Підручник Українська мова 5 клас - С. Я. Єрмоленко - Грамота 2018

Шановні п’ятикласники!

ВСТУП

§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

§ 2. Усні й письмові висловлення. Аудіювання, читання, говоріння, письмо

§ 3. Текст. Основні ознаки тексту

§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення

§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови

Завдання для самоперевірки

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)

§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник

§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів

§ 12. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів

§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

Завдання для самоперевірки

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова

§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Завдання для самоперевірки

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

§ 20. Приголосні тверді й м'які

§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні

§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю,

§ 24. Склад. Основні правила переносу слів

§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних та позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

§ 30. Спрощення в групах приголосних

§ 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]

§ 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]

§ 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к , х у коренях слів

§ 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с']

§ 35. Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі

§ 36. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, е, ю, я. Правила вживання м'якого знака

§ 37. Правила вживання апострофа

Завдання для самоперевірки

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 38. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні

§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

§ 40. Речення з одним головним членом

§ 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

§ 42. Речення з однорідними членами(без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

§ 45. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами

§ 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

§ 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 48. Діалог. Тире при діалозі

Завдання для самоперевірки

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

§ 49. Лексикологія

§ 50. Будова слова й орфографія

§ 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

§ 52. Синтаксис і пунктуація

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини

§ 54. Діалогічне й монологічне спілкування

§ 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді, опису та елементарного роздуму

§ 56. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

§ 57. Докладний усний і письмовий перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

§ 58. Докладний усний і письмовий перекази тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису

§ 60. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом. Аналіз письмового твору

§ 61. Есе про красу й милозвучність української мови

§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

ДОДАТКИ

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА НАГОЛОСІВ

ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА ПАРОНІМІВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити