Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Числівник


§ 39. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК»

 

346

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та мікротеми. Поясніть роль числівників у тексті. Чи допомогли вони надати прочитаному переконливості,точності?


М. Хед. Орхідея і три колібрі

ПТАХИ

За розміром і забарвленням птахи надзвичайно різноманітні. Серед них є карлики, наприклад колібрі (важить від 1,6 до 20 г). До велетнів можна віднести нанду (важить до 30 кг), лебедя (до 14 кг).

Тривалість* життя вивчено краще в тих птахів, які живуть поруч із людиною. У неволі чорні стрижі

живуть 7 років, золоті фазани - до 20, яструби - до 25, орли - до 50, ворони - до 60, папуги - до 120 років (3 довідника).

*Тривалість - рос. продолжительность.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Спишіть, замінюючи цифри словами. Графічні скорочення запишіть повністю.

2. Визначте усно розряд числівників за значенням та групу за будовою.

3. Підкресліть та обґрунтуйте орфограми в числівниках.

4. Розберіть один числівник з тексту як частину мови (на вибір).

347

Перекладіть і запишіть речення українською мовою, розкриваючи дужки й записуючи цифри словами.

1. Вместе со всеми 374 (участник конференции) мы отправились в Харьков. 2. Наша база находилась в 841 (километр) от города. 3. За время экспедиции полярники прошли свыше* 1958 (километр). 4. Мы израсходовали 3/4 (бак) воды. 5. Довольно трудно издать книгу с 7395 (чертёж**). 6. Царь Леонид с 300 (спартанец) в Фермопильском ущелье*** прикрывал отступление греческих войск.

*Свыше - укр. понад.

**Чертеж - укр. креслення.

***Ущелье - укр. ущелина.

348

Відредагуйте усно речення.

1. Скільки зараз годин? 2. Зараз без п’ятнадцяти сім. 3. Я встав у сім годин ранку. 4. Він прийшов в половині третього. 5.        Старосту класу замінює хтось другий. 6. Батьки пішли, а діти залишилися одні. 7. Три брата зустрілися після канікул. 8.        Спортсмени пробігли дві десятих кілометрів. 9. Апельсини заважили два з половиною кілограмів.

349

Знайдіть у підручнику з історії два речення з датами історичних подій, а в підручнику з географії - два речення з кількісними даними (про розміри території, чисельність населення, особливості клімату). Спишіть ці речення, замінюючи цифри словами.

350

І. Прочитайте виразно текст, правильно вимовляючи та наголошуючи числівники. Порівняйте їхню вимову й написання в українській і російській мовах.

ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ХАРКОВА

Бібліотека імені В. Короленка є однією з визначних пам’яток Харкова. Старий корпус бібліотеки споруджено за проектом українського архітектора Олексія Бекетова. Споруда зберігає всі риси бекетовського стилю: легкість, вишуканість, затишність інтер’єру, зручність. На сьогодні це одна з найбільших бібліотек України.

Бібліотека імені В. Короленка в м. Харкові

Фонди бібліотеки перевищують шість мільйонів одиниць. У бібліотеці є відділ стародруків, серед яких Апостол, надрукований Іваном Федоровим у Львові в тисяча п’ятсот сімдесят четвертому році; «Анфологіон», виданий у Києво-Печерській друкарні Памвою Бериндою в тисяча шістсот дев’ятнадцятому році, та інші.

Більш ніж за сто двадцять років відбулися певні зміни. Збудовано нове книгосховище, нові читальні зали. Бібліотека організовує виставки, зустрічі з видатними людьми, наукові конференції, видає різноманітні матеріали (3 довідника).

II. Знайдіть у тексті словосполучення «порядковий числівник + іменник» й запишіть їх у формі орудного відмінка.

III. Знайдіть у тексті один кількісний числівник (на вибір) та усно провідміняйте його за відмінками.

351

Складіть і запишіть діалог-розпитування (5-6 реплік) за текстом попередньої вправи, у репліках-відповідях якого потрібно було б використати числівники. Числівники записуйте словами.

352

САМООЦІНКА.

Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми «Числівник» я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найважчим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Числівниками є всі слова в рядку

А дев’яносто, півтора, дев’ятка

Б шістдесят п’ять, шестирічний, сороковий

В десятеро, п’ятимільйонний, кільканадцять

Г вісімнадцятий, сотка, тридцять чотири

2. Підметом є числівник у реченні

А Біля школи посадили чотири тополі.

Б На клумбі біля заводу росли чотири троянди.

В П’ятикласники виконали дві пісні.

Г Лише третього квітня було надіслано телеграму.

3. Складним є кожен числівник у рядку

А сімсот, триста

Б десять, дев’яносто

В двадцять два, сто

Г сімдесят, тисяча

4. НЕправильно в орудному відмінку записано числівник

А шестистами

Б сімома

В тринадцятьома

Г чотирма

5. Правильно поєднано числівник з іменником у словосполученні

А чотири альбома

Б два автомобіля

В три кілометра

Г одна друга дороги

6. Спишіть, замінюючи цифри словами.

1.     Минуло понад 275 років. 2. Для бібліотеки придбали 690 книжок.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Яку частину мови називають числівником? Поясніть роль числівників у мовленні.

2. Чим кількісні числівники відрізняються від порядкових? Наведіть приклади.

3. На які розряди поділяють кількісні числівники? Наведіть приклади.

4. Які є групи числівників за будовою? Наведіть приклади.

5. Розкажіть про написання знака м’якшення в числівниках. Наведіть приклади.

6. Поясніть, у чому особливість відмінювання числівника п’ять. А п’ятдесят? А п’ятсот? А п’ять сьомих?

7. У чому особливість відмінювання складених числівників?

8. Як пишемо порядкові числівники із -сотий, -тисячний?

9. Розкажіть про особливості вживання кількісних числівників з іменниками.

10. Пригадайте 5-7 фразеологізмів із числівниками.

Проект

Oб’єднайтеся в групи. Підготуйте по п’ять цікавих логічних запитань (завдань, задач), у формулюванні яких уживалися б числівники.

Проведіть у класі вікторину: поставте свої запитання учням інших груп і спробуйте дати відповіді на їхні запитання.

Під час проведення вікторини звертайте увагу на правильне вживання числівників.

Моя сторінка

ЯК ЦЕ БУЛО

БЕЗСЛОВЕСНИЙ ДІАЛОГ

Найкоротший у світі безсловесний діалог відбувся між відомим французьким письменником В. Гюго та видавцем його творів. В. Гюго довго чекав відповіді видавця на рукопис роману «Собор Паризької Богоматері». Не витримавши, вклав у конверт листа зі знаком питання. Відповідь не забарилася. На аркуші-відповіді стояв знак оклику!

ЧИСЛІВНИКИ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

Цікаво знати

У фразеологізмах порівняно часто вживаються такі числівники:

✵ один (в один голос, міряти на один аршин, не один пуд солі з'їсти, один одного вартий, одним один, співати в один голос, зв'язувати в одне ціле, за одним махом);

✵ два (за два кроки, не раз і не два, як дві краплі води, палиця з двома кінцями, між двох вогнів, у двох словах);

✵ три (у три погибелі, гнутися в три дуги, під три вітри, у три скоки, у три шиї, як три дні не їв, під трьома замками);

✵ сім (за сім земель, сім мішків гречаної вовни, сім п'ятниць на тиждень, за сімома печатками).

МЕРТВІ ТА ЖИВІ МОВИ

Мертва мова - це мова, що не має живих носіїв, для яких вона є рідною. Мова стає мертвою також тоді, коли вона розвивається в іншу мову або навіть у групу мов. Наприклад, мертва латинська мова є предком сучасних романських мов, а староанглійська мова - сучасної англійської.

У деяких випадках мертва мова продовжує використовуватися з науковою чи релігійною метою (санскрит, латинська, церковнослов'янська та ін.).

Мову, яка має живих носіїв, називають сучасною. Науковці стверджують, що відомо майже 7 тисяч живих мов (З довідника).

УСМІХНІМОСЯ

* * *

— Денисе, у твоїй письмовій роботі аж десять грубих помилок! Чи не могло б їх бути менше? — Могло б, якби робота була трохи меншою.

* * *

—  Ти виконав вправи, які вчителька задала сьогодні? — Тільки одну, мамо. — Яку? — Ту, що списав у Назара.

* * *

Учитель заспокоїв учнів і наказав їм: — Сидіть тихо, щоб чути було, як муха пролетить. Учні довго сиділи тихо, а потім один не витерпів і питає: — Ну коли вже та муха пролетить?

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПРО ЧИСЛІВНИК СІМ

Числівник сім користується особливою повагою і шаною в людей. Про це свідчать народні прислів’я та приказки: сім раз відмір - раз відріж; семеро одного не ждуть; один із сошкою, а семеро з ложкою; сім верств до небес і все лісом; сім п’ятниць на тиждень та багато інших. Щоб запевнити в непохитності свого слова чи клятви, кажуть: «Міцно, як сім». А вислів на сьомому небі означає «безмежно щасливий».

Число сім відповідає кількості небесних світил, що виділяються серед інших - Сонце, Місяць, Венера, Марс, Юпітер, Меркурій і Сатурн. А ще ми маємо сім днів тижня і сім чудес світу (З посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО

ТРИДЕСЯТЕ ЦАРСТВО

Сучасні числівники одинадцять-дев’ятнадцять у давньоруській мові мали форми словосполучень: одинъ на десяте, три на десяте і т. д. Поняття «двадцять» виражалося словосполученням дъва десяти, а «тридцять» - три десяте (або десяти). Проте в процесі спілкування ці словосполучення поступово перетворилися на слова.

Сучасне слово сорок у давньоруській мові мало значення «сорочка, мішок». У сорок уміщалися чотири десятки соболиних шкурок - повний комплект для пошиття шуби (З посібника).

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

1. Який числівник, ставши за «нами», утворює жіночу прикрасу?

2. Яким числівником треба замінити перший склад у слові ворона, щоб утворити інший іменник?

3. Яким числівником треба замінити другий склад у слові тіло, щоб утворити нове слово?

4. Яку ноту треба додати до числівника сто, щоб вийшов іменник на позначення населеного пункту?

5. Як у двох клітинках написати слово сім’я?

РЕБУСИ

Розгадайте ребуси. Придумайте разом зі своїми рідними чи знайомими ребуси із числівниками. Укладіть невеличку рукописну збірочку ребусів, складених учнями вашого класу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити