Підручник українська мова 6 клас

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО


§5. Лексика і фразеологія


1.     Що таке лексика?

2.     Які слова називаються однозначними, а які — багатозначними?

3.     Що таке омоніми? Як їх відрізнити від багатозначних слів?

4.     Розкажіть про синоніми й антоніми.

5.     Що ми називаємо фразеологізмом?

46.    І. Прочитайте вірш Євгена Плужника. Поясніть лексичне значення виділених слів.

Над морем високо, на непорушній скелі,

Квіт чарівний на мертвому стеблі,

Горить вогонь, щоб у морській пустелі Знаходили дорогу кораблі.

Буває інколи: уже надія зблідла —

Не відшукати напрямку ніяк!

І враз кладе на хвилі смугу світла Ще не приступний для очей маяк.

Є, Плужник

II.    Випишіть із поезії слова, вжиті в переносному значенні.

47.    Складіть такі речення, щоб слова золотий, залізний, черствий вживались у прямому й переносному значеннях.

48.    Запишіть пари словосполучень у такому порядку: а) ті, в яких є омоніми; б) ті, в яких є синоніми; в) ті, в яких є антоніми.

Маленька кілька — кілька олівців. Дитячий сміх — дитячий плач. Оранжева квітка — жовтогаряча квітка. Обережна качка — качка на морі. Розповісти другові — розповісти товаришеві. Новий знайомий — давній знайомий. Активна людина — пасивна людина. Водяна пара — антонімічна пара. Іспит з математики — екзамен з математики.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв кожної записаної пари слів складеться початок вислову С. Плачинди: «…! Ти ж — як море —   безконечна, могутня, глибинна».

49.    Спишіть речення, ставлячи потрібні розділові знаки. Підкресліть синоніми та вкажіть, якою частиною мови вони виражені.

1.     Місяць тихо крадькома викочується на небо. 2. Величезні гігантські дуби грізно стояли в снігових заметах. 3. Десь у полях і лісах танули сніги вода дзюрчала звідусюди й збігала до ставу (З тв. М. Коцюбинського), 4. Біду і горе важко подолати, ще важче самому перетерпіть (В. Мордань). 5. Ти з матір’ю поговори погомони Іване (А. Малишко), б. Занесло замело завіяло і дороги мої і мости (М. Шпак).

50. Спишіть речення, підкресліть антоніми.

1.      Прийде літо — усе розмаїто, прийде зима — нічого нема.

2.      Літом пролежиш, а зимою з торбою побіжиш. 3. Восени багач, а навесні прохач. 4. Земля дає все і забирає все. 5. Весна — наші батько і мати: хто не посіє, той не буде жати. 6. Кидай віз, бери сани та й поїдем до Оксани (Нар. творчість).

51. Прочитайте діалог. Скажіть, чому виникло непорозуміння.

—      Дідусю, давайте купимо отого великого кавуна!

—      Я б, онучку, з радістю, але він нам не по кишені.

—      То нічого, ми його в руках понесемо (Нар, творчість).

52. І. Виберіть і запишіть із поданих фразеологізмів синонімічні пари, поясніть значення стійких сполучень слів.

Мокрим рядном накрити; як у жаби пір’я; висіти на телефоні; ні риба ні м’ясо; дати прочухана; з’їхав з глузду; клепку згубив; дроти обривати; макітра кучерява; ні пава ні ґава; як кіт наплакав; капустяна голова.

II. Розгляньте малюнки. Доберіть до них відповідні фразеологізми і складіть речення.

53. Спишіть речення, замінюючи виділені слова фразеологізмами з довідки. Скажіть, які з речень — неперероблені чи перероблені вами — звучать емоційніше, образніше.

1.      Старість білим волоссям припорошила його голову, але він не переставав працювати. 2. Новина впала несподівано. 3. Утома була така сильна, що перемагала все (3 тв. М. Коцюбинського).

4.      Виявилося, що Іван усе вміє робити. 5. Не можна так, щоб дитина нічого не робила. 6. Микола з Андрієм трудились напружено, забувши й про вечерю (3 тв. Ю. Збанацького).

Довідка: як сніг на голову; не покладати рук; в поті чола; брати верх над усім; не братися ні за холодну воду; на всі руки майстер.

54. Допишіть оповідання за поданим початком, використовуючи фразеологізми з довідки. Доберіть до тексту заголовок.

Славко пише твір. Пише, як мокре горить. То у вікно визирне, то почухається, то крадькома розгорне книжку.

Довідка: бити байдики, аж мороз іде поза спиною, всипати перцю, до нових віників пам’ятати.

Повторення вивченого про стилі мовлення

 Залежно від ситуації спілкування використовують різні стилі — мовлення.

Розрізняють п’ять основних стилів: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний.

55. Користуючись таблицею, розкажіть про стилі мовлення.

Стилі мовлення

Стиль

мовлення

Основне призначення

Сфера

вживання

Основні види висловлювань

Розмовний

Безпосереднє спілкування між людьми

Побут

Розмови (діалоги) на побутові теми, приватне листування

Науковий

Повідомлення знань, пояснення явищ, доведення наукових припущень

Наука, техніка, освіта, виробництво

Лекція, доповідь, стаття, підручник

Художній

Відтворення дійсності за допомогою художніх образів

Художня

література

Вірш, поема, оповідання, казка, повість, роман, байка

Офіційно-

діловий

Спілкування в державному, політичному, господарському житті, у ділових стосунках, в організаціях і установах

Дипломатія,

діловодство,

судочинство,

економіка

Закон, постанова, наказ, розписка, ділове листування

Публіцистичний

Вплив на читача і слухача, формування громадської думки

Суспільно-політичне життя

Виступи, доповіді, газетні та журнальні статті

56. Прочитайте уривки з текстів на с. 26. Скажіть, до яких стилів мовлення вони належать. Обґрунтуйте свою думку.

I. Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (Із Конституції України).

II. Зараз же за школою розкинувся великий сад. Він спускався аж до стрімкої кам’яної кручі над морем. Тепер сад чорний, незатишний і прозорий. Коли глянути зі шкільних вікон, то в кінці рівної головної алеї видно синє зимове море. Але це не та ніжна синява моря, яка буває влітку. Часом хвилі міняють свій колір, і, коли на небі купчаться важкі хмари, море тоді має непривітний олов’яний колір (О. Донченко).

III. На уроці географії учитель звертається до Оленки:

— Покажи нам, будь ласка, на карті Чорне море.

Дівчинка, здивовано оглянувши всю карту, говорить:

— А тут усі моря сині (3 календаря).

IV.        Період із 22 липня по 23 серпня у стародавніх римлян називався канікулами — часом, коли Сонце перебуває в сузір’ї Пса (лат. сузір’я Пса — Canis). Поява над горизонтом зірки Сиріус із сузір’я Пса, яка мала назву Canicula, збігалася з настанням великої спеки. На цей час припадала перерва в засіданнях римського сенату. Згодом канікулами стали називати літню перерву в роботі навчальних закладів, а ще пізніше — взагалі всяку усталену перерву в заняттях учнів і студентів. Зараз канікулами називають ще перерву в роботі парламенту (Є. Чак).

V. Учневі здається, що парти, дошка, крейда скрізь такі самі, як у нього в школі; такий самий вигляд мають учителі, книжки, зошити і ручки.

Усі думають, що все завжди було так, так і залишиться.

Напевно, у кожному великому місті повинен бути музей школи, і в цьому музеї мають зберегтися такі класи, які були сто і п’ятдесят років тому, старі парти, стародавні карти і старовинні підручники, одяг учнів і навіть різка, якою колись карали їх (За Я. Корчаком).

57. І. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте стиль мовлення. Доберіть заголовок.

Калина — обыкновенный кустарник высотой до 4 метров с серовато-бурой корой. Листья продолговато-вытянутые или округлые, 5—10 сантиметров в длину и ширину, сверху тёмно-зелёные, снизу серовато-зелёные. Цветки белые или розово-белые; краевые — крупные, бесплодные, средние — мелкие. Соцветия расположены на верхушках молодых ветвей. Плод — овальная красная костянка.

Кетяги калини

Цветёт в мае—июле. Плоды созревают в августе—сентябре. Растёт калина по берегам рек, озёр, болот (З довідника).

кустарник — чагарник расположен — розташований

соцветие — суцвіття     костянка — кістянка

II.     Складіть (письмово) невеликий опис калини в художньому стилі.

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Ділові папери. План роботи. Оголошення

1. Які стилі мовлення ви знаєте?

2. Розкажіть про офіційно-діловий стиль, при потребі використовуючи таблицю «Стилі мовлення» (с. 25).

Різновидом документів є ділові папери: план роботи, оголошення, розписка, заява, протокол, діловий лист, автобіографія, резюме. Латинське слово документ означає: «повчальний приклад, доказ, взірець». Ділові папери є типовими, тобто складаються за певним зразком.

План роботи — це документ, складений для полегшення організації роботи упродовж певного проміжку часу. У плані міститься перелік заходів, зазначено терміни виконання та відповідальних осіб. Головне в цьому документі — точність, чіткість, стислість формулювання. Плани можуть мати різні форми, найчастіше — форму таблиці.

План роботи фольклорного гурту «Жар-птиця» на І семестр 2006/2007 навчального року

пор.

Назва заходу

Дата

проведення

Відповідальний

Відмітки

про

виконання

1

Установче засідання

12.09.2006 р.

Ткаченко О.П.

Виконано

2

Фольклорна експедиція в село Мар’янівка Макарівського району Київської області

27.09.2006 р.

Яремчук К.Т.

Виконано

3

Систематизація зібраних матеріалів

09.10.— 30.10.2006 р.

Прохорова І.С.

Виконано

4

Вивчення колядок і щедрівок

15.11.— 20.12.2006 р.

Шевчук П.А.

Виконано

5

Звітний концерт

26.12.2006 р.

Ткаченко О.П.

Виконано

58. За поданим на с. 27 зразком складіть план роботи шкільного гуртка «Краєзнавець».

 Оголошення має на меті повідомлення широкому загалові про — якийсь захід або подію.

В оголошенні вказують адресата (того, кому адресоване повідомлення), назву події, дату, час і місце її проведення, зазначають адресанта (того, хто склав оголошення).

59. І. Користуючись поданими зразками, складіть оголошення про загальношкільні батьківські збори та про осінній бал учнів шостих класів.

ОГОЛОШЕННЯ

У суботу, 18 вересня 2006 року, о 17 годині в актовій залі школи № 87 відбудеться театралізоване свято «У світі казки». Запрошуємо учнів перших—п’ятих класів.

Драмгуртківці

До уваги учнів 5—6 класів!

21 вересня 2006 року о 10 годині у приміщенні шкільної бібліотеки відкриється виставка «Дари осені». Запрошуємо до участі всіх бажаючих.

Автори найкращої композиції отримають приз.

Дитяча організація «Родина»

II. Розгляньте оголошення. Чим воно відрізняється від поданих вище? Складіть за цим зразком вітальне оголошення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити