Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Числівник


§ 37. ВІДМІНЮВАННЯ ТА НАПИСАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ


Про відмінкові форми порядкових числівників, залежність їх від іменників, а також про позначення дат і годин

ПРИГАДАЙМО. Які морфологічні ознаки прикметників?

324

Розгляньте зразок відмінювання словосполучення з порядковим числівником. Зробіть висновок, чи всі слова відмінюємо в складеному порядковому числівнику та чи залежить рід і число такого числівника від роду й числа іменника.

Н.

двадцять третій день

Р.

двадцять третього дня

Д.

двадцять третьому дню

Зн.

двадцять третій день

Op.

двадцять третім днем

М.

(на) двадцять третьому дні

Числівник + іменник

У роді, числі й відмінку порядкові числівники узгоджуються з іменником, від якого залежать. НАПРИКЛАД: шостого класу, шостим класом, шостий клас, шості класи.

Відмінювання

Порядкові числівники відмінюємо як прикметники твердої групи, крім числівника третій (третя, третє ), який відмінюємо як прикметник м’якої групи. У складених порядкових числівниках відмінюємо тільки останнє слово. НАПРИКЛАД:

Н.

третій

триста п’ятдесят сьомий

Р.

третього

триста п’ятдесят сьомого

Д.

третьому

триста п’ятдесят сьомому

Зн.

третій, третього

як Н. або Р.

Ор.

третім

триста п’ятдесят сьомим

М.

(на) третьому, третім

(на) триста п’ятдесят сьомому (сьомім)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У реченні порядкові числівники є означеннями. НАПРИКЛАД: Жили в квартирі.

325   

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи словосполучень. Провідміняйте їх письмово. Обміняйтеся зошитами й перевірте один в одного правильність виконання.

ГРУПА 1. Перше місце; двадцять друга сторінка.

ГРУПА 2. Друге місце; тридцять третя сторінка.

326

І. Запишіть словосполучення у формі родового й орудного відмінків.

Шістсот сорок третій кілометр, вісімсот дев’яносто сьомий гектар, дев’яносто шостий будинок, шістдесята секунда, одинадцятий учень, тисяча дев’ятсот двадцять другий рік, триста п’ятдесят четвертий наказ.

II. Складіть і запишіть діалог-розпитування (4-5 реплік), використавши одне з поданих словосполучень.

327

Прочитайте фразеологізми. Усно поясніть їхнє значення. За потреби скористайтеся фразеологічним словником. Знайдіть числівники та визначте їхні морфологічні ознаки (рід, число, відмінок).

Одна нога там, друга тут; перша ластівка; друге дихання; грати першу скрипку; обминати десятою дорогою; з першого кроку; як п’яте колесо до воза.

Правопис

Порядкові числівники із -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишемо разом. НАПРИКЛАД: трьохсотий, п’ятитисячний, шестимільйонний.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Потрібно розрізняти порядкові числівники й складні прикметники. ПОРІВНЯЙМО:

Числівники

Прикметники

чотиритисячний

двадцятимільйонний

чотириденний

двадцятирічний

328

І. Утворіть порядкові числівники від кожної групи слів і запишіть.

ЗРАЗОК. Сім, сто - семисотий.

П’ять, сто; шість, тисяча; дев’ять, мільйон; три, мільярд; вісімнадцять, тисяча; чотири, мільйон; шість, мільярд; тисяча, дев’ятсот, двадцять, шість.

II. Складіть і запишіть речення з одним утвореним числівником (на вибір). Підкресліть числівник як член речення.

329

І. Прочитайте вголос речення, уставляючи замість крапок відповідні порядкові числівники.

1.  Я народився (народилася) в … році.

2.  Я пішов (пішла) до першого класу в … році.

3.  Приміщення нашої школи збудовано в … році.

4.  Літні канікули розпочнуться після … травня.

5.  Тарас Шевченко народився … березня … року.

Дати

У датах назви місяців уживаємо тільки в родовому відмінку однини. НАПРИКЛАД: перше січня, до першого січня, першому січня, з першим січня.

330

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому з двох запропонованих речень лише перше можна вважати таким, у якому немає помилок.

1. Вітаю з Восьмим березня. 2. Вітаю з Восьмим березням.

331

І. Провідміняйте усно словосполучення. З одним із них складіть і запишіть речення з однорідними присудками.

Перше вересня, двадцять четверте серпня.

II. Запишіть словами число й місяць свого народження. Провідміняйте це сполучення.

332

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які два свята для вас найулюбленіші? Коли їх відзначають?

333

Запишіть українською мовою. Провідміняйте два сполучення (на вибір) за відмінками.

Автобус тридцать шестой; в тысяча пятьсот пятьдесят шестом году; после девятнадцатого апреля; четыреста шестьдесят пятый посетитель*; девятьсот девяносто девятый километр; сто двадцать пятый километр; трёхтысячное здание**; семьдесят восьмая встреча.

*Посетитель - укр. відвідувач. **Здание - укр. будівля.

334

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас звернулися із запитанням «Котра година?» Використавши зображення годинників, дайте усні відповіді на це запитання.

ЗРАЗОК. Пів на другу годину дня; тринадцята година тридцять хвилин; за тридцять хвилин друга.

Культура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

сьома година

о шостій годині

дев’ята тридцять

пів на сьому

за чверть дев’ята

сім годин

у шість годин

дев’ять тридцять

пів сьомої

за чверть дев’ять

Розбір числівника як частини мови

Послідовність розбору

1.  Частина мови.

2.  Початкова форма (називний відмінок).

3.  Група за значенням (кількісний, порядковий).

4. Розряд за значенням (для кількісних: ціле число, дробовий, збірний).

5. Група за будовою (простий, складний, складений).

6. Відмінок.

7. Рід, число (якщо є).

8. Синтаксична роль.

Зразок усного розбору

Три дні минуло, а лелеки не з’являлися (Ю. Збанацький).

Три — числівник, означає кількість, відповідає на питання скільки?, початкова форма - три, кількісний, ціле число, простий, ужитий у називному відмінку, у реченні є підметом (разом з іменником).

Зразок письмового розбору

Три — числ., п. ф. три, кільк., ціл., прост., Н. в., підмет.

335

І. Прочитайте текст. Знайдіть числівники. Виконайте усно їх розбір як частини мови. Розбір двох із них (на вибір) запишіть.

Неймовірно*, але верблюд здатен швидко й багато пити. За десять хвилин дорослий верблюд випиває сто тридцять п’ять літрів води (уявіть собі дванадцять відер пепсі-коли), що становить приблизно п’яту частину його маси. Щоб повторити рекорд верблюда, людина при своїй вазі мусила б подужати** за десять хвилин півтора відра води! (І. Гармаш).

* Неймовірно - рос. невероятно.

**Подужати - рос. осилить, одолеть.

II.  Сформулюйте за змістом прочитаного два запитання, у відповідях на які потрібно було б використати числівники. Відповіді на запитання запишіть. Числа записуйте словами.

Для вас, допитливі

У назвах населених пунктів України знайшли свій відбиток і числівники. Наприклад: Триліси (Київщина), П’ятихатки (Дніпропетровщина), Шостка (Сумщина).

Як саме утворилися ці та інші числові назви поселень, можна дізнатися з книжки Алли Коваль «Знайомі незнайомці: походження назв поселень України». Про те, що вам найбільше сподобалося, розкажіть однокласникам, рідним, знайомим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити