Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 24. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ


Про особливості використання в мовленні коротких і повних нестягнених форм прикметників

ПРИГАДАЙМО. Які особливості художнього стилю мовлення?

206

Порівняйте виділені форми прикметників. Чи однакові вони за будовою? Визначте, які з цих форм загальновживані, а які - стилістично забарвлені. Які з них, на вашу думку, можна назвати короткими, а які - повними? Зробіть висновок про особливості коротких прикметників.

Коротка форма

Невелика група якісних прикметників може мати коротку форму. НАПРИКЛАД: зелен, дрібен, певен, винен, рад, потрібен.

Повна форма

Повні форми прикметників бувають стягнені й нестягнені. ПОРІВНЯЙМО:

Короткі форми прикметників вживаємо лише в однині чоловічого роду, а нестягнені - в однині жіночого й середнього родів та в множині.

Роль у мовленні

Короткі та нестягнені форми прикметників поширені в усній народній творчості. їх також використовують у поезії для вираження урочистості, емоційної піднесеності. НАПРИКЛАД: 1. Пливе човен води повен (Нар. творчість). 2. Оживуть степи, озера, і не верстовії, а вольнії, широкії скрізь шляхи святії простеляться… (Т. Шевченко).

207

І. Утворіть за зразком короткі і повні нестягнені форми прикметників. Для якого стилю мовлення характерні ці форми?

ЗРАЗОК. Ясний - ясен, ясная, яснеє, яснії.

Повний, дрібний, славний.

II. З одним дібраним прикметником (на вибір) складіть речення з однорідними членами.

208

І. Спишіть речення. Які з них співзвучні з поданою ілюстрацією? Підкресліть короткі форми прикметників однією рискою, а повні нестягнені - двома.

1. Виплива на сині ріки ясен вечір іздаля (М. Рильський). 2. Синій простір на обрії повен голосами пташиних сердець (М. Ткач). 3. Гаю, гаю, зелен розмаю, любив дівчину, сам добре знаю (Нар. творчість). 4. І широкую долину, і вечірнюю годину, і що снилось, говорилось - не забуду я (Т. Шевченко). 5. А в мого коня золотая грива, золотая грива, срібнії копита (Нар. творчість). 6. Один товариш — ясне сонечко, другий товариш — та місяченько, третій товариш - та дрібен дощик (Нар. творчість).

II. Надпишіть скорочено над прикметниками групу за значенням (якісні, відносні, присвійні).

III. Доберіть і запишіть синоніми до виділених слів.

209

І. Прочитайте уривок з народної думи. Знайдіть епітети й метафори. Якою є їхня роль у тексті?

Ой, у святую неділеньку рано-пораненьку не сизії тумани уставали, не буйнії вітри повівали, не чорнії хмари наступали, не дрібнії дощі накрапали, коли три брати із города Азова, із турецької бусурменської великої неволі утікали.

II. Знайдіть прикметники. Визначте їхню форму (повна чи коротка, стягнена чи нестягнена). Чи надають нестягнені форми прикметників емоційної піднесеності?

210

Хто зможе за 1 хвилину, не користуючись підручником, дібрати й записати чотири прикметники короткої форми? А хто добере ще більше таких слів?

211

Перекладіть сполучення українською мовою й запишіть. Якими формами прикметників (повними чи короткими) ви скористалися?

Рад тебя видеть, готов тебя выслушать, лес очень красив, мир прекрасен, будь счастлив каждую минуту.

212

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть вірш (пісню), використавши короткі або повні нестягнені форми прикметників.

ВАРІАНТ Б. Випишіть із народної пісні (думи) чи з вірша уривок, у якому вжито короткі або повні нестягнені форми прикметників.

213

Відредагуйте усно текст. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

Моя сама краща подруга - Наталка. Ми всігда разом ходимо до школи, бо живемо на сусідських вулицях. Кожного тижня провідуємо бабусю Оксану, допомагаємо їй вимити пол, постірати, принести води. Наша бабуся лагідна, добрая, вона володіє рідким даром - уміє розповідати цікаві бувальщини.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

РОЗРІЗНЯЙМО

Сусідній - розташований поруч, поблизу чогось. Сусідній район, сусідня школа. Сусідський - належний, властивий сусідові. Сусідський хлопець, сусідський кіт.

Рідкий - 1) який перебуває у стані рідини; 2) у якому складники розміщені нещільно. Рідкий борщ, рідкий ліс. Рідкісний - який буває, трапляється дуже рідко. Рідкісний талант, рідкісна книжка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити