Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 22. ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

 

Про прикметники якісні, відносні, присвійні, а також про перехід прикметників з однієї групи в іншу

186

Поміркуйте, у якій колонці прикметники виражають ознаку, що може бути виявлена більшою чи меншою мірою. А в якій колонці слова позначають ознаку предмета за його відношенням до матеріалу, часу тощо? Зробіть висновок, у чому полягає різниця між прикметниками якісними й відносними.

Якісні

Відносні

старий

м’який

чорний

мідний

вчорашній

міський

В українській мові, як і в російській, усі прикметники поділяють на три групи за значенням: якісні, відносні, присвійні.

Якісні

Якісні (рос. качественные) прикметники позначають таку ознаку предмета, яка може бути виявлена більшою чи меншою мірою. НАПРИКЛАД: веселий (веселіший, найвеселіший); добрий; світлий.

Відносні

Відносні (рос. относительные) прикметники позначають ознаку предмета за його відношенням до інших предметів, дій чи обставин. Ознака відносних прикметників незмінна, вона не може виражатися більшою чи меншою мірою. НАПРИКЛАД: кришталевий, шкільний, дощовий.

Присвійні

Присвійні (рос. притяжательные) прикметники позначають належність чого-небудь особі чи тварині й відповідають на питання чий? НАПРИКЛАД: Андріїв, сестрин, мишачий, тюленевий.

187

Обґрунтуйте належність прикметників у словосполученнях до однієї з груп. Скористайтеся поданим нижче міркуванням.

Якісні

Відносні

Присвійні

низький паркан

вишневий компот

Василева книжка

смачне морозиво

сільська дорога

гусячий хвіст

МІРКУЙМО. Прикметник низький вказує на ознаку, яка може бути в більшій чи меншій мірі (більш чи менш низький). Утворює словосполучення з прислівником дуже. Отже, це якісний прикметник.

188

І. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Знайдіть прикметники, які використано для опису історичних подій.

ПРАВЛІННЯ ВОЛОДИМИРА

Посівши київський престол, син Святослава Володимир здійснив кілька походів проти східнослов’янських племен, які ще не були підкорені Києву. Князь позбавив* влади племінних князів і замість них посадив у великих містах своїх синів. Розбудовувався й міцнів стольний Київ. За Володимира Русь стала найбільшою державою тогочасної Європи. А запровадження** християнської релігії сприяло налагодженню тісних відносин з багатьма державами (З посібника).

Князь Володимир Великий

*Позбавляти — рос. лишать.

**Запровадження - рос. введение.

II. Випишіть прикметники у дві колонки: 1) якісні; 2) відносні. Від яких чотирьох іменників, використаних у тексті, можна утворити присвійні прикметники?

189

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що ви потрапили в давній Київ. З ким ви хотіли б там зустрітися та про що поговорити?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Присвійний прикметник, який утворено від власної назви, пишемо з малої букви, якщо він:

а)   має суфікс -івськ-(-ївськ-) або -инськ- (шевченківські рядки)-,

б)   входить до складу фразеологізму (гордіїв вузол, дамоклів меч).

190

І. Прочитайте вголос словосполучення з присвійними прикметниками. Визначте, що позначають ці прикметники та на які питання відповідають.

Сергіїв плеєр, Юлине повідомлення, Шевченкові поезії, шевченківський стиль, франківські сонети, Тичинине слово, Наталчин батько, товаришів портфель, дідова хата, мамина книжка, лисяча голова, курячий гребінь, качиний дзьоб, овечий хвіст.

II. Поясніть написання прикметників з великої чи малої букви.

III. З одним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть речення. Підкресліть прикметник як член речення.

191

І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть по черзі з довідки до іменників такі прикметники, щоб утворилися фразеологізми (усно). Поясніть значення одного сполучення (на вибір).

Послуга, пам’ять, апетит, п’ята, праця, меч.

ДОВІДКА. Курячий, вовчий, ведмежий, ахіллесів, сізіфів, дамоклів.

II. Запишіть фразеологізми. Визначте групу прикметників за значенням. Знайдіть три прикметники, які утворені від власних назв, і поясніть, чому їх пишемо з малої букви.

Перехід в іншу групу

Прикметники мають здатність переходити з однієї групи в іншу: а) якісні у відносні; б) відносні в якісні; в) присвійні у відносні та якісні. НАПРИКЛАД:

Відносні й присвійні прикметники набувають ознак якісних, якщо вживаються в переносному значенні.

192

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому прикметник заячий у поданих реченнях належить до різних груп за значенням.

1. З-під куща виглядали заячі вуха (присвійний).

2. Дід Кузьма купив собі теплу заячу шапку (відносний).

3. Боягуз ти, друже, заяча душа в тебе (якісний).

193

І. Із поданих російською мовою словосполучень виберіть ті, у яких є якісний прикметник. У прямому чи переносному значенні вжито цей прикметник?

Золотое кольцо - золотые руки.

Волчий хвост - волчий аппетит.

Сладкий чай - сладкие слова.

Деревянный дом - деревянное лицо.

II. Перекладіть вибрані словосполучення українською мовою й запишіть. З одним перекладеним словосполученням (на вибір) складіть усно речення.

194

І. Спишіть речення. Над кожним прикметником скорочено надпишіть його групу за значенням. Підкресліть прикметники, які перейшли з однієї групи в іншу.

1. І в небі жайворон співа, мов струмінь з срібною водою (Олександр Олесь). 2. Поволі, широко ступає Мартин і чавунною* жменею розсипає бурштинове* зерно (У. Самчук). 3. Весняний вечір, зорі дикі. В калюжах грозяна вода (А. Малишко). 4. Хвиля сорому за себе, за свою ведмежу незграбність залила Федоренкові обличчя гарячим рум’янцем (Я. Качура). 5. Ольга спить, закутана в теплу ведмежу шубу (Я. Галан).

*Чавунний - рос. чугунный.

**Бурштин - скам’яніла смола жовтого кольору; використовується для виготовлення прикрас.

II.   Знайдіть і поясніть орфограми у виділених словах.

195

Визначте усно, які з прикметників належать до присвійних. Обґрунтуйте свою думку.

Грінченків словник, шевченківські вірші, Шевченкова хата, Шевченківська премія, Нобелівська премія, батьківські збори, батькова шапка, батьківське ставлення, норковий хвіст, норкова шапка.

196

Складіть усно невелике висловлювання (5-7 речень) на одну з тем, використовуючи прикметники різних груп за значенням.

ТЕМИ: «Мамина пісня», «Татове слово», «Дідусеві казки», «Бабусині рушники».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити