Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 13. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ III ТА IV ВІДМІН

 

Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень і про грамотність

ПРИГАДАЙМО. За яких умов подовжуються приголосні в іменниках жіночого роду?

107

Розгляньте зразки відмінювання іменників III відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників у формі орудного відмінка однини, а також у формі родового й місцевого відмінків множини.


ОДНИНА

МНОЖИНА

Н.

піч

печі

Р.

печі

печей

Д.

печі

печам

Зн.

піч

печі

Ор.

піччю

печами

М.

на/у печі

на/у печах

Кл.

пече

печіОДНИНА

МНОЖИНА

Н.

мати

матері

Р.

матері

матерів

Д.

матері

матерям

Зн.

матір

матерів

Ор.

матір’ю

матерями

М.

на/у матері

на/у матерях

Кл.

мати

матері


108

I. Прочитайте текст. Визначте його основну думку.

- Де ти взялося на мою голову? - пирскало трухляве сире Поліно в печі. - Ще якийсь день полежало б у траві в тіні, милуючись білим світом…

- Даремно проклинаєш мене, - загоготіло гаряче Полум’я. - Хіба не краще, спалахнувши, за одну мить віддати людям усе тепло, аніж, обростаючи мохом, роками гнити в глухомані? (І. Власенко).

II. Знайдіть у тексті іменники III відміни. Визначте їх відмінок і закінчення.

109

За поданим вище зразком відмінювання слова піч провідміняйте письмово іменник подорож (в однині й множині). Виділіть закінчення.

Ор. в. однини

В орудному відмінку однини в іменниках III відміни, основа яких закінчується одним приголосним (крім губного та [р]),

відбувається подовження приголосних. НАПРИКЛАД: 

Якщо ж основа закінчується сполученням приголосних чи на губний приголосний або на [р], то подовження не відбувається. НАПРИКЛАД: 

ОРФОГРАМА

Подвоєні букви

110

Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть написання.

Деталь, велич, Керч, радість, педаль, неповторність, щирість, мати, ніч, паморозь, глазур, синь, любов.

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

ночью

тенью

любовью

ніччю

тінню

любов’ю

111

Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини. Підкресліть ці іменники як члени речення.

1. Акації стояли саме в цвіту, заквітчані (безліч) білих китиць (І. Нечуй-Левицький). 2. Своєю (радість) й (печаль), як (хліб-сіль), поділись (М. Сингаївський). 3. Осокори за (даль) далекою підпирають в степу небосхил (В. Симоненко). 4. (Паморозь) взявся Чумацький Шлях (П. Дорошко). 5. Заспівали соловейки по садах над (Рось) (І. Нечуй-Левицький). 6. З вітром не змагайся, за (тінь) не ганяйся (Нар. творчість).

112

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому іменники першого рядка належать до II відміни, хоч і мають суфікс -ят-, а другого - до IV. Звірте свою відповідь з поданим нижче міркуванням.

1. Поросятко, орлятко - II відміна.

2.  Порося, орля - IV відміна.

МІРКУЙМО. Іменник поросятко має суфікс -ят- уже у формі називного відмінка. Особливістю ж іменників IV відміни є те, що цей суфікс з’являється при відмінюванні (порося - поросяти).

113

Розгляньте зразки відмінювання іменників IV відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників у формі родового й орудного відмінків. У яких відмінках можливі паралельні закінчення?ОДНИНА

МНОЖИНА


Н.

лоша

ім’я

лошата

імена

Р.

лошати

імені, ім’я

лошат

імен

Д.

лошаті

імені

лошатам

іменам

Зн.

лоша

ім’я

лошата, лошат

імена

Ор.

лошам

іменем, ім’ям

лошатами

іменами

М.

на/у лошаті

на/в імені

на/у лошатах

на/в іменах

Кл.

лоша

ім’я

лошата

імена

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Більшість іменників IV відміни відмінюються як іменник лоша. Як іменник ім’я, відмінюються тільки плем’я та сім’я (насіння).

114

І. Прочитайте речення. Доведіть, що виділені іменники належать до IV відміни. Визначте усно їх відмінок і закінчення.

1. Мале орля, та високо літає. 2. Оленя підійшло близько до дітей. 3. Бабуся дає качатам теплу воду.

II. Користуючись поданою нижче таблицею, зіставте виділені іменники в українській і російській мовах.

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

II відміна

II відміна

IV відміна

орлёнок

оленёнок

утёнок

жеребёнок

орлятко

оленятко

каченятко

лошатко

орля, орленя

оленя

кача, каченя

лоша

Зн. в множини

У знахідному відмінку множини іменники IV відміни, що означають назви тварин, мають паралельні форми. ПОРІВНЯЙМО:

Назви людей

Назви тварин

бачив хлоп’ят

бачив дівчат

бачив левенят (і левенята)

бачив ягнят (і ягнята)


Ор. в. однини

В орудному відмінку однини іменники із суфіксом -єн- мають паралельні форми. НАПРИКЛАД: іменем й ім’ям, племенем і плем’ям.

115

І. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. Виділіть суфікси, які з'являються при цьому.

Ягня, кача, плем’я, курча, оленя, орля, вовча, собача, дівча, дитя.

II. Виділені іменники запишіть у формах знахідного й орудного відмінків однини та множини.

116

Складіть усно твір (6-8 речень) на одну з поданих тем, використавши виділений іменник у різних відмінках.

ТЕМИ: «Як діти вилікували лелеча», «Яке воно було, те лисеня».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити