Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 28. НАПИСАННЯ СУФІКСІВ ПРИКМЕТНИКІВ


Про букви е, о, и в прикметникових суфіксах, а також про суфікси, які пишемо зі знаком м’якшення

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке основа слова? 2. Які є шиплячі приголосні?

240

Порівняйте записи в колонках. Визначте, на який приголосний (м’який, твердий чи шиплячий) закінчується основа іменника, від якого утворено прикметник. Зробіть висновок, чи залежить уживання прикметникових суфіксів -ов- і -ев- від основи твірного слова.

Написання букв е(є), о в суфіксах -ев-(-єв-), -ов- залежить від основи твірного слова й місця наголосу.

Суфікс -ев-(-єв-)

Суфікс -ев-(-єв-) уживаємо в прикметниках, у яких наголос падає на основу і які утворено від іменника з основою на м’який або шиплячий приголосний. НАПРИКЛАД:


Суфікс -ов-

В інших випадках у прикметниках уживаємо суфікс -ов-. НАПРИКЛАД: калиновий, дощовий, гайовий.

Залежно від наголосу пишемо дійовий і дієвий; життьовий і життєвий; крайовий і краєвий\ вогневий і вогньовий.

241

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в суфіксах прикметників першої групи пишемо букву о, а другої - е.

1. Плечовий, борщовий. 2. Павичевий, калачевий.

242

Запишіть послідовно словосполучення у дві колонки: 1) зі вставленою буквою е; 2) зі вставленою буквою о. Зверніть увагу на місце наголосу в прикметниках.

Грош..вий переказ, матч..вий рахунок, хвощ..ві зарості, плюш..ва іграшка, травн..вий вечір, овоч..вий набір, кварц..ва лампа, товариш..ва емблема.

КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в кожному іменнику першої колонки. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

ОРФОГРАМА

Літери о, е(є) в суфіксах -ов-, -ев-(-єв-)

243

І. Утворіть прикметники від поданих іменників за допомогою суфікса -ев- (-єв-) або -ов- Поставте наголос. Доведіть, що від виділеного іменника можна утворити прикметники за допомогою обох суфіксів.

Матч, палац, кришталь, вогонь, груша, тиждень, калач, алюміній, борщ, свинець, полин, магній, насіння, дощ, значення, чай, павич.

II. Складіть і запишіть речення з одним утвореним прикметником (на вибір).

244

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви купуєте в шкільному буфеті сік і вам треба уточнити, який саме напій ви бажаєте. Утворіть від поданих назв фруктів прикметники для найменування відповідного соку. Сформулюйте речення-прохання, можливе в цій ситуації.

Вишні, персики, абрикоси, сливи, груші, ананаси, гранати.

Суфікси -ичн-, -ічн-

Суфікс -ичн- уживаємо після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р. Після інших букв уживаємо суфікс -ічн-(-їчн-). НАПРИКЛАД: патріотичний, географічний, героїчний.

Українські суфікси -ичн-, -ічн- відповідають російському суфіксу -ическ-. ПОРІВНЯЙМО:

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

исторический

ритмический

історичний

ритмічний

245

І. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфікса -ичн- або -ічн-(-їчн-). Прикметники запишіть, обґрунтуйте написання.

Дипломатія, гімназія, лексика, гірчиця, електрика, стоматолог, ритм, герой, мікроскоп, сцена, турист, хірург, іронія, період.

ІІІ. Користуючись тлумачним словником, поясніть лексичне значення виділених слів.

Знак м’якшення

Суфікси -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- пишемо зі знаком м’якшення. ПОРІВНЯЙМО:

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

маленький

сельский

казацкий

маленький

сільський

козацький

246

І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділіть суфікси.

Вузесен(ь)кий, чистісін(ь)кий, теплен(ь)кий, малюсін(ь)кий, криворізький, чумац(ь)кий, француз(ь)кий.

II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

III. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.

247

Хто зможе за 1 хвилину дібрати й записати три прикметники:

а) із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- на означення географічних назв;

б) із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- на означення кольору або розміру?

248

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен словниковий диктант із шести слів на правила правопису суфіксів прикметників. Продиктуйте диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

249   

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Виділіть суфікси прикметників, поясніть написання.

1. Вночі горять сторож(е,о)ві вогні (Л. Костенко). 2. Хати тонуть у груш(е,о)вих та яблун(е,о)вих садах (І. Франко). 3. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір старен(ь)ку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, ріднен(ь)ка (М. Сингаївський). 4.     Я череду* у полі доглядаю, цілісін(ь)кую ніч не спочиваю! (Л. Глібов). 5. Моє артист(и,і)чне читання подобалося Сергієві Валентиновичу (Л. Смілянський). 6. Усі кольори символ(и,і)чні, кожний щось означає (Д. Степовик).

*Череда - рос. стадо.

II. Підкресліть прикметники з пестливо-зменшувальним значенням. Виконайте словотвірний розбір виділеного слова (письмово).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити