Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

§ 1 Краса і багатство української мови

ПОВТОРЕННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2 Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

§ 3 Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

§ 4 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні

§ 5 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі

§ 6 Текст. Структура тексту

§ 7 Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 8 Групи слів за походженням

§ 9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

§ 10 Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми

§ 11 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова

§ 12 Діалектні слова

§ 13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова

§ 14 Офіційно-ділова лексика

§ 15 Фразеологізми. Словник фразеологізмів

§ 16 Джерела українських фразеологізмів

§ 17 Прислів’я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

§ 18 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

§ 19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

§ 20 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чн-, -шн-

§ 21 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

§ 22 Складні слова. Сполучні о, е, є в складних словах

§ 23 Правопис складних слів разом і через дефіс

§ 24 Написання слів з пів-

§ 25 Творення і правопис складноскорочених слів

ІМЕННИК

§ 26 Загальна характеристика частин мови

§ 27 Іменник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 28 Іменники — назви істот і неістот

§ 29 Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні Іменники. Велика буква і лапки у власних назвах

§ 30 Рід Іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників

§ 31 Число іменників

§ 32 Відмінки іменників

§ 33 Відмінювання Іменників. Поділ іменників на відміни

§ 34 Відмінювання іменників І відміни

§ 35 Відмінювання Іменників II відміни Пригадаймо!

§ 36 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

§ 37 Відмінювання іменників III та IV відміни

§ 38 Особливості написання іменників у кличному відмінку

§ 39 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

§ 40 Особливості творення Іменників. Правопис складних Іменників

§ 41 Не з іменниками

§ 42 Букви e, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -еє(о)

§ 43 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ Іменникової форми

ПРИКМЕТНИК

§ 44 Прикметник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника

§ 45 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

§ 46 Ступені порівняння якісних прикметників

§ 47 Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи

§ 48 Творення прикметників. Перехід прикметників в Іменники

§ 49 Написання прикметникових суфіксів

§ 50 Написання не з прикметниками

§ 51 Написання -н- і -нн-у прикметниках

§ 52 Написання складних прикметників разом і через дефіс

§ 53 Написання прізвищ прикметникової

ЧИСЛІВНИК

§ 54 Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 55 Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені

§ 56 Відмінювання і правопис кількісних (власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників

§ 57 Відмінювання і правопис порядкових числівників

ЗАЙМЕННИК

§ 58 Займенник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 59 Розряди займенників за значенням

§ 60 Відмінювання займенників

§ 61 Правопис займенників

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 62 Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

§ 63 Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації

§ 64 Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення

§ 65 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

§ 66 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

§ 67 Усний вибірковий переказ тексту о наукового стилю з елементами роздуму

§ 68 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

§ 69 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 70 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

§ 71 Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням

§ 72 Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план власного висловлювання

§ 73 Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень

§ 74 Усний твір-опис природи в художньому з стилі на основі особистих вражень

§ 75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною

§ 76 Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

§ 77 Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень

§ 78 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною

§ 79 Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень

§ 80 Письмовій твір-оповідання на основі побаченого

§ 81 Замітка в газету — роздум про вчинки людей

Додаток

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити