Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 23. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ


Про вищий і найвищий ступені порівняння прикметників, творення їхніх форм та про культуру мовлення

197

Прочитайте словосполучення. Поясніть лексичне значення виділених прикметників. Як утворено ці слова? Зробіть висновок про особливості прикметників вищого й найвищого ступенів порівняння.

ü  холодний день

ü  холодніший день (вищий ступінь)

ü  найхолодніший день (найвищий ступінь)

Ступені порівняння

Від якісних прикметників утворюємо форми вищого і найвищого ступенів порівняння (рос. сравнительной и превосходной степеней сравнения).

ТВОРЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

Інші основи

Форми ступенів порівняння деяких прикметників утворюємо від інших основ. НАПРИКЛАД: гарний — кращий, поганий - гірший, великий — більший.

Додаткові засоби

Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-. НАПРИКЛАД: якнайвищий, щонайвищий. Інколи найвищий ступінь виражаємо додаванням до вищого ступеня сполучень від усіх, над усе, за всіх. НАПРИКЛАД: тихіший від усіх, миліший над усе.

Ступені порівняння мають лише якісні прикметники.

198

Розгляньте таблицю і порівняйте особливості творення та вживання форм ступенів порівняння прикметників в українській і російській мовах.


РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

Вищий ступінь

(рос. сравнительная степень)

веселее более весёлый

веселіший більш веселий

Найвищий ступінь

(рос. превосходная степень)

веселейший наиболее весёлый самый весёлый

найвеселіший найбільш веселий


Ступені порівняння

199

І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Випишіть із речень прикметники: один з вас - прикметники вищого ступеня порівняння, а другий - найвищого.

Визначте усно їхню форму (проста чи складена).

Яка роль таких прикметників у мові?

1.   Що темніша ніч, то ясніші зорі. 2. З усіх скарбів найбільш цінним є молодість. 3. Затишна ясна долина щонайкраща для спочину. 4. І найменша іскорка зродить великий вогонь. 5. Свій хліб більш ситний (Нар. творчість).

ІІ. Виділене слово розберіть за будовою.

200

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте народний вислів «Земля найбагатша, вода найсильніша»?

201

Утворіть просту й складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння поданих прикметників (де це можливо). Якими суфіксами, префіксом чи словами ви скористалися?

Щасливий, босий, поганий, синенький.

Зміни звуків

При утворенні простої форми вищого ступеня порівняння суфікси -к-, -ок-, -ек- випадають (тонкий - тон- ш-ий, широкий - шир-ш-ий). Крім того: кінцевий приголосний кореня [с] із суфіксом [ш] змінюються на [шч] (буква щ): вищий, кращий;

кінцеві приголосні кореня [г], [ж], [з'] із суфіксом [ш] змінюються на [жч]: дорожчий, вужчий, тяжчий, нижчий, дужчий, ближчий, важчий.

202

Спишіть речення, ставлячи подані в дужках прикметники у простій формі вищого ступеня порівняння. У яких словах при словотворенні випали суфікси?

ЗРАЗОК. Тяжкий - тяжчий.

1. І стоїть уже осінь за літечко (висока) (Н. Поклад). 2. Він був наполовину (низький) від Дениса (Г. Тютюнник). 3. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все (прозора) і (легка) (М. Коцюбинський). 4. Весняна земля (солодка) за траву. 5. Добре ім’я (дороге) за великі багатства (Нар. творчість).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В українській мові, на відміну від російської, слово самий із прикметниками ніколи не використовуємо. Слід уникати й інших помилок у вживанні прикметників. ПОРІВНЯЙМО:


ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

найбільш точний, найточніший

більш точний, точніший

найдорожча; дорожча за всіх

день довший

менший від неї (за неї, ніж вона)

самий точний

більш точніший

найдорожча за всіх

день довше

менший неї

Перекладаємо так:

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

сталь крепче меди

сталь міцніша за мідь (ніж мідь, від міді)

самый холодный

найхолодніший, найбільш холодний

203

Перекладіть і запишіть українською мовою, зберігши ступінь порівняння і форму прикметників.

1. Лёд легче воды, сосна выше ольхи, самый красивый город, нет ничего более загадочного, сильнейший спортсмен, она намного мудрее.

2. На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берёз. Он был в десять раз толще и в два раза выше каждой берёзы (Л. Толстой).

204

Відредагуйте усно речення. Поясніть помилки. Скористайтеся поданою вище таблицею.

1. Він самий найкращий у групі. 2. Ранковий рейс менш зручніший. 3. Це слово вживається у більш вужчому значенні. 4. Найбільш цікавішою була розповідь Наталі. 5. Гепард - сама швидка тварина в світі. 6. Тепле повітря легше холодного. 7. Сталь міцніше міді.

205

Виконайте завдання одного з варіантів, використавши прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

ВАРІАНТ А. Складіть і розіграйте за особами діалог (6-7 реплік) на тему «Рідний край». У діалозі порівняйте місцевість, де ви проживаєте, та місцевість, де проживає ваш знайомий (родич).

ВАРІАНТ Б. Складіть і розіграйте за особами діалог (6-7 реплік) на тему «Мій будинок». У діалозі порівняйте будинок, у якому ви проживаєте, та будинок, у якому проживає ваш товариш (знайомий).

І ТАКЕ БУВАЄ

- Знаєш, дідусю, а мій собака більш розумніший за сусідського Рябка.

Дідусь усміхнувся:

- Можливо, він і розумніший, а от ти, схоже, не дуже уважний на уроках української мови.

Поясніть, чому дідусь зробив такий висновок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити