Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Числівник


Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них - мова.

І. Вихованець

Ви знатимете:

✵  морфологічні ознаки числівника, його синтаксичну роль;

✵  розряди числівників за значенням.

Ви вмітимете:

✵  розпізнавати числівники;

✵  утворювати й відмінювати числівники;

✵  правильно поєднувати числівники з іменниками;

✵  правильно писати й наголошувати числівники;

✵  використовувати числівники в мовленні.


§ 33. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

 

Про числівники кількісні й порядкові, їхню роль у мовленні, а також про будову та написання числівників

ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають числівники?

282

Порівняйте числівники в колонках. Які з них означають кількість предметів, а які - порядок при лічбі? Чи на однакове питання вони відповідають? Зробіть висновок, чим кількісні числівники відрізняються від порядкових.

Загальне значення

Числівник (рос. имя числительное) — це самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів або порядок їх при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий? НАПРИКЛАД: нуль, чотири, двадцять вісім, п’ятеро, п’ятий.

В українській мові, як і в російській, за значенням числівники поділяють на дві групи: кількісні й порядкові.

Кількісні

Кількісні числівники (рос. количественные) означають число чи кількість предметів і відповідають на питання скільки? НАПРИКЛАД: одинадцять, дев’яносто.

Порядкові

Порядкові числівники (рос. порядковые) означають порядок предметів при лічбі й відповідають на питання котрий? НАПРИКЛАД: сьомий, двадцять перший.

Морфологічні ознаки

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Вони не мають ні роду, ні числа, крім числівників один (одна, одне, одні); два (дві); обидва (обидві); півтора (півтори); нуль, тисяча, мільйон, мільярд. Порядкові числівники змінюються за родами, числами, відмінками.

Синтаксична роль

Числівники (найчастіше в сполученні з іменником) можуть бути різними членами речення. НАПРИКЛАД:

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

1.   Слова півтора, кілька, декілька, кількадесят, кільканадцять, кількасот є числівниками.

2. Треба розрізняти числівники й слова інших частин мови. ПОРІВНЯЙМО:

Числівник

Іменники

Прислівник

Дієслово

два

двійка, одиниця,

вдруге

подвоїти


сотня, десяток283

І. Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Яку роль у тексті виконують числівники? Чи допомагають вони досягти точності мовлення?

ЯК ПОЧИНАЛОСЯ КІНО У тисяча вісімсот дев’яносто п’ятому році французькими винахідниками братами Луї та Огюстом Люм’єр був запатентований новий технічний апарат «кінематограф», що в перекладі означає «пишу рух».

Перший публічний платний кіносеанс відбувся в Парижі в «Гран кафе» на бульварі Капуцинок двадцять восьмого грудня тисяча вісімсот дев’яносто п’ятого року. Фільм складався з трьох сцен: «Вихід робітників із заводу», «Прибуття потяга на вокзал Ла Сьота», «Руйнування стіни».

В Україні перша кінозйомка відбулася у вересні тисяча вісімсот дев’яносто шостого року. Фотограф А. Федецький зняв у Харкові кілька хронікальних сюжетів і в грудні того самого року в Харківському оперному театрі влаштував перший кіносеанс. У тисяча дев’ятсот двадцять восьмому році відкрито кінофабрику в Києві. Тринадцяте вересня - День українського кіно (3 посібника).

II. Складіть і розіграйте за особами невеликий діалог-розпитування (4-5 реплік) за змістом прочитаного, використавши числівники.

Кадр із фільму «Прибуття потяга» (Франція, 1895 р.)

284

І. Прочитайте фразеологізми. Поясніть їхнє значення. За потреби скористайтеся фразеологічним або тлумачним словником.

Бути на сьомому небі; п’яте колесо до воза; між двох вогнів; як дві краплі води; діло десяте; на всі чотири сторони; у двох словах; пам’ятати до сьомих віників.

II. Випишіть числівники у дві колонки: 1) кількісні; 2) порядкові.


285

І. Утворіть від кількісних числівників порядкові й запишіть.

ЗРАЗОК. Двадцять один - двадцять перший.

Два, одинадцять, шістнадцять, вісімдесят, сорок, сто, тисяча, мільйон, п’ятдесят шість, шістдесят дев’ять, тридцять, дев’ятнадцять, триста сімдесят сім.

II. Прочитайте вголос записані числівники, чітко вимовляючи та правильно наголошуючи слова.

286

І. Спишіть речення. Підкресліть члени речення. Назвіть числівники.

1. У прохолодному передсвітанні дрімав сад із п’ятьма розквітлими вишнями… (К. Мотрич). 2. Дорога розходилася двома чорними рукавами (М. Стельмах). 3. Два дні точився* запеклий бій карателів із партизанами (М. Стельмах). 4. Три дні минуло, а лелеки не з’явились (Ю. Збанацький). 5. Сьоме небо собі пригинає суєта (Л. Костенко). 6. Низько-низько над лугами побраталися два голоси (М. Стельмах).

*Точився - рос. длился, продолжался.

II. Обґрунтуйте написання префіксів у виділених словах.

287

Порівняйте вимову й написання числівників в українській і російській мовах. Прочитайте виразно вголос числівники другої колонки.

288

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте по черзі один одному запропоновані запитання й дайте на них відповіді. Зверніть увагу на наголошування числівників.

1. У якому році ти народився (-лася)?

2. Скільки буде, якщо до десяти додати один?

3. Яке число йде після тринадцяти?

4. Скільки буде, якщо від вісімдесяти відняти десять?

5. О котрій годині розпочинається перший урок?

Знак м’якшення

У кінці деяких числівників після т пишемо знак м’якшення (п’ять, дев’ять). Проте всередині складних числівників знак м’якшення не пишемо. НАПРИКЛАД: 

289

І. Перекладіть числівники українською мовою і розподіліть на три групи за будовою (письмово). Підкресліть орфограму «Знак м’якшення в числівниках».

Девять, одиннадцать, шестнадцать, пятьдесят, девятьсот, шестьсот, семьсот семьдесят семь, восемь миллионов, четыре миллиарда, шесть, четыре.

II. Із двома перекладеними числівниками складіть і запишіть речення.

ОРФОГРАМА

Знак м’якшення в числівниках

290

І. Прочитайте текст. Зверніть увагу на написання числівників та виділених слів. Знайдіть власні назви й обґрунтуйте їхнє написання.

ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ

Державний заповідник «Дунайські плавні» розкинувся в дельті Дунаю в Одеській області. Створений у тисяча дев’ятсот вісімдесят першому році. Загальна площа - чотирнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят один гектар, з яких дев’ять тисяч двісті п’ятдесят один гектар - суходіл. У заповіднику є п’ятсот шістдесят видів рослин, дев’ятнадцять видів ссавців, дев’яносто шість видів риб, двісті тридцять видів птахів, зокрема рожеві пелікани, чаплі, фазани, дикі качки. З них п’ятнадцять видів занесені до Червоної книги України (З довідника).

II. Напишіть текст під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити