Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них - мова.

І. Вихованець

Ви знатимете:

✵  морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль;

✵  особливості відмінювання іменників.

Ви вмітимете:

✵  визначати форму іменника в реченні;

✵  відмінювати іменники;

✵  утворювати іменники різними способами;

✵  правильно писати іменники з вивченими орфограмами;

✵  використовувати іменники в мовленні.

Морфологія (від грец. morphe - форма, logos - слово, вчення) — це розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови.


§ 4. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ


Про ознаки іменників, про назви істот і неістот, власні й загальні, а також про збірні іменники

ПРИГАДАЙМО. Які ви знаєте самостійні та службові частини мови?

26

Порівняйте слова в колонках. Визначте, що означають іменники, на які питання відповідають. Чи змінюються за відмінками й числами? А за родами? Зробіть висновок про особливості іменників.

Загальне значення

Іменник (рос. имя существительное) — це самостійна частина мови, що означає предмет і відповідає на питання хто? що? НАПРИКЛАД: парта, сокіл, відвага, прохання, ходьба.

Морфологічні ознаки

Іменники змінюються за відмінками й числами, належать до певного роду.

Синтаксична роль

У реченні іменник може бути будь-яким членом речення. НАПРИКЛАД:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Предметом у граматиці вважають усе те, до чого можна поставити питання хто? що?

27

І. Спишіть речення, підкресліть іменники як члени речення. Випишіть іменники з першого речення та скорочено запишіть після кожного з них рід, число, відмінок.

1. Величезні дерева казковими велетами заступали путь (Я. Стельмах). 2. Вечір стелить над морем холодні тумани (М. Луків). 3. А під вікнами ходять ночі і дощами густими плачуть (М. Боровко). 4. Затисла груша в жовтих кулачках смачного сонця лагідні жовточки (М. Вінграновський).

II. Доберіть усно антоніми до виділених слів.

Назви істот

Іменники поділяють на назви істот і неістот (рос. одушевлённые и неодушевлённые).

НАПРИКЛАД:

Істоти

Неістоти

кінь, художник, лісовик

сопілка, дерево, армія, мікроб

Власні назви

Розрізняють загальні й власні назви.

НАПРИКЛАД:

Загальні

(рос. нарицательные)

Власні

(рос. собственные)

стіл, країна, свято, хвилювання, озеро, зірка

Зевс, Дід Мороз, Чернігів, Світязь (озеро), Юпітер, Різдво, «Фарбований Лис» (казка), Слобожанщина, Київська Русь

річка Дніпро (загальна назва) (власна назва)

Збірні іменники

Збірними (рос. собирательными) називають іменники, які означають сукупність однакових чи подібних предметів, що сприймається як одне ціле. НАПРИКЛАД: молодь, насіння, козацтво, листя, гарбузиння.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Збірні іменники мають тільки форму однини.

28

Випишіть послідовно спочатку назви неістот, а потім - назви істот.

Акація, колода, курка, клас, доброта, Сварог, щука, квітка, оса, журба*, кішка, В’ячеслав, сховище, бактерія, азот, артист, загін**, імператор, мавка, світ, вірус, група, Орел (прізвище), пюре, східці, добряк, Оксана, палац, натовп.

*Журба - рос. печаль, грусть.

**Загін - рос. отряд.

КЛЮЧ. У виписаних словах підкресліть другу від початку букву. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте загадку, відгадкою до якої є слово «бджола».


29

Прочитайте діалог. Поясніть, чому виникло непорозуміння між співрозмовниками. Які з виділених іменників є власними назвами, а які - загальними?

З’ясуйте різницю в лексичному значенні цих слів.

- Гей, дядьку, куди йдете?

- На ярмарок…

- А звідки ви? - 3 Ковалів.

- Та я не питаю, якого ви роду.

Село ваше як зветься?

- Та й кажу - Ковалі.

- А самі ви хто будете?

- Коваль.

- Хе-хе… Щось ви, дядьку, маленький та плохенький, як на коваля.

- Та я не коваль, а Коваль.

У нас у Ковалях усі Ковалі, а ковалів тільки троє.

30

До поданих слів доберіть і запишіть спільнокореневі збірні іменники. З одним дібраним словом складіть усно речення.

ЗРАЗОК. Товариш - товариство.                                                     

Птах, козак, учень, юнак, комаха, ворон, віти, малюк, діти.

31

Схарактеризуйте усно вжиті в реченні іменники за такими критеріями: а) назва істоти чи неістоти; б) назва загальна чи власна; в) конкретний чи абстрактний.

На вечірній зорі сірим клином журавлі пролітали у вирій*

(М. Ткач).

*Ви́рій - рос. тёплые края.

32

 Розкрийте значення та особливості вживання поданих парами слів. Складіть і запишіть словосполучення з кожним іменником. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

1. Власник - володар.

2. Рибалка - риболовля.

33

Напишіть невелике висловлювання (6-8 речень) на одну з поданих тем. Використайте назви істот. Підкресліть іменники як члени речення.

ТЕМИ. 1. «Любить людей мене навчила мати…» (В. Симоненко). 2. Люди, з яких я беру приклад.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити