Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 29. БУКВИ Н І НН У ПРИКМЕТНИКАХ


Про написання -нн- у прикметниках на межі кореня і суфікса, а також про прикметникові суфікси -енн-, -анн-

ПРИГАДАЙМО. Коли у словах відбувається збіг приголосних?

250

Порівняйте написання прикметників. Визначте, від яких іменників їх утворено та чи закінчується основа цих іменників на н. За допомогою якого суфікса утворено кожне з поданих слів? Зробіть висновок, коли в прикметниках пишемо -нн-.

Пишемо -нн-

Буквосполучення -нн- пишемо: у прикметниках із суфіксом -н-, якщо вони утворені від іменників з основою на н (збіг приголосних).

НАПРИКЛАД: 

✵  у наголошених прикметникових суфіксах -енн-, -анн-(-янн-), які вказують на найвищу міру ознаки. НАПРИКЛАД: товстенний, невблаганний. АЛЕ: жаданий, шалений, нежданий, скажений;

✵  у прикметниках на -енн(ий) старослов’янського походження. НАПРИКЛАД: священний, огненний, благословенний, блаженний.

Пишемо -н-

У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ин-, -ан-(-ян-) -їн- букву н не подвоюємо. НАПРИКЛАД: журавлиний (від журавель), глиняний.

251

I. Прочитайте слова. Знайдіть і поясніть орфограму «букви н і нн у прикметниках».

*Шалений — рос. неистовый; яростный; шальной.

II. Виділені слова розберіть за будовою (письмово).

ОРФОГРАМА

252

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфіксів -н-, -ин- або -ан-(-ян-). Утворені прикметники запишіть: один із вас записує слова з -н-, а другий - з -нн-.

Дерево, ураган, кінь, цегла, машина, лимон, Різдво, хвилина, журавель, зміна, південь, зоря, скло, екран.

253

І. Прочитайте вголос речення, правильно наголошуючи слова. Знайдіть прикметники із суфіксами -енн-, -анн-(-янн-). На що вказують ці суфікси? Випишіть словосполучення зі знайденими прикметниками.

1. Ще сніг ковтала повідь* широченна, і рала ждав іще тужавий** лан (Л. Костенко). 2. І ліс, і річка мені здавалися чарівними й повними несказанної краси, чогось неземного (О. Досвітній). 3. Історія - це святая святих народу, недоторканна для злодійських рук (О. Довженко). 4. І зірок незліченні отари миготіли мені в саду (В. Симоненко).

*Повідь (повінь) - рос. паводок; наводнение.

** Тужавий - щільний, тугий, не м’який.

II. Складіть і запишіть речення з одним знайденим прикметником (на вибір).

254

Дайте відповіді на запитання веселої вікторини, використовуючи прикметники з -нн-.

1. Яка гора дуже висока? 2. Яку річку можна назвати дуже широкою? 3. Яку красу ні з чим не зрівняєш? 4. Який народ не можна подолати? 5. Яких ворогів не можна примирити? 6. Якої краси не можна передати словами?

ОРФОГРАМА

Букви ні нн у прикметниках

255

І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву н. Підкресліть і поясніть орфограму. Правильність виконання перевірте за словником.

Знамен..ий, безмежн..ий, здоровен..ий, оборон..ий, орлин..ий, олов’ян..ий, неподолан..ий, жадан..ий, пташин..ий, гречан..ий, височен..ий, незрівнян..ий, неждан..ий, силен..ий, повсяк..де..ий, блажен..ий.

*Жаданий - рос. желанный.

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

жаданий

шалений

нежданий

силенний

256

І. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому перше слово в парі пишемо з -н-, а друге - з -нн-. Поясніть відмінність у лексичному значенні слів кожної пари. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

1.   Незлічений - незліченний.

2.   Несказаний - несказанний.

II. Складіть по одному реченню зі словами однієї з поданих пар.

257

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання прикметників, а також виділених слів.

1. У цій любові щось було священ(н)е, таке, чого не можна осквернить (Л. Костенко). 2. Навколо тихо бринів золотий півсон передосін(н)ього степу (М. Стельмах). 3. Вів свою нескінчен(н)у пісню струмок (Г. Тютюнник). 4. Благословен(н)а в болях ран ст(е,и)пів ш(е,и)рочина бездон(н)а (М. Рильський). 5. Огні незлічен(н)і, мов стрічки огнен(н)і, до моря спускаються з міста (Леся Українка). 6. Ця подорож така неждан(н)а (Д. Павличко). 7. Рої бджолин(н)і золоті над річкою про літо дзвонять (В. Підпалий).

II. Підкресліть члени речення та визначте частини мови в останньому реченні.

258

Складіть і запишіть опис (5-7 речень) про навколишній світ так, щоб здивувати слухачів. Використайте прикметники із суфіксами -енн-, -анн-(-янн-) для підкреслення збільшеної ознаки.

Культура мовлення

РОЗРІЗНЯЙМО

Незліченний - який складається з великої кількості або має, становить велику кількість.

Незлічений - якого не порахували.

* * *

Несказанний - якого не можна виразити, передати словами. Несказаний — не виявлений певним чином, не виражений словами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити