Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ДІЄСЛОВО§50. Чергування звуків у дієсловах


У багатьох дієсловах, коли вони змінюють свою форму (вид, час, особу, число), відбувається чергування голосних і приголосних звуків: везти — віз, берегти — беріг, ходити — ходжу, пекти — печу.

Чергування голосних звуків:

[О] переходить в [а] перед суфіксом а- або -ува-: ломити — ламати; скочити — скакати, зіскакувати; [е] переходить в [і] перед суфіксом а або ува-: зберегти — зберігати, чекати —

очікувати, [е] переходить в [и] перед суфіксом -а- в ряді дієслів, корінь яких закінчується на -р або -л: беру — вибираю, стелю — застилаю.

481.  Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис кореневих приголосних.

Гр..бти — загр..бати, вит..рти — вит..рати, защ..пити — защ..пати, к..тити — к..тати, п..ру — обп..раю, ш..птати — наш..птувати, вил..тіти — вил..тати, п..кти — вип..кати, т..рти — ст..рати, завм..рти — завм..рати, г..нити — г..няти, пл..сти — запл..тати.

482.  Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

1.      Хоче море човна розл..мати, трощить, л..мить, піском засипає (Леся Українка). 2. Дихання молодих колосків зб..рається в блакитну пару (М. Коцюбинський). 3. У високих горах б..ре початок ця маленька річечка (О.Донченко). 4. Не вм..рає душа наша, не вм..рає воля (Т. Шевченко). 5. Лелека завм..р посеред озера на одній нозі (Ю. Збанацький). 6. З кущів вил..тів сполоханий птах (Є. Гуцало). 7. Прол..тають над нами віки (Л. Костенко).

483.  Розгляньте таблицю на с. 176. Підготуйте зв’язну розповідь про чергування приголосних звуків у дієсловах.

Звуки, що чергуються

Приклади

І дієвідміна

II дієвідміна

[г] - [ж]

стерегти — стережу

в усіх особах

у 1-й особі однини

[з] - [ж]

низати — нижу

[К ] - [Ч]

скакати — скачу

[х] - [ш]

колихати — колишу

[с] — [ш]

косити — кошу

[д] — [дж]

радити — раджу

Чергування приголосних звуків

484.  Поставте подані дієслова у формі першої особи однини та третьої особи множини, визначте дієвідміну.

Зразок. Гасити — гашу, гасять (II дієвідм.).

Стригти, порізати, розводити, в’язати, казати, носити, чистити.

У дієсловах теперішнього і простого майбутнього часу з основою на б, п, в, м, ф у першій дієвідміні в усіх формах, а в другій дієвідміні в першій особі однини й у третій особі множини перед закінченням з’являється -л-: сипати — сиплю, сиплеш, сипле, сиплемо, сиплете, сиплють; робити — роблю, роблять; терпіти — терплю, терплять; ловити — ловлю, ловлять; ломити — ломлю, ломлять; графити — графлю, графлять.

485.  Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть. Підкресліть вставну -л-.

Лепят из глины, любят природу, ловят бабочек, спокойно спят, прославят школу, купят мороженого, отломят кусочек, шумят в коридоре, сообщают по радио, разграфят журнал, делают выбор.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ЧЕРНІВЦІ

Місто Чернівці розташоване в передгір’ї Карпат на річці Прут. Вважають, що перше поселення виникло тут у другій половині дванадцятого століття, хоча одностайної думки з цього приводу вчені не мають. За час свого існування Чернівці потрапляли під владу Молдавії, султанської Туреччини, Австро-Угорщини і Румунії.

Місто вражає своїми архітектурними пам’ятками й літературно-мистецькими надбаннями. Милують око дерев’яні церкви, чудові споруди університету.

Як народилася назва Чернівці? Вважають, що вона могла виникнути від слова чорний, бо в містечку скрізь чорніли споруди із землі та дуба. Є також інша версія походження назви цього нині найбільшого на Буковині міста: Чернівці були передмістям не існуючого нині міста Цецин, де проживав «чорний» люд — ремісники, чорнороби. Це й породило найменування поселення.

Можливо, в основу назви покладене ім’я Чорний? Тому Чернівці й Чернігів можуть бути якоюсь мірою тезками (За І. Вихованцем).

Чернівці. Національний університет ім. Юрія Федьковича

1. Скільки версій походження назви міста Чернівців ви можете назвати? Яка з них здається вам більш вірогідною?

2. Поясніть, якими способами утворені слова султанський, вигляд, чорнороби, породило.

3. Якому абзацу в тексті відповідає фотоілюстрація? Перекажіть текст, увівши опис зображених споруд.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити