Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 18. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ


Про написання суфіксів -ичок, -ечок, -ив(о), -ен(я) та ін.

153

Прочитайте слова. Зверніть увагу на написання суфіксів. Зробіть висновок, як перевірити написання букви и в суфіксі слів другої колонки.

 

-ичок, -ичк- -ечок, -ечк-

Суфікси -ичок, -ичк- бувають тільки в іменниках, що походять від слів із суфіксами -ик, -ии(я). НАПРИКЛАД:   (від ножик),   (від палиця). В інших випадках уживаємо суфікси з буквою е(є): -ечок, -ечк-. НАПРИКЛАД: 

-ив(о)

Суфік -ив(о), який уживаємо для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт праці, пишемо тільки з и. НАПРИКЛАД:     

-енн(я), -інн(я) -инн(я)

Суфікс -ев(о) пишемо у слові марево.

В іменниках, утворених від дієслів, під наголосом уживаємо суфікс -інн(я), а без наголосу - -енн(я).

НАПРИКЛАД: 

У збірних іменниках уживаємо суфікс -инн(я). НАПРИКЛАД:   Проте в іменниках 

маємо суфікс -інн(я).

-ен(я)

Суфікс -ен(я) вживаємо в іменниках середнього роду, що означають живі істоти. НАПРИКЛАД:   

154

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в суфіксі першого іменника пишемо букву е, а другого - букву и.

155

І. Прочитайте іменники. Визначте в них суфікси та обґрунтуйте написання.

1. Морозиво, мереживо.

2. Рушничок, паличка, мішечок, діжечка.

3. Картоплиння, звернення.

II. До кожної групи іменників доберіть приклад з такою самою орфограмою.

ОРФОГРАМА

Букви е, и, і в суфіксах іменників

печиво

паливо

марево

156

І. Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом -ив(о). Дібрані слова запишіть, підкресліть орфограму.

Пекти, місити, варити, плести.

ІІ. З одним дібраним іменником складіть і запишіть речення.

157

І. Прочитайте текст уголос. Розкажіть, що ви думаєте про Толю й Сашка. Як ви вчините на їхньому місці?

До Толі прийшов однокласник Сашко.

Толя посадив його на диван, дав книжку з малюнками, а сам узяв морозиво, ложечку й почав смакувати. Коли він їсть морозиво, то забуває про все на світі. Забув і про те, що на дивані сидить гість.

Коли вже доїдав, глянув на Сашка. Дивний якийсь він став. Немов йому за щось дуже-дуже соромно.

-  Що з тобою? - запитав Толя.

— Нічого. Мені треба додому, — тихо промовив Сашко, встав і вийшов з кімнати (За В. Сухомлинським).

II. Знайдіть у тексті іменники з орфограмою «Букви е, и в суфіксах». Поясніть написання.

158

Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е, и або і. Позначте суфікси та обґрунтуйте написання.

Добр..во, мар..во, пал..во, мороз..во, діж..чка, річ..чка, кош..чок, вогн..чок, вул..чка, лож..чка, піднес..ння, кач..ня, павут..ння, гус..ня.

159

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен словниковий диктант із 6 слів на орфограму «Букви е, и, і в суфіксах іменників». Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

160

І. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви е або и, а також розділові знаки. Підкресліть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Роси, роси дощику ярину, рости, рости жит..чко на лану (Олександр Олесь). 2. Ти зозул..чко сива ти нас розвеселила (Нар. творчість). 3. На лож..чку та покуштуй горош..чку (Скоромовка). 4. Наша топол..чка здавалася нам найкращою від усіх топольок яворків та кл..ночків (М. Магера). 5. Від напруження в Тамари зашуміло в голові замигтіло в очах (А. Хижняк). 6. Крізь мережево листя і цвіту глибоко голубіє небо (В. Винниченко).

II. Знайдіть емоційно забарвлені слова. Для яких стилів мовлення вони характерні?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити