мас..ниця, особистіс..ний, нещас..ливий, очис..ний

В шіс..надцять, захис..ний, персхрес..ний, доблес..ний

19. Правильну вимову відображає звуковий запис слів у рядку

А квітці [кв’ ц':і], глядач [гл'ад ч]

Б ясен [й сен], чекання [че ик н':а]

В жінка [ж' нка], мідь [м’ід']


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити