Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 52. ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА


Про дієслова, які означають дію, спрямовану на якийсь предмет, та про особливості вживання цих слів

ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають іменники в знахідному відмінку?

456

Порівняйте дієслова в колонках. Які з них вимагають при собі іменника в знахідному відмінку без прийменника? Зробіть висновок про особливості перехідних дієслів. Чому їх так називають?

Перехідні

Дієслова бувають перехідними або неперехідними. Перехідні дієслова означають дію, яка спрямована на будь-який предмет. Вони вимагають при собі іменника або займенника в знахідному відмінку без прийменника. Від перехідних дієслів можна поставити питання - кого? що? НАПРИКЛАД:


Неперехідні

Неперехідні дієслова означають дію, яка не переходить на інший предмет (означають стан, рух, положення в просторі). Вони не вимагають при собі іменника або займенника у формі знахідного відмінка без прийменника. НАПРИКЛАД: шелестить, плавати, червоніє.

457

До неперехідних також належать дієслова із суфіксом -ся(-сь): вітатися, сміятись.

Перевірити, сидіти, розповідати, зеленіти.

II. З одним утвореним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

458

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому дієслова першої групи вважаємо перехідними, а другої - неперехідними.

1.  Побудувати, любити.

2.  Ходити, зітхати.

459

Запишіть послідовно слова у дві колонки: 1) перехідні; 2) неперехідні. Зволікати, тікати, списати, іржати, пізнавати, знітитися, купатися, ознаменувати, злітати, вносити, любитися, одягнутися, гасити, рипіти, з’єднати, зшити, оніміти, думати.

КЛЮЧ. Підкресліть у кожному слові другу букву. З підкреслених букв прочитаєте продовження прислів’я «У лиху годину ……

460

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть вивчені орфограми й пунктограми.

1. На білу гречку впали роси, в(е,и)селі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах* золотої мли (М. Рильський). 2. На сонячних лісових гор(б,п)ках соло(д,т)ко пахло нагрітою стиглою полуницею, і теплий віт(е,и)рець здував з козельців шовковий пух (О. Донченко). 3. Колише радо яблуня у кроні тепло з(е,и)мне в долонях-п(е,и)люстках (М. Боровко).

* Обійми - рос. объятия.

II. Над кожним дієсловом скорочено надпишіть, перехідне воно чи неперехідне (перех., неперех.). Обґрунтуйте свою відповідь.

Іменник у Р.в.

При перехідних дієсловах іменник може вживатися й у формі родового відмінка. Це буває, якщо:

а) перед дієсловом є заперечна частка не: не прочитав книжки, не помітив помилки, не чути пісень;

б)  дія переходить не на весь предмет, а на якусь частину. ПОРІВНЯЙМО:

Іменник у Р. в.

Іменник у Зн. в.

зачерпнув води

(частину, а не всю);

випити молока

(частину, а не все)

вилив воду

(усю, яка була);

випити молоко

(усе, яке було в пакеті)

461

І. Прочитайте. Поясніть відмінність у значенні словосполучень кожної пари.

Насипати каші - насипати кашу; купити крупи - купити крупу; випити соку - випити сік; дістати хліба - дістати хліб.

II. Із словосполученнями однієї з пар (на вибір) складіть і запишіть речення.

462

Перебудуйте словосполучення, додаючи до дієслів заперечну частку не. Чи зміниться при цьому форма іменника? Запишіть словосполучення, усно визначте відмінки іменників.

ЗРАЗОК. Пояснив правило - не пояснив правила.

Пришив ґудзик, виконав доручення, віддав наказ, переписав вправу, робить зарядку, читав повість.

Деякі перехідні дієслова залежно від контексту можуть уживатися як неперехідні. ПОРІВНЯЙМО:

Речення з перехідними дієсловами

Речення з перехідними дієсловами, вжитими як неперехідні

Андрій читає книжку.

Аліна вишиває серветку.

3 п’яти років Андрій читає.

Аліна гарно вишиває.

463

Складіть і запишіть по два речення з поданими дієсловами так, щоб в одному випадку дієслово було перехідним, а в іншому вживалося як неперехідне.

Читати, співати, малювати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити