Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Числівник


§ 34. РОЗРЯДИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ


Про цілі, дробові й збірні кількісні числівники, а також про культуру мовлення

291

Порівняйте числівники в колонках. Які з них означають кількість частин від цілого, а які - кількість предметів, яку сприймаємо як одне ціле? Зробіть висновок, чим дробові числівники відрізняються від збірних.

В українській мові, як і в російській, кількісні числівники поділяємо на три розряди.

РОЗРЯДИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Розряд

Що означають

Приклади

цілі числа

кількість окремих предметів

десять, сорок шість

дробові

кількість частин від цілого

одна восьма, півтора

збірні

кількість предметів як одне ціле

двоє, обидва, шестеро

Творення

Збірні числівники (рос. собирательные) утворюємо тільки від числівників від двох до двадцяти та від числівника тридцять. Від деяких збірних числівників утворюємо слова з пестливим значенням: трійко, п’ятірко.

Стилістичні особливості

Збірні числівники поширені в розмовному та художньому мовленні. їх майже не вживаємо в офіційно-діловому й науковому стилях.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Ціле число можемо поєднувати з дробовим за допомогою сполучника і. НАПРИКЛАД: п’ять і шість десятих, п’ять цілих і шість десятих.

292

Запишіть числівники в три колонки:

1) цілі числа; 2) дробові; 3) збірні. Які два слова ви не будете виписувати? Чому?

Триста, троє, одна п’ята, мільйон, дві сьомі, четверо, шість дев’ятих, сорок, один, кількадесят, мільярд, півтори, подвоїти, чотири шості, двійко, обидва, дев’ятсот, двадцятеро, двійник.


293

І. Спишіть, замінюючи цифри словами. Визначте розряд числівників. Які вони за будовою?

ЗРАЗОК. 1. Тисяча дев’яносто два.

2. Дві тисячі шістдесят три.

Найбільша ріка України - Дніпро. Його довжина - 2285 кілометрів. Інші великі річки України: Дністер (1362 км), Сіверський Донець (1053 км), Тиса (966 км), Південний Буг (792 км).

II. Підкресліть та обґрунтуйте орфограму «Знак м’якшення в числівниках».

294

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яка річка зі згаданих у попередній вправі протікає у вашій місцевості або поблизу? Чому річки потребують нашої уваги й турботи?

295

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Розподіліть між собою групи числівників. Продиктуйте свої числівники однокласнику (однокласниці) й перевірте правильність написання.

ГРУПА 1. Одинадцять, тридцять шість, чотири сьомі, п’ятдесят, п’ятсот, кількадесят, восьмитисячний, мільйон, тисяча двадцятий.

ГРУПА 2. Шістнадцять, вісімдесят чотири, п’ять шостих, шістдесят, дев’ятсот, кількасот, семитисячний, мільярд, двісті сьомий.

II. Знайдіть у своїй групі цілі числа, від яких можна утворити збірні числівники.

296

Від поданих числівників утворіть усно збірні числівники. З кожним утвореним числівником складіть і запишіть словосполучення «збірний числівник + іменник».

Дев’ять, двадцять, тридцять, одинадцять, дві, сімнадцять.

297

Хто пригадає 5 художніх творів (казок, оповідань, повістей, віршів, пісень) або кінофільмів, у назвах яких є числівники? А хто ще більше?

Числівник + іменник

Збірні числівники поєднуємо тільки з тими іменниками, які:

✵ є назвами істот чоловічого роду: троє коней, семеро хлопців;

✵ є назвами неістот середнього роду або назвами малих за віком тварин: двоє вікон, троє ведмежат;

✵ мають форму лише множини: четверо дверей, троє саней.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З іменниками жіночого роду вживаємо тільки збірний числівник обидві. НАПРИКЛАД: обидві сестри, обидві дівчини.

298

І. Запишіть словосполучення, вибравши з дужок іменник, який може бути поєднаний зі збірним числівником.

Двоє (старшокласників, дисків), троє (оленят, школярок), четверо (будинків, окулярів), п’ятеро (кролів, ялинок), шестеро (відер, жолудів), семеро (журналів, пасажирів), троє (сестер, братів), восьмеро (музикантів, балерин).

II.

Складіть і запишіть складне речення з одним словосполученням (на вибір).

299

І. Прочитайте речення. У яких із них неправильно поєднано числівники з іменниками?

1. Сергій приніс троє відер води. 2. Зупинилося четверо автобусів. 3. Наталка надіслала троє смс-повідомлень. 4. На озері лишилося п’ятеро каченят. 5. На зустріч приїхало дев’ятеро киянок. 6. Обидві сестри старші за брата. 7. П’ятеро братів живуть поруч.

II. Складіть і запишіть речення з числівниками семеро, дев’ятеро.

300

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про яку людину ви сказали б: «У неї (нього) сім п’ятниць на тиждень»? Чим, на вашу думку, «цікавий» числівник сім?

301

Спишіть крилаті вислови, вставляючи замість крапок числівник сім, сьомий або семеро в потрібній формі. Усно поясніть значення двох висловів (на вибір). Які з використаних числівників є кількісними?

1. Тримати за … замками. 2. Відчувати себе на … небі. 3. … одного не ждуть. 4. Працювати до … поту. 5. … раз відмір, один - відріж. 6. Один із сошкою, а … з ложкою. 7. … п’ятниць на тиждень. 8. … вода на киселі. 9. Наговорив … мішків гречаної вовни.

302

Напишіть невеликий твір-розповідь (6-8 речень), розкривши в ньому значення одного з поданих у попередній вправі прислів’їв.

303

Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Порівняйте написання кількісних числівників в обох мовах. Підкресліть числівники як члени речення.

1. Трижды пять - пятнадцать. 2. Прошли семьдесят километров. 3. Поезд прибывает в семнадцать часов*. 4. Прошло три миллиона лет. 5. Катя положила на тарелку девять яблок. 6. Четыре яблока лежало на тарелке. 7. Двенадцать часов непрерывно** шёл дождь. 8. Дедушке было восемьдесят лет.

*В семнадцать часов - укр. о сімнадцятій годині.

**Непрерывно - укр. безперервно, безупинно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити