Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Займенник


§ 44. ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ


Про займенники, які вказують на належність чогось особі, особливості їхнього наголошування, а також про культуру мовлення

391

Прочитайте й порівняйте відмінювання присвійного займенника їхній в українській і російській мовах. Зробіть висновок про особливості відмінювання присвійних займенників. Подібно до якої частини мови їх відмінюємо?


РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

Н.

Р.

их сад

их сада

їхній сад

їхнього садуРОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

Д.

Зн.

Ор.

М.

их саду

их сад

их садом

об их саде

їхньому саду

їхній сад

їхнім садом

у їхнім саду

Присвійні

Присвійні займенники (рос. притяжательные) вказують на належність чогось певній особі. Присвійними є займенники мій, наш, твій, ваш, свій, його. НАПРИКЛАД: Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В. Сосюра).

Морфологічні ознаки

В українській мові, як і в російській, присвійні займенники змінюються за відмінками, числами й родами подібно до прикметників.

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ


ОднинаЧоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

мій

мого

моєму

мій, мого

моїм

(на) моїм,

моєму

моя

моєї

моїй

мою

моєю

(на) моїй

моє

мого

моєму

моє

моїм

(на) моїм,

моєму

мої

моїх

моїм

мої, моїх

моїми

(на) моїх

Ужиті без іменника присвійні займенники переходять в іменники. НАПРИКЛАД: 1. Помагай нашим!

2.   Моя вчора вареників наварила.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Присвійні займенники в усіх відмінках мають наголошений другий склад: твоя, моя, твоєму, свого, твого.

392

І. Прочитайте. Знайдіть присвійні займенники, визначте в них наголос. Прочитайте вірш удруге вголос, правильно наголошуючи присвійні займенники.

Покличе мене здаля,

як мати малу дитину,

Дитинства мого земля,

Частинка твоя, Україно.

До неї біжу, лечу

Невтримно так, без упину*…

Я діток своїх навчу

Любити тебе, Україно!

В. Жураківський

*Упин - рос. удерж.

II. Випишіть присвійні займенники. Зазначте їхній рід, число, відмінок.

393

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою словосполучення та провідміняйте за відмінками (письмово). У займенниках позначте наголоси. Обміняйтеся зошитами й перевірте один в одного правильність виконання.

1. Ваше палке бажання. 2. Твій щасливий день.

394

І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках займенники в потрібній формі.

1. Спинюся я і довго буду слухать, як ходить серпень по землі (мій) (Л. Костенко). 2. Краще черствий хліб у (свій) домі, ніж різноманітність страв за чужим столом (Г. Сковорода). 4. Для (наш) Федота не страшна ніяка робота (Нар. творчість). 5. Небо квіти пригортає до (свій) чола (В. Китайгородський). 6. Прийми ж мене, весно рожева, слугою (твій) краси (Олександр Олесь).

II. Знайдіть якісні прикметники. Утворіть усно їхні ступені порівняння.

III. Провідміняйте виділений займенник.

Треба розрізняти

При іменнику особові займенники його, її, їх у формі родового відмінка набувають значення присвійних. ПОРІВНЯЙМО:

395

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в поданому реченні перший займенник його вважаємо особовим, а другий - присвійним.

І мені його самого стало жаль - залишалася мені його печаль (Д. Павличко).

396

Перекладіть усно речення українською мовою. З яким займенником в українській мові співвідноситься російський займенник их?

1.  Об их поездке много рассказывали в школе. 2. Ребята повесили скворечник*, сделанный их руками. 3. В их саду росло много экзотических деревьев. 4. Их спортивные результаты много лет оставались самыми высокими**.

*Скворёчник — укр. шпаківня.

**Самые высокие - укр. Найвищі.

397

I. Прочитайте речення. Випишіть словосполучення із займенниками його, її, їх у дві колонки: 1) з особовим займенником; 2) з присвійним займенником.

1. Ходи по тій землі, що Каменяр ходив, і пий із тих джерел, які його поїли (Л. Забашта). 2. Лось звівся, тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітніх сутінках (Є. Гуцало). 3. Світлі ідуть матері. Зір їх красою сія (В. Сосюра). 4. А хто ж були ті вояки відважні, що їх збирав під прапори свої Спартак? (Леся Українка). 5. Яворові сниться яворина та її кохання молоде (Д. Павличко). 6. У Любові формула проста, лише ніхто її, на жаль, не знає (О. Довгоп’ят).

II. Складіть і запишіть два речення так, щоб в одному з них займенник їх був особовим, а в іншому - присвійним.

398

I. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доберіть свій варіант заголовка.

БРАТЕ МІЙ, ДНІПРЕ!

Боже, як багато у світі краси! А Дніпро синій-синій, чистий. Брате мій, Дніпре, батьку мій дорогий і прекрасний! Скільки радості, скільки глибоких найдорожчих почуттів принесли моєму серцю рідні твої води!..

Прийми мою любов і безмежну подяку, що народився я на твоїх берегах, що пив твою м’яку і чисту воду, що воскрес я душею біля тебе і що вся душа моя сповняється твоєю красою, і очі мої, і мій слух - усі почуття, заспокоєні біля тебе, оповиті тобою, красо моя, моє свято, щастя моє. Як багато добра подарував ти мені! Як засяяв передо мною світ людський на твоєму чистому фоні, на водах твоїх. Як подобрішав я, як наповнив ти мене вкрай бажанням творити добрі діла для народу (За О. Довженком).


II.    Випишіть словосполучення з присвійними займенниками. Укажіть рід, число, відмінок займенників, позначте в них місце наголосу.

III.   З’ясуйте, скільки разів у тексті вжито займенник мій у різних формах? Чи виправдане таке повторення? З якою метою автор використовує цей художній засіб?

399

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Перебудуйте подане речення, замінивши пряму мову непрямою від імені вказаних нижче осіб. Схарактеризуйте займенники, які ви при цьому використали.

Наталя сказала: «Нехай Сергій подарує квіти своїй мамі».

1. Від імені Наталі. 2. Від імені Сергія. 3. Від імені мами Сергія. 4. Від імені товариша, який передає Сергію прохання Наталі.

400

Спишіть прислів’я, ставлячи замість крапок присвійний займенник свій у потрібній формі. Прочитайте вголос, правильно наголошуючи займенники.

1. Пильнуй … носа, а не чужого проса. 2. Від … тіні не сховаєшся. 3. Кожна лисиця … хвостик хвалить. 4. Біля … нір і миші сміливі. 5. Усяка робота … майстра чекає. 6. Син мій, а розум у нього ….

401

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Висловіть міркування щодо такої тези: «Усяка робота свого майстра чекає».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити