Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЗАЙМЕННИК


§ 61 Правопис займенників


Запам’ятаймо!

Займенники пишемо

разом

окремо

через дефіс

із частками ні-, аби-, де-, -сь:

ніхто, ніякий, щось, хтось, абищо, абискільки, дечий, декотрий

якщо між частками і займенником уживається прийменник: ні до кого, ні з чим, де у кого, будь з ким, аби в якому, будь за ким

із частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-: будь-хто, будь-що. який-небудь, чий-небудь, казна-скільки, казна-що, хтозна -який, хтозна-чий

521

Запишіть слова, зашифровані в схемі. Поясніть правопис.

522

Запам'ятайте написання через дефіс часток будь-, -небудь, казна-, хтозна-, поклавши їх на ваш улюблений мотив.

523

Запишіть займенники, зашифровані в схемі, у родовому та місцевому відмінках.

524

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть правопис.

На (який) небудь, хтозна (в) який, на (що) небудь, хтозна (що), ні (в) чиїй, (ні) чий, ні (на) якій, ні (до) кого, хто (сь), ні (до) чийого, аби (з) ким, аби (кого), від (аби) кого, до (де) кого, де (з) ким.

525

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово.

1. (Ні) хто, (аби) що, який (сь), що (небудь).

2. Ні (за) що, будь (з) ким, у кого (сь), аби (до) кого.

3. (Казна) який, (будь) чий, хто (небудь), хтозна (за) що.

Добірні зерна мови

526

1. Прочитайте текст Випишіть займенники. Визначте їх розряди за значенням.

Пройшла сильна злива. Город на березі залило так, що не видно ні моркви, ні буряка, ні помідорів.

Бабуся. Що нам робити, внученьки? Наш дідусь тільки руками розводить. Як оцьому всьому раду дати?

Яся. А чому дідусь руками розводить? Це на уроках фізкультури дають таку команду: розведіть руки в сторони, стисніть кулаки…

Бабуся. Так це коли треба виконувати якісь фізичні вправи, робити зарядку. Начебто й невелика різниця: хтось розводить руки — виконує фізичні вправи. А хтось розгублений,розводить руками, не знає, що робити.

Дмитрик. Ось я вчора не знав, як розв'язати задачу.

Бабуся. Але ж ти не розводив руками, а розпитав, як її розв'язати! Ти не розгубився.

Яся. А я знаю, кати можна сказати «розводити руками». Кати розбилася ваза для квітів, ми стояли над черепками й тільки руками розводили.

2. Поясніть значення фразеологізмів не покладаючи рук, узяти себе в руки.

Завдання для самоперевірки

527

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).

1. Займенник — це самостійна частина мови, що

А називає предмет і відповідає на питання хто? що?

Б вказує на предмети, їх ознаки та кількість, але не називає їх

В означає кількість предметів або їх порядок при лічбі

2. Займенник відповідає на питання

А який ? чий ? котрий? скільки ? що робити?

Б що? хто? який? чий ? котрий? скільки ?

В що робити ? що зробити ? як? скільки ?

3. Займенники можуть співвідноситися з

А іменником, прикметником, прислівником

Б прикметником, іменником, числівником

В іменником, прийменником, числівником

4.     Займенники за значенням поділяються на

А 3 розряди

Б 10 розрядів

В 9 розрядів

5. Особові займенники змінюються за

А родами, числами, відмінками, мають категорію особи

Б числами, часами, відмінками

В родами, відмінками

6. Зворотний займенник себе НЕ має форми

А називного відмінка

Б орудного відмінка

В родового відмінка

7. Усі займенники належать до розряду присвійних у рядку

А твій, ваш, наш

Б твій, їхній, цей

В свій, їхній, такий

8. Займенники, що відрізняються тільки метою використання — це

А неозначені й відносні

Б питальні й заперечні

В питальні й відносні

9. Від питальних (відносних) займенників утворюються

А означальні, вказівні

Б особові, присвійні

В неозначені, заперечні

10. У непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у називному відмінку, займенники

А вказівні

Б особові

В присвійні

11. Подібно до числівника два відмінюються займенники

А скільки

Б нічий, ніякий

В жодний, інший

12. Усі займенники пишуться разом у рядку

А (ні) хто, (де) хто, хто (сь)

Б хто (небудь), (будь) хто, (аби) хто

В будь (до) кого, казна (хто), казна (з) ким


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити