Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Займенник


§ 41. ОСОБОВІ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИКИ


Про займенники першої, другої та третьої особи, про зворотний займенник себе, а також про культуру мовлення

360

Прочитайте речення. Поміркуйте, які з виділених особових займенників указують на особу: а) яка говорить; б) до якої звернене мовлення; б) про яку йдеться. Зробіть висновок про роль особових займенників у мовленні.

1. Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничих лісів (Л. Костенко). 2. Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш назви людини (Сааді). 3. Будуть краять землю лемеші*, щоб вона розквітла урожаєм (В. Сосюра).

*Лемеші - частина плуга.

Особові

Особові займенники (рос. личные) вказують на осіб, істот, предмети, явища. НАПРИКЛАД: Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила (Леся Українка).

Морфологічні ознаки

В українській мові, як і в російській, особові займенники бувають трьох осіб, змінюються за числами, відмінками, а займенник він — ще й за родами.

ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ


1-ша особа

2-га особа

Н.

я

ми

ти

ви

Р.

мене

нас

тебе

вас

Д.

мені

нам

тобі

вам

Зн.

мене

нас

тебе

вас

Ор.

мною

нами

тобою

вами

М.

(на) мені

(на) нас

(на) тобі

(на) вас
3-тя

особа


Н.

він

вона

воно

вони

Р.

його, нього

її, неї

його, нього

їх, них

Д.

йому

їй

йому

їм

Зн.

його, нього

її, неї

його, нього

їх, них

Ор.

ним

нею

ним

ними

М.

(на) ньому,

(на) ній

(на) ньому,

(на) них


HIM


HIM


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному. НАПРИКЛАД: я- мені, мене.

Приставний н

У займенниках 3-ї особи у формі орудного й місцевого відмінків постійно виступає приставний н, а у формі родового і знахідного відмінків приставний н з’являється лише тоді, коли ці займенники вживаємо з прийменником. НАПРИКЛАД: він - ним, у нього.

361

І. Спишіть, ставлячи подані в дужках особові займенники в потрібному відмінку. Визначте усно особу та число цих займенників.

ЗРАЗОК. Прийшов до (ми) - прийшов до нас.

Прочитав для (він), передав через (вони), розказав про (він), глянув (вона) у вічі, плакав біля (вони), надіявся на (він),

допоможу (вона), усміхнувся до (вони), затримався через (він), бачилися з (вона), перед (він), переді (я), зустрів (ти), спитав у (ми), люблю (ви), прийшов до (я).

II. Провідміняйте одне з поданих сполучень (на вибір). За потреби скористайтеся поданою нижче таблицею.

362

Складіть і запишіть два речення із займенником він у формі місцевого відмінка однини (з приставним н і без нього).

363

І. Прочитайте текст. Поміркуйте, з якою метою автор використовує окличні речення. Кого насправді злякався Мишко?

- Ну от, - продовжував Мишко, - пасу я, пасу і в книжку заглядаю…

От уже й смеркати стало, час додому.

Коли ж це щось як вискочить з лісу - одне, за ним друге… Вовки! Аж два вовки! А навколо ж нікого… Ну, думаю, пропав!.. У мене була тільки велика ломака. Як гукну я на вовків!

Як свисну! Та з ломакою - просто на них! Еге ж, біжу їм навперейми, а вони зупинилися, підібгали хвости і скалять на мене зуби. Ух і страшно ж було…

- А ти знаєш, як тих вовків звати?

- Як же? Вовки - та й годі!

- А я знаю, - сказав поважно Павлик. - Одного - Рябко, а другого - Полкан (За О. Донченком).

II. Знайдіть і випишіть особові займенники, зазначте їхню особу, число й відмінок.

Зворотний

Зворотний займенник (рос. возвратное местоимение) себе вказує на виконавця дії та може стосуватись усіх трьох осіб. НАПРИКЛАД: запитав себе, запитала себе.

У реченні займенник себе виступає в ролі додатка. НАПРИКЛАД: Великого каменя вода із собою не забере (Нар. творчість).

Н.

-

Р.

себе (до себе)

Д.

собі

Зн.

Op.

себе

М.

собою


(на) собі

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенник себе не має форми називного відмінка; він не має значення роду і числа.

364

І. Прочитайте фразеологізми та поясніть їхнє значення. Знайдіть зворотний займенник, визначте його відмінок.

Ціну собі знати, шукати себе, показати себе, відчути на собі, сам собі на умі, себе не пам’ятати, володіти собою, узяти себе в руки.

II. Складіть і запишіть два речення із займенником себе у формі різних відмінків.

365

Спишіть речення, вставляючи на місці пропусків займенник себе в потрібній формі. Надпишіть його відмінок та підкресліть як член речення.

1. Бери ношу по …, щоб не впасти при ходьбі. 2. Гречана каша сама … хвалить. 3. Дає … на носі грати. 4. Хто пізно ходить, той сам … шкодить. 5. Живуть між …, як риба з водою.

6.  Вище … не підскочиш (Нар. творчість).

366

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому виділене слово можна вважати займенником лише в першому реченні.

1.   Налив собі молока.

2.   Був собі раз Вовчик-Братик і Лисичка-Сестричка.

367

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Складіть і запишіть невеликий діалог (5-6 реплік) відповідно до запропонованої ситуації (на вибір). Використайте особовий займенник ви у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи.

1. Вам потрібно в незнайомої дорослої людини розпитати, де знаходиться найближчий книжковий магазин.

2. Ви хочете дізнатись у вчительки Антоніни Василівни, коли буде контрольна робота з географії.

3. Вам потрібно, щоб бібліотекар Наталія Василівна знайшла для вашого молодшого братика цікаву книжку з історії України.

368   

Запишіть словосполучення, замінюючи подане в дужках питання особовим займенником. З одним словосполученням складіть усно речення. Скористайтеся рубрикою «Культура мовлення» на с.10.

Дякую (кому?), вибачте (кому?), повідомляти (кого?), дорікати (кому?), милуватися (ким?), глузувати (з кого?), притаманний (кому?), телефонувати (кому?).

369

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть особові й зворотний займенники як члени речення, визначте їхні морфологічні ознаки.

1. Довіку* мене зігрівало святе відчуття що лиш рідна земля може дати нам силу життя (Л. Забашта). 2. На тобі небоже що мені не гоже (Нар. творчість). 3. І де б не був я земле рідна ти вся в мені, до колоска (Д. Луценко). 4. Риба у воді, а він до неї петрушку крише (Нар. творчість). 5. Треба бути щедрим і вимогливим до себе (О. Довженко). 6. Від щастя не тікають, його доганяють (Нар. творчість).

*Довіку - рос. всю жизнь, до скончания века.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Порівняйте їхню вимову в українській і російській мовах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити